Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση Opinion Poll: το ΚΚΕ 3ο Κόμμα

Σύμ­φω­να με τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας ‑στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, η ΝΔ συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 38,8% ένα­ντι 21,5% του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώ­νο­ντας μια δια­φο­ρά της τάξης του 17,3%.
Ακο­λου­θεί το ΚΚΕ με 4,6% ‑περ­νώ­ντας για πρώ­τη φορά το ΚινΑλ (4,5%)
Εκτός Βου­λής η Ελλη­νι­κή Λύση με 2,8% και το «ΜέΡΑ 25» με 2,3%.

Βέβαια-ανα­με­νό­με­νο,κανά­λια, αστι­κά ΜΜΕ και ΜΚΔ δια­γω­νί­ζο­νται στα “Ποιοι βου­λευ­τές της Νέας Δημο­κρα­τί­ας έρχο­νται πρώ­τοι” … Aπό την αξιο­λό­γη­ση των βου­λευ­τών της Νέας Δημο­κρα­τί­ας στην Α’ Αθη­νών, και στο ερώ­τη­μα ποιον θα ψηφί­ζα­τε αν είχα­με εκλο­γές, πρώ­τος στις απα­ντή­σεις των πολι­τών … Στο Βόρειο Τομέα της Αττι­κής πρώ­τος, Στον Δυτι­κό Τομέα της Αττι­κής πιο δημο­φι­λής είναι… η έκπλη­ξη Πιερ­ρα­κά­κη και ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης που…σαρώνει — Μάχη Xατζη­δά­κη με Αδω­νι Γεωρ­γιά­δη — Ο Λοβέρ­δος κερ­δί­ζει τον Βαρ­βι­τσιώ­τη — Ο Νίκος Δέν­διας — Μάκης Βορί­δης στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή — Κατσα­φά­δος — Σκί­ζει ο Xρυ­σο­χο­ΐ­δης -Θέμα­τα που ουδό­λως ενδια­φέ­ρουν τη λαϊ­κή οικογένεια

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο