Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση: ΝΔ 37%- ΣΥΡΙΖΑ 21,5%- ΚΚΕ 5,6%

Ουδέν νεώ­τε­ρον, με το σύνη­θες (αλλά μειω­μέ­νο σε σχέ­ση με πέρ­σι τέτοιον και­ρό 22,5–15,5) προ­βά­δι­σμα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, ένα­ντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα δημο­σκό­πη­σης της εται­ρεί­ας Interview για τη ΒΕΡΓΙΝΑ TV.
Στην πρό­θε­ση ψήφου:  ΝΔ 37%, ΣΥΡΙΖΑ 21,5%, ΚΙΝΑΛ 7,1%, ΚΚΕ 5,6%, Ελλη­νι­κή Λύση 5,1% και ΜέΡΑ25 3,7%, ενώ «άλλο κόμ­μα» δηλώ­νει ότι θα ψήφι­ζε το 8,1%, και ανα­πο­φά­σι­στοι είναι κάπου ένας στους δέκα.

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης βρί­σκε­ται μπρο­στά στο ερώ­τη­μα για τον καταλ­λη­λό­τε­ρο πρω­θυ­πουρ­γό με 50%, ο Αλέ­ξης Τσί­πρας 22%, ενώ «κανέ­ναν» απα­ντά το 28% και στην «αξιο­λό­γη­ση της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας των υπουρ­γών» έχει πάλι μπρο­στά τον Β. Κικί­λια (7.4), ακο­λου­θούν Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος (7.3), και ο «πολύς» Α. Γεωρ­γιά­δης (7.1) ‑ακο­λου­θούν ο Μ. Βορί­δης (6.7), πεσμέ­νος ο Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης (6.5) κλπ.Interview ΒΕΡΓΙΝΑ TV εμβόλιο

Σύμ­φω­να με τη δημο­σκό­πη­ση 50% των ερω­τη­θέ­ντων δηλώ­νει ότι έχει ήδη εμβο­λια­στεί κι ένα 24% έχει προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ραντε­βού ενώ το 26% φαί­νε­ται ότι δε θα εμβο­λια­στεί ή εμφα­νί­ζε­ται επι­φυ­λα­κτι­κό, ενώ (95%) δεί­χνουν ικα­νο­ποί­η­ση από τη δια­δι­κα­σία εμβο­λια­σμού (ραντε­βού, προ­σω­πι­κό, οργάνωση).
Εξ όσων εμβο­λιά­στη­καν, το 70% δηλώ­νει ότι δεν εμφά­νι­σε καθό­λου παρε­νέρ­γειες. Εξάλ­λου το 59% των ερω­τη­θέ­ντων λέει «ναι» στον εμβο­λια­σμό παι­διών 12 έως 15 χρόνων
Υπέρ της θέσπι­σης του πρά­σι­νου ψηφια­κού πιστο­ποι­η­τι­κού εμφα­νί­ζε­ται το 66% των ερω­τη­θέ­ντων καθώς και της άρσης της πατέ­ντας των εμβο­λί­ων (58%).

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε Google News, Facebook & Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο