Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση: Αμετάπιστοι οι αντιεμβολιαστές – Πολλοί εμπιστεύονται τη θρησκεία έναντι των γιατρών

Σε πανελ­λα­δι­κή δημο­σκό­πη­ση που διε­νήρ­γη­σε η εται­ρεία Pulse και στο ερώ­τη­μα εάν έχουν κάνει του­λά­χι­στον μία δόση του εμβο­λί­ου για τον κορω­νο­ϊό ή πότε σκο­πεύ­ουν να το κάνουν, η μεγά­λη πλειο­ψη­φία όσων δεν έχουν εμβο­λια­στεί ξεκα­θα­ρί­ζουν ότι δεν πρό­κει­ται να αλλά­ξουν γνώμη.

Συγκε­κρι­μέ­να, επτά στους εκα­τό δηλώ­νουν ευθέ­ως «δεν έχω και δεν θα κάνω», ενώ κατα­γρά­φε­ται και ένα ποσο­στό 15% που αρνεί­ται να απα­ντή­σει. Παραλ­λή­λως, από το προ­α­να­φερ­θέν 7% που δήλω­σαν πως δεν προ­τί­θε­νται να κάνουν το εμβό­λιο, λίγο περισ­σό­τε­ροι από τους μισούς (ποσο­στό 56%) δηλώ­νουν πως τίπο­τα δεν πρό­κει­ται να τους μεταπείσει. 

Όσο για τους τρό­πους, με τους οποί­ους θα μπο­ρού­σαν να πει­στούν προ­κει­μέ­νου να εμβο­λια­στούν, αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γεγο­νός ότι μόλις το 1% των ερω­τη­θέ­ντων απα­ντά ότι θα πει­θό­ταν από την επι­δεί­νω­ση των δει­κτών της παν­δη­μί­ας, με ένα 14% να απα­ντά πως θα έλε­γε «ναι» στο εμβό­λιο αν είχε περισ­σό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από γιατρούς/επιστήμονες. Υπάρ­χει, ωστό­σο, και ένα 8%, που απά­ντη­σε πως θα το σκε­φτό­ταν εάν το προ­τεί­νουν… άνθρω­ποι της θρη­σκεί­ας που εμπιστεύονται.

dimoskopisi emvolio

7 στους 10 έκαναν μια δόση

Πάντως, πάνω από επτά στους δέκα πολί­τες απα­ντούν ότι έχουν κάνει του­λά­χι­στον μια δόση του εμβολίου.

Ειδι­κό­τε­ρα, στην ερώ­τη­ση «έχε­τε κάνει του­λά­χι­στον μια δόση του εμβο­λί­ου για τον κορο­ναϊό ή πότε θα την κάνε­τε», το 73% των ερω­τη­θέ­ντων απα­ντά ότι έχει κάνει του­λά­χι­στον μια δόση, το 15%

 

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο