Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 9% της ΝΔ — 78% δυσαρεστημένο από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε δημο­σκό­πη­ση της εται­ρί­ας Prorata για λογα­ρια­σμό της «Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών» κατα­γρά­φε­ται η αυξα­νό­με­νη δυσα­ρέ­σκεια του κόσμου προς κυβέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση:
Ανα­φο­ρι­κά με το πόσο ευχα­ρι­στη­μέ­νοι είναι οι πολί­τες από την κυβέρ­νη­ση, το 34% εμφα­νί­ζε­ται γενι­κά ευχα­ρι­στη­μέ­νο ενώ το 64% δηλώ­νει καθό­λου ή όχι ιδιαί­τε­ρα ευχαριστημένο.
Περισ­σό­τε­ρο δυσα­ρε­στη­μέ­νοι, όμως από την αντι­πο­λί­τευ­ση καθώς αρνη­τι­κά αξιο­λο­γούν τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσο­στό 78% και μόνο 20% εκφρά­ζει ικανοποίηση.

erevna prorata

«Μέτρα στα τυφλά παίρνει η κυβέρνηση»

 • 55% «Δεν φταί­ει η ατο­μι­κή ευθύ­νη»
  64% «Καθό­λου ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι από τη Ν.Δ
 • Επι­τα­χύ­νε­ται και παγιώ­νε­ται η δυσα­ρέ­σκεια των πολι­τών για την κυβέρνηση
 • Υπο­χω­ρεί περαι­τέ­ρω σε όλους τους δεί­κτες που αφο­ρούν τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και το συνο­λι­κό έργο της
 • Απο­δο­κι­μα­σία του δόγ­μα­τος Μητσο­τά­κη περί ατο­μι­κής ευθύ­νης και της πολι­τι­κής που ακο­λου­θεί σχε­τι­κά με το ΕΣΥ
 • Απο­γο­ή­τευ­ση και θυμός το κυρί­αρ­χο συναί­σθη­μα της κοινωνίας
 • Απο­τυ­χη­μέ­νο το λοκντά­ουν, χαλά­ρω­ση μέτρων επι­θυ­μεί η πλειοψηφία

Στην πρό­θε­ση ψήφου η ΝΔ λαμ­βά­νει ποσο­στό 33% ένα­ντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ, δια­φο­ρά που παρα­μέ­νει ακρι­βώς η ίδια από την τελευ­ταία δημο­σκό­πη­ση της ίδιας εται­ρεί­ας, τον Φεβρουάριο.
Ακο­λου­θεί το ΚινΑλ με 6% (5,5% στην τελευ­ταία μέτρηση)
Το ΚΚΕ με 4,5% που παρα­μέ­νει σταθερό.
Ελλη­νι­κή Λύση με 3% (από 2,5%) και το ΜέΡΑ25 με 3% (από 3,5%) στην τέταρ­τη και πέμ­πτη θέση αντιστοίχως.
Ένας στους 5 (ποσο­στό 20,5 %) δηλώ­νουν ανα­πο­φά­σι­στοι και 6% δηλώ­νει ότι θα ψηφί­σει άλλο κόμμα.

 • Σε επί­πε­δο πολι­τι­κών αρχη­γών, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης θεω­ρεί­ται κατά 43% απο­τε­λε­σμα­τι­κός ως προς την επί­λυ­ση των σημα­ντι­κών ζητη­μά­των με το 65% να απα­ντά ότι είναι δεν συναι­σθά­νε­ται τα προ­βλή­μα­τα και τις ανη­συ­χί­ες των πολι­τών.
 • Να χαλα­ρώ­σουν τα μέτρα ζητά το 61% ένα­ντι ποσο­στού μόλις 17% που επι­θυ­μεί την περαι­τέ­ρω αυστη­ρο­ποί­η­σή τους και 16% που προ­κρί­νει την παρά­τα­ση της ισχύ­ος τους.
 • Τέλος, ως προς τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, το 63% των πολι­τών αξιο­λο­γούν σίγου­ρα και μάλ­λον αρνη­τι­κά την κυβέρ­νη­ση, ποσο­στό που κατα­γρά­φει αύξη­ση 8% από την προη­γού­με­νη έρευνα.
  Η κυβέρ­νη­ση δεν σχε­διά­ζει μεθο­δι­κά τα υλο­ποιού­με­να μέτρα, υπο­στη­ρί­ζει το 66% των ερω­τη­θέ­ντων, άπο­ψη που συμ­με­ρί­ζε­ται ακό­μη και ένα στα δύο άτο­μα που αυτο­προσ­διο­ρί­ζο­νται ως δεξιοί.
  Το ποσο­στό εκτο­ξεύ­ε­ται στο 74% στους νέους από 17 εώς 34 ετών.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο