Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: «Ένας χρόνος καινοτόμου προγράμματος με το ΚΕΘΕΑ»

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή, ειδι­κών επι­στη­μό­νων, μαζι­κών φορέ­ων της Και­σα­ρια­νής καθώς και πολι­τών, (κυρί­ως νέων και γονιών της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εκδή­λω­ση «Ένας χρό­νος και­νο­τό­μου προ­γράμ­μα­τος με το ΚΕΘΕΑ» με Ανοι­χτό Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του
δημαρ­χεί­ου: «ενά­ντια στις εξαρ­τή­σεις με αφορ­μή την πορεία υλο­ποί­η­σης του πρώ­του χρό­νου πρω­το­βου­λιών και δρά­σε­ων που ανα­πτύ­χθη­καν στην πόλη μας, στο πλαί­σιο του 3ετούς πιλο­τι­κού προ­γράμ­μα­τος του Δήμου Και­σα­ρια­νής και του Δικτύ­ου Υπη­ρε­σιών Πρό­λη­ψης και Έγκαι­ρης Παρέμ­βα­σης του ΚΕ.Θ.Ε.Α».
Πήραν μέρος:

Από πλευ­ράς ο ΚΕΘΕΑ κ. Αχιλ­λέ­ας Ρού­σος Κοι­νω­νιο­λό­γος, MSc, σύμ­βου­λος πρό­λη­ψης ICRC ως υπεύ­θυ­νος του Δικτύ­ου Πρό­λη­ψης & Έγκαι­ρης Παρέμ­βα­σης ΚΕΘΕΑ και η Σπυ­ρι­δού­λα Ζώτου MSc ψυχο­λό­γος, υπεύ­θυ­νη έρευ­νας Δικτύ­ου Πρό­λη­ψης ΚΕΘΕΑ

Από το δήμο ‑σύσ­σω­μο φυσι­κά το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο, η Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία, η ΚΕΔΗΚ, καθώς και εκπρό­σω­ποι Παι­δι­κών σταθ­μών κλπ βαθ­μί­δων της εκπαίδευσης.

Φορείς & μαζι­κές οργα­νώ­σεις: η Ένω­ση Γονέ­ων Και­σα­ρια­νής, Σύλ­λο­γοι γονέ­ων (1ου & 2ου γυμνα­σί­ων, 2ου Λυκεί­ου, 2ου, 3ου, 6ου κά δημο­τι­κών) το Παρά­τη­μα ΕΣΥΝ Βύρω­να Και­σα­ρια­νής, ο Σύλ­λο­γος «Ρόζα Ιμβριώ­τη», το «Κέντρο συμ­βου­λευ­τι­κής ΑΜΕΑ», ο Σύλ­λο­γος γονέ­ων παι­δι­κών σταθ­μών (προ­σω­ρι­νή διοι­κού­σα) τα 15μελή (2ο λύκειο, 2ο γυμνά­σιο κά) το Σωμα­τείο εργα­ζό­με­νων δήμου Και­σα­ρια­νής (ΔΣ και πολ­λά μέλη του), ο Σύλ­λο­γος δημο­κρα­τι­κών γυναι­κών Και­σα­ρια­νής, το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ και το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ, Αθλη­τι­κά σωμα­τεία (Φωστή­ρας, ΑΟ Μικρα­σια­τών Πανιώ­νιος κλπ. ) η «Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη Και­σα­ρια­νής», αντι­προ­σω­πεία των τρι­τέ­κνων κλπ.

Επί­σης η εκπαι­δευ­τι­κός Κλαί­ρη Κυρια­κού από τη Ζ’ ΕΛΜΕ, ο Διευ­θυ­ντής του ΕΠΑΛ, οι Διευ­θύ­ντριες 1ου & 2ου γυμνα­σί­ου και ο Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Σπύ­ρος Τζόκας.

Η εκδή­λω­ση ξεκί­νη­σε με σύντο­μη εισή­γη­ση — παρου­σί­α­ση από την αντι­δή­μαρ­χο Κανέλ­λα Γεωρ­γο­πού­λου, και συνε­χί­στη­κε με την ομι­λία των επι­στη­μό­νωνεκπρο­σώ­πων του ΚΕΘΕΑ για την «οπτι­κή» του Κέντρου σχε­τι­κά με τα ναρ­κω­τι­κά και τις κοι­νω­νι­κές αιτί­ες / προ­ε­κτά­σεις τους αλλά και για την πορεία υλο­ποί­η­σης του συγκε­κρι­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος, με έμφα­ση και στις δυσκο­λί­ες όπως η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, η έλλει­ψη στή­ρι­ξης με προ­σω­πι­κό κλπ. που έχουν να κάνουν με την απα­ξί­ω­σή του από την κεντρι­κή εξου­σία, που υπη­ρε­τεί συγκε­κρι­μέ­νες πολι­τι­κές και στο συγκε­κρι­μέ­νο θέμα και γενικά.

Έγι­ναν πολ­λές παρεμ­βά­σεις «από κάτω», μετα­φέ­ρο­ντας την αγω­νία όλων αλλά και το μονό­δρο­μο της διε­ξό­δου, ενά­ντια στις δια­χρο­νι­κές πολι­τι­κές των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, που καθη­με­ρι­νά «επι­και­ρο­ποιού­νται» στο θέμα της ντό­πας, με ολό­κλη­ρη σει­ρά από αντιε­πι­στη­μο­νι­κά και αντι­δρα­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τα, μετα­ξύ αυτών πως ο χρή­στης είναι «ασθε­νής» κλπ., με κοι­νό τόπο το δια­χω­ρι­σμό «μαλα­κά» — «σκλη­ρά», που με αφορ­μή το νομο­σχέ­διο «Κώδι­κας Ναρ­κω­τι­κών» τίθε­ται πλέ­ον ανοι­κτά το θέμα της νομι­μο­ποί­η­σης της χρή­σης όλων των ναρ­κω­τι­κών ουσιών και της καλ­λιέρ­γειας ινδι­κής κάν­να­βης (και όχι μόνο σε γλά­στρα»…). Από όλους καταγ­γέλ­θη­κε η πρό­τα­ση για «ελεγ­χό­με­νους χώρους χρή­σης ναρ­κω­τι­κών», που με ψήφι­σμα που εγκρί­θη­κε ομό­φω­να από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, με θλι­βε­ρή εξαί­ρε­ση τον ‑μονα­δι­κό ενα­πο­μεί­να­ντα, από τη “Συνερ­γα­σία Πολι­τών» (παρά­τα­ξη του Σύρι­ζα στην Καισαριανή)

Το κλεί­σι­μο έκα­νε ο δήμαρ­χος Ηλί­ας Στα­μέ­λος, με πολι­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση στο ζήτη­μα δίνο­ντας έμφα­ση και στο ρόλο που καλού­νται να παί­ξουν οι αγω­νι­στι­κές συσπει­ρώ­σεις της ΛΣ, χέρι — χέρι με το κίνη­μα ενά­ντια στο αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο που η κεντρι­κή εξου­σία ‑εντο­λο­δό­χος της ΕΕ επι­βά­λει στην τοπι­κή διοί­κη­ση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας και τα καθή­κο­ντα που μπαί­νουν σήμερα.

Τις επό­με­νες μέρες ο ιστό­το­πος του δήμου, θα παρου­σιά­σει μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νη όλη την εκδή­λω­ση, που αξί­ζει τον κόπο να παρα­κο­λου­θή­σε­τε, όχι απλά για μια γενι­κή ενη­μέ­ρω­ση, αλλά κυρί­ως για­τί ‑καταγ­γέλ­λο­ντας και τις αυτα­πά­τες, ανα­δει­κνύ­ο­νται οι αντι­δια­με­τρι­κά αντί­θε­τες πολι­τι­κές ‑συντή­ρη­σης αλλά και διεξόδου.

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο