Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοσκόπηση Pulse για εκλογές και “καλάθι νοικοκυράς”

Μια ακό­μη δημο­σκό­πη­ση μπρο­στά στην άτυ­πη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, με τον πρω­θυ­πουρ­γό να “τα γυρί­ζει” και να μιλά τώρα για εξά­ντλη­ση 4ετίας και κάλ­πες το 2023 και το Τσι­πρέι­κο “στο κλα­ρί” συναι­νώ­ντας σε όλα τα βασικά.

Ουδέν νεώ­τε­ρο % από την κοκο­ρο­μα­χία κυβέρ­νη­σης \ αντι­πο­λί­τευ­σης, σε δια­φαι­νό­με­νη τάση ανό­δου μόνο το ΚΚΕ σε πτώ­ση ΠΑΣΟΚ και Ελλη­νι­κή Λύση (στα­θε­ρό το ποσο­στό του ΜέΡΑ25).

Για την “ιστο­ρία” με ανα­γω­γή επί των εγκύ­ρων, η δια­φο­ρά Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ είναι 8%, σε μια Βου­λή έξι κομμάτων.

Ίσα βάρ­κα — ίσα πανιά οι ερω­τη­θέ­ντες σχε­τι­κά με το πότε πρέ­πει να διε­ξα­χθούν οι εκλο­γές, με την απά­ντη­ση για κάλ­πες το 2023 να επι­κρα­τεί με μικρή πλειο­ψη­φία (47% ένα­ντι 42%).

Δ. Κουτσούμπας:  Επιλογή του ΚΚΕ να σταθεί στο πλάι του λαού όπως κάνει πάντα στα δύσκολα

Αξί­ζει να σημειω­θεί επί­σης ότι οι ερω­τη­θέ­ντες απά­ντη­σαν πως προ­βλη­μα­τί­ζο­νται σοβα­ρά για την άνο­δο του κόστους ζωής περισ­σό­τε­ρο για τις αυξη­μέ­νες τιμές στο ρεύ­μα, ενώ ακο­λου­θούν οι αυξή­σεις στα τρό­φι­μα και τα καύ­σι­μα (βλ φωτο κεφαλίδας).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο