Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσιογραφία επιπέδου τρολ από την «Εφημερίδα των Συντακτών»

Σε σχό­λιο τριών σημεί­ων στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» (28/2), που ως συνή­θως στρέ­φε­ται κατά του ΚΚΕ και στο τι σχο­λιά­ζει ή δεν σχο­λιά­ζει το Kόμ­μα, η εφη­με­ρί­δα και η υπο­γρά­φου­σα ΝΟ.ΡΑ κατά­φε­ραν το ακα­τόρ­θω­το. Να πέσουν έξω τρία στα τρία!

Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρε­ται πως «κανέ­να σχό­λιο δεν έκα­νε (ακό­μα!) το ΚΚΕ για τις αχα­ρα­κτή­ρι­στες αναρ­τή­σεις του υπο­ψη­φί­ου βου­λευ­τή Γιώρ­γου Ρού­ση», οι οποί­ες μάλι­στα έχουν «ξεσπά­σει θόρυ­βο στον δημό­σιο διά­λο­γο». Βέβαια για τις συγκε­κρι­μέ­νες αναρ­τή­σεις του Γ. Ρού­ση υπάρ­χει τοπο­θέ­τη­ση μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, λέγο­ντας ότι ήταν «λάθος», από την ίδια μέρα της δημο­σί­ευ­σής τους! Επο­μέ­νως και σχο­λιά­στη­καν και καθό­λου καθυ­στε­ρη­μέ­να… Επι­πλέ­ον το Γρα­φείο Τύπου του ΚΚΕ διέ­νει­με τη συγκε­κρι­μέ­νη τοπο­θέ­τη­ση σε όλα τα ΜΜΕ ‑και στη συγκε­κρι­μέ­νη εφη­με­ρί­δα- κάνο­ντας μάλ­λον μεγα­λύ­τε­ρο θόρυ­βο απ’ αυτόν που επι­κα­λεί­ται η «Εφη­με­ρί­δα των Συντακτών»!

Και συνε­χί­ζει η σχο­λιο­γρά­φος: «Σχο­λί­α­σε (το ΚΚΕ) ωστό­σο και την κατα­δί­κη Παπ­πά και τα όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νται σε σχέ­ση με τον Π. Πολά­κη», προ­χω­ρώ­ντας σε μια μονο­με­ρή στα­χυο­λό­γη­ση απο­σπα­σμά­των των τοπο­θε­τή­σε­ων του ΚΚΕ, ώστε να το εμφα­νί­σει ότι «και στις δύο περι­πτώ­σεις κατα­κε­ραυ­νώ­νει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σε ό,τι αφο­ρά την κατα­δί­κη του Ν. Παπ­πά η ΝΟ.ΡΑ προ­φα­νώς αδια­φο­ρεί για το ότι το ΚΚΕ εντο­πί­ζει «πολι­τι­κή ευθύ­νη» στον πρώ­ην υπουρ­γό. Αδια­φο­ρεί για την καταγ­γε­λία του ΚΚΕ ότι ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ μαζί απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­σή του για κατάρ­γη­ση του άρθρου 86 του Συντάγ­μα­τος, με βάση το οποίο στή­νο­νται τα ειδι­κά δικα­στή­ρια και διώ­κο­νται υπουρ­γοί από κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία! Και… ξαφ­νιά­ζε­ται που ο ΣΥΡΙΖΑ «δια­τή­ρη­σε κι ενί­σχυ­σε τον έλεγ­χο των ΜΜΕ από τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα». Μάλ­λον με την επί ΣΥΡΙΖΑ αδειο­δό­τη­ση των τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών, αυτοί δεν ανή­κουν πια σε εφο­πλι­στές, εργο­λά­βους κι άλλους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τί­ες! Για τέτοιο επί­πε­δο μιλάμε…

Τέλος, για την υπό­θε­ση του Π. Πολά­κη η «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» και η ΝΟ.ΡΑ αδια­φο­ρούν παντε­λώς για την κρυ­στάλ­λι­νη θέση του ΚΚΕ τόσο για το ποιοι πραγ­μα­τι­κά απο­τε­λούν το «βαθύ κρά­τος», όσο και για το γεγο­νός, που πρώ­το το ΚΚΕ ανέ­δει­ξε, ότι η εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή με αφορ­μή «μια ανάρ­τη­ση πολι­τι­κού περιε­χο­μέ­νου, ανε­ξάρ­τη­τα από τη συμ­φω­νία ή δια­φω­νία με αυτήν, είναι ενέρ­γεια απα­ρά­δε­κτη που ανοί­γει πολύ επι­κίν­δυ­νους δρό­μους», όταν ακό­μη και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ‑τον οποίο στη­ρί­ζει η εφη­με­ρί­δα- ψέλ­λι­σε κάτι ακα­τα­λα­βί­στι­κα μετά από ένα 24ωρο. Και το πιο φοβε­ρό απ’ όλα; Στο ίδιο φύλ­λο της Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών, που η ΝΟ.ΡΑ αφή­νει υπο­νο­ού­με­να για τις τοπο­θε­τή­σεις του ΚΚΕ, υπάρ­χει ολό­κλη­ρο αφιέ­ρω­μα για τα «έργα και τις ημέ­ρες» του Π. Πολά­κη, πολύ κοντά στα αντί­στοι­χα αφιε­ρώ­μα­τα των φιλι­κών προς τη ΝΔ, ΜΜΕ…

Φαί­νε­ται πως ή πολύ αδιά­βα­στοι είναι στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» ή πολύ «επι­λε­κτι­κοί» στις ανα­γνώ­σεις τους… Ας απο­φα­σί­σουν οι ίδιοι, με τα ζόρια τους.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο