Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO

Όλη η πόλη μια γρο­θιά, στην Πετρού­πο­λη των μεγά­λων αγω­νι­στι­κών παρα­δό­σε­ων, βγή­κε το Σάβ­βα­το το πρωί στους δρό­μους, «για τις ανά­γκες μας, για τη ζωή που μας αξί­ζει», με πρω­το­βου­λία της δημο­τι­κής αρχής, στέλ­νο­ντας ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα στους κυβερ­νώ­ντες ότι δεν πρό­κει­ται να κάτσει φρό­νι­μα και θα διεκ­δι­κή­σει όσα ανή­κουν στους κατοί­κους της, όπως:

 • Σύγ­χρο­νο Κέντρο Υγεί­ας στην πόλη, απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν για τον πολί­τη, στο ιδιό­κτη­το κτί­ριο που δια­θέ­τει ο δήμος.
 • Να κλεί­σει ΤΩΡΑ ο ΧΥΤΑ στη Φυλή, καμία σκέ­ψη για επε­κτά­σεις. Δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού και του περι­βάλ­λο­ντος, όχι των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.
 • Μονι­μο­ποί­η­ση ΟΛΩΝ των συμ­βα­σιού­χων χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση. Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες των δήμων με την αντί­στοι­χη κρα­τι­κή χρηματοδότηση.
 • Κατάρ­γη­ση της απα­ρά­δε­κτης διά­τα­ξης του νόμου Βορίδη.
 • Να απο­δο­θούν από την κυβέρ­νη­ση στον δήμο Πετρού­πο­λης εδώ και τώρα οι χρη­μα­το­δο­τή­σεις που παρα­νό­μως παρακρατούνται.
 • Κατάρ­γη­ση του τέλους ταφής απορριμμάτων.
 • Να προ­χω­ρή­σει ο ολο­κλη­ρω­μέ­νος αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος σε όλα τα δημό­σια κτί­ρια, με ευθύ­νη του κρά­τους και της Περιφέρειας.
 • Ανα­βάθ­μι­ση των δημό­σιων και δωρε­άν Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, με πύκνω­ση των λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών που συν­δέ­ουν με τις στά­σεις του Μετρό, άμε­ση ολο­κλή­ρω­ση του σχε­δια­σμού που προ­βλέ­πει σταθ­μό του Μετρό στην Πετρού­πο­λη (Γραμ­μή 4).
 • Εξα­σφά­λι­ση όλων των απα­ραί­τη­των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για τη δημιουρ­γία αθλη­τι­κού στα­δί­ου στην περιο­χή της Αγί­ας Τριάδας.

Από νωρίς, η πλα­τεία Ηρώ, όπου είχε δοθεί το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού, γέμι­σε με κατοί­κους της πόλης, τη δημο­τι­κή αρχή της Πετρού­πο­λης, 16 Συλ­λό­γους Γονέ­ων από δημο­τι­κά, γυμνά­σια, λύκεια, την Ένω­ση Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Πετρού­πο­λης, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων, τα Σωμα­τεία Λογι­στών, Εκπαι­δευ­τι­κών «Δ. Γλη­νός», τους εκπρο­σώ­πους των δημο­τι­κών παρα­τά­ξε­ων «Νέα Αρχή» και «ΡΑΚ», το παράρ­τη­μα του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου κατά των Ναρ­κω­τι­κών,  εκπρο­σώ­πους εθνι­κο­το­πι­κών συλ­λό­γων (Ικα­ριώ­τες, Ηπει­ρώ­τες, Πόντιοι κ.λπ.), τον Δημο­κρα­τι­κό Σύλ­λο­γο Γυναι­κών Πετρού­πο­λης, την Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη Πετρού­πο­λης και τον φορέα «Χωμα­τε­ρή — stop».

Στο πλευ­ρό του λαού της Πετρού­πο­λης και της δημο­τι­κής αρχής βρέ­θη­καν, επί­σης, ο Θέμης Γκιώ­νης και ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αττι­κής ο δεύ­τε­ρος, η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ, και η Νίκη Χρο­νο­πού­λου, περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττικής.

«Κανέ­νας μαθη­τής σε κοντέι­νερ», «Θέλου­με πρά­σι­νο», «Καλύ­τε­ρα και περισ­σό­τε­ρα ποδο­σφαι­ρι­κά γήπε­δα», είναι μερι­κά από τα αιτή­μα­τα που ανα­γρά­φο­νταν στις πικέ­τες των μικρών δια­δη­λω­τών που μαζί με τον δήμαρ­χο Πετρού­πο­λης, Βαγ­γέ­λη Σίμο, τους γονείς, τους δασκά­λους τους και τους εργα­ζό­με­νους της πόλης πορεύ­τη­καν στους κεντρι­κούς δρό­μους ενω­μέ­νοι, με συν­θή­μα­τα εφ’ όλης της ύλης — όπως και οι ανά­γκες τους — να κυριαρ­χούν και να βρί­σκουν τη θερ­μή αντα­πό­κρι­ση του κόσμου: «Δώστε λεφτά για την Παι­δεία, καλύψ­τε τις ανά­γκες για όλα τα σχο­λεία», «Το Ποι­κί­λο Όρος ανή­κει στον λαό, έξω τα συμ­φέ­ρο­ντα από το βου­νό», «Κανέ­να σπί­τι στα χέρια τραπεζίτη».

Η πορεία κατέ­λη­ξε στη μονα­δι­κή και δια­χρο­νι­κά υπο­στε­λε­χω­μέ­νη και υπο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νη ΤΟΜΥ της περιο­χής, με το σύν­θη­μα — απαί­τη­ση «Κέντρο Υγεί­ας στην Πετρού­πο­λη, κάθε δομή να στε­λε­χω­θεί» να δονεί την ατμό­σφαι­ρα και το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού να ανα­νε­ώ­νε­ται στους δρό­μους, στα υπουργεία.

“Βγαίνουμε στον δρόμο 
_  για τις ανάγκες μας”

Ο δήμαρ­χος Β. Σίμος σημεί­ω­σε κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του:

«Δίνου­με ένα ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα προς τους κυβερ­νώ­ντες, την Περι­φέ­ρεια, το κρά­τος: Η Πετρού­πο­λη δεν θα κάτσει με σταυ­ρω­μέ­να χέρια. Βγαί­νου­με στον δρό­μο για τις ανά­γκες μας. Όπως ξέρου­με να κάνου­με εδώ και δεκα­ε­τί­ες σε αυτήν εδώ την πόλη σαν μια γρο­θιά, προ­χω­ρώ­ντας όλοι μαζί και όλοι μαζί μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με για:

 • Μια πόλη με σύγ­χρο­να σχο­λι­κά κτίρια.
 • Μια πόλη με ένα σύγ­χρο­νο Κέντρο Υγεί­ας που παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρεάν.
 • Μια πόλη χωρίς χωμα­τε­ρή που επι­βα­ρύ­νει την υγεία μας.
 • Μια πόλη καθαρή.
 • Μια πόλη χωρίς κίνη­ση με σύγ­χρο­νες δημό­σιες συγκοινωνίες.
 • Μια πόλη με σύγ­χρο­νες και επαρ­κείς αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις προ­σβά­σι­μες για όλους.
 • Μια πόλη με υψη­λής ποιό­τη­τας πολι­τι­στι­κές δραστηριότητες».

Επί­σης, υπο­γράμ­μι­σε τις προ­σπά­θειες της δημο­τι­κής αρχής «από την πρώ­τη στιγ­μή να χτί­σου­με σχέ­σεις ειλι­κρί­νειας και εμπι­στο­σύ­νης, προ­χω­ρώ­ντας σε συσκέ­ψεις με τους συλ­λό­γους, τα σωμα­τεία και τους φορείς, συζη­τώ­ντας μαζί τους για όλα τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν και για την κατά­στα­ση, στην οποία είναι σήμε­ρα ο δήμος, όλα τους απόρ­ροια της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που εφαρ­μό­ζουν δια­χρο­νι­κά όλες οι κυβερ­νή­σεις και η ΕΕ, έχο­ντας και τα στη­ρίγ­μα­τά τους σε τοπι­κό επίπεδο».

“Δεν πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, 
_ παρατάσσουμε
την καλύτερη ομάδα, 
τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης”

Συνε­χί­ζο­ντας την ομι­λία του, πρόσθεσε:

«Πήρα­με αυτήν την πρω­το­βου­λία όχι για να πετά­ξου­με την μπά­λα στην εξέ­δρα, όπως λένε μερι­κοί, αλλά για­τί πιστεύ­ου­με ότι πρέ­πει να παρα­τά­ξου­με στο γήπε­δο που παί­ζε­ται το παι­χνί­δι την καλύ­τε­ρη ομά­δα, που δεν είναι άλλη από τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό και τη νεο­λαία της Πετρού­πο­λης. Μια ομά­δα που έχει κερ­δί­σει αγώ­νες (π.χ. Θέα­τρο Πέτρας, Κατα­πα­τη­τές, Λατο­μείο Μου­σα­μά κ.λπ.) και μπο­ρεί να κερ­δί­σει πολ­λούς περισ­σό­τε­ρους, όχι ως θεα­τής, αλλά συμ­με­τέ­χο­ντας με τη δημο­τι­κή αρχή μπρο­στά στην ενη­μέ­ρω­ση και στη διεκδίκηση.

Ταυ­τό­χρο­να, από τους πρώ­τους κιό­λας μήνες δεν έχου­με παραι­τη­θεί σε καμία περί­πτω­ση από τα καθη­με­ρι­νά ζητή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο δήμος, προ­σπα­θώ­ντας να τα λύνου­με πάντα δίπλα στους δημότες:

 • Παρεμ­βά­σεις στα σχολεία
 • Καθα­ριό­τη­τα
 • Πρά­σι­νο
 • Πολι­τι­σμός
 • Αθλη­τι­σμός
 • Παι­δι­κοί Σταθμοί

Όλοι μας βιώ­νου­με μια πολύ δύσκο­λη καθη­με­ρι­νό­τη­τα, με την ακρί­βεια, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και τη φορο­λη­στεία εργα­ζο­μέ­νων και επαγ­γελ­μα­τιών να γονα­τί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα. Την ίδια στιγ­μή μια σει­ρά δικαιώ­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως εμπο­ρεύ­μα­τα, όπως η Υγεία που εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί­ται περαι­τέ­ρω με τα περί­φη­μα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία, ενώ τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια κατη­γο­ριο­ποιούν τα πτυ­χία και κάνουν την Παι­δεία ακό­μα ακρι­βό­τε­ρη για όλο και λιγότερους.

Ταυ­τό­χρο­να η εμπλο­κή της χώρας μας σε πολε­μο­κά­πη­λους σχε­δια­σμούς, σε εμπό­λε­μες περιο­χές εκτο­ξεύ­ει στα ύψη τους κιν­δύ­νους για τον λαό και τα παι­διά του.

Σε αυτήν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα δεν θέλου­με ο δήμος να είναι άλλος ένας βρα­χνάς που θα χαρα­τσώ­νει τους δημό­τες και θα είναι “ντί­λερ” διά­φο­ρων εργο­λά­βων και συμφερόντων.

Το δηλώ­νου­με κατη­γο­ρη­μα­τι­κά: Αρνού­μα­στε να γίνου­με το “μακρύ χέρι” του κρά­τους, της κυβέρ­νη­σης και της Περι­φέ­ρειας. Ο δήμος δεν θα βάλει πλά­τη στην αντι­λαϊ­κή πολιτική.

Η συνε­χής επα­φή και ενη­μέ­ρω­ση των δημο­τών είναι ανα­ντι­κα­τά­στα­τη και ανα­γκαία για να γνω­ρί­ζουν όλοι τόσο τις ενέρ­γειες που κάνει ο δήμος για να δίνει λύσεις στα προ­βλή­μα­τα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, που είναι πολ­λά και σύν­θε­τα, όσο και ποιους έχου­με απέ­να­ντί μας στην προ­σπά­θεια να βελ­τιώ­σου­με τη ζωή μας.

Αλή­θεια το όρα­μα του Πετρου­πο­λιώ­τι­κου λαού για μια πόλη — στο­λί­δι στη Δυτι­κή Αθή­να πού σκα­λώ­νει;
Σκα­λώ­νει στην πολι­τι­κή υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης των δήμων, κάτι που τους ωθεί να αυξή­σουν την τοπι­κή φορολογία.

Στον δήμο μας τα έσο­δα που προ­έρ­χο­νται από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό (ΚΑΠ — Κεντρι­κοί Αυτο­τε­λείς Πόροι) ανήλ­θαν για το 2023 σε 6,34 εκατ. ευρώ με τη μισθο­δο­σία των εργα­ζο­μέ­νων να φτά­νει τα 9,62 εκατ. ευρώΗ κυβέρ­νη­ση παρα­κρα­τά παρά­νο­μα πάνω από 5 εκατ. ευρώ κάθε χρό­νο από αυτά που, ακό­μα και σύμ­φω­να με τον άδι­κο νόμο του Καλ­λι­κρά­τη, οφεί­λει να απο­δί­δει στον δήμο. Επι­πλέ­ον επι­βάλ­λει το “τέλος ταφής απορ­ριμ­μά­των”, ένα άδι­κο χαρά­τσι, το οποίο μάλι­στα το ονο­μά­ζει και “πρά­σι­νο” και για τον δήμο μας είναι 1.180.000 ευρώ για 3 χρό­νια (2022, 2023, 2024), επι­βα­ρύ­νο­ντας τους δημό­τες, ενώ δεν αγγί­ζει την εισφο­ρο­δια­φυ­γή των εται­ρειών ανα­κύ­κλω­σης που φτά­νει τα 23 εκατ. ευρώ/έτος.

Σαν να μην έφτα­ναν όλα αυτά, η κυβέρ­νη­ση υπο­χρε­ώ­νει τις υπη­ρε­σί­ες των δήμων να κυνη­γά­νε τους κατοί­κους και να προ­χω­ρούν σε κατα­σχέ­σεις για χρέη άνω των 50 ευρώ με τα περισ­σό­τε­ρα να μην αφο­ρούν μεγά­λα ποσά.

Όσον αφο­ρά το προ­σω­πι­κό του δήμου, οι υπη­ρε­σί­ες είναι υπο­στε­λε­χω­μέ­νες. Έχου­με 91 κενές οργα­νι­κές θέσεις, με βάση το οργα­νό­γραμ­μα του 2014, που και αυτό υπο­λεί­πε­ται κατά πολύ των σημε­ρι­νών ανα­γκών του δήμου για προ­σω­πι­κό. Τα κενά αφο­ρούν στην πλειο­ψη­φία τους κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες του δήμου όπως η Τεχνι­κή, η Καθα­ριό­τη­τα και η Κοι­νω­νι­κή Πολι­τι­κή. Είναι κενά που βρί­σκου­με συνε­χώς μπρο­στά μας στα τεχνι­κά συνερ­γεία, στην ανά­γκη να τρέ­ξουν τεχνι­κές μελέ­τες, να είναι η πόλη καθα­ρή και περι­ποι­η­μέ­νη, αλλά και να μπο­ρού­με να προ­σφέ­ρου­με ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη μέσα από τις κοι­νω­νι­κές μας δομές. Παρά τα κενά οι εργα­ζό­με­νοι του δήμου προ­σπα­θούν κάθε μέρα και κρα­τά­νε ψηλά το επί­πε­δο των υπηρεσιών.

Οι μόνι­μοι εργα­ζό­με­νοι του δήμου είναι το 57% του συνό­λου, ενώ το υπό­λοι­πο 43% καλύ­πτε­ται με συμ­βα­σιού­χους, αφού δεν γίνο­νται προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού. Και αυτό αφο­ρά πάγιες ανά­γκες του δήμου και όχι έκτακτες.

Παράλ­λη­λα αυτή η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή ωθεί τους δήμους να καλύ­πτουν τις τρύ­πες με εργα­ζό­με­νους από προ­γράμ­μα­τα εργα­σί­ας με ημε­ρο­μη­νία λήξης και χαμη­λούς μισθούς χωρίς δικαιώ­μα­τα. Η άλλη όψη του ίδιου νομί­σμα­τος της υπο­στε­λέ­χω­σης είναι η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας με συνέ­πειες στην υγεία των εργαζομένων.

Ζητά­με να επι­χο­ρη­γη­θεί ο δήμος μας για να καλύ­πτει τη μισθο­δο­σία όσων συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων παρα­μέ­νουν με δικα­στι­κές αποφάσεις».

Σύγχρονο Κέντρο Υγείας 
γιατί προτεραιότητά μας είναι 
η ανθρώπινη ζωή

Σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, ο δήμαρ­χος Πετρού­πο­λης υπεν­θύ­μι­σε ότι «στην πόλη μας έχου­με ιδιό­κτη­το κτί­ριο του δήμου (στην οδό Κονί­τσης), το οποίο μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει ένα σύγ­χρο­νο Κέντρο Υγεί­ας που έχου­με τόσο πολύ ανά­γκη. Μένου­με στην περιο­χή αυτή της Δυτι­κής Αθή­νας που, αν και κατοι­κούν κοντά στο ένα εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι, έχει μόλις ένα δημό­σιο νοσο­κο­μείο (“Αττι­κόν”), χωρίς μάλι­στα συγκοι­νω­νια­κή κάλυψη.

Αυτήν τη στιγ­μή στην Πετρού­πο­λη το τοπι­κό παράρ­τη­μα του ΕΟΠΥΥ στε­ρεί­ται για­τρούς. Οι δημό­τες ανα­γκά­ζο­νται να στή­νο­νται στις ουρές των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων για να για­τρευ­τούν, αντί να έχου­με μια σύγ­χρο­νη δομή Πρω­το­βάθ­μιας Υγεί­ας στην Πετρού­πο­λη, που θα παρεί­χε άμε­ση ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή κάλυψη.

Αντί αυτού η απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας θεω­ρεί­ται κόστος και η έλλει­ψή της αξιο­ποιεί­ται για να αυξά­νουν τα κέρ­δη τους οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά εργα­στή­ρια που ξεφυ­τρώ­νουν σαν τα μανιτάρια.

Ας σκε­φτού­με πόσο γρή­γο­ρα θα μπο­ρού­σε ένας κάτοι­κος της Πετρού­πο­λης να εξυ­πη­ρε­τη­θεί αν υπήρ­χε ένα σύγ­χρο­νο Κέντρο Υγεί­ας. Όλοι μάλι­στα γνω­ρί­ζου­με ότι σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις η έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση ενός προ­βλή­μα­τος μπο­ρεί να σώσει κυριο­λε­κτι­κά ζωές».

Ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έπρεπε 
να έχει κλείσει εδώ και 20 χρόνια

Σχε­τι­κά με τον ΧΥΤΑ Φυλής, που είναι σε από­στα­ση ανα­πνο­ής, ο Β. Σίμος υπο­γράμ­μι­σε ότι  «η χωμα­τε­ρή, που παρά τα παχιά λόγια και τις υπο­σχέ­σεις που ακού­με εδώ και πάρα πολ­λά χρό­νια, συνε­χί­ζει και λει­τουρ­γεί. Η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, αντί να έχει κρι­τή­ριο τις ανά­γκες μας, έχει ως στό­χο τα κέρ­δη όσων ασχο­λού­νται με αυτά. Αυτό είναι το βασι­κό πρό­βλη­μα που έχου­με απέ­να­ντί μας. Για κάποιους τα σκου­πί­δια είναι “χρυ­σω­ρυ­χείο” εις βάρος της δημό­σιας Υγεί­ας. Την ίδια στιγ­μή τα απο­τε­λέ­σμα­τα των μετρή­σε­ων των ρύπων που γίνο­νται σε συνερ­γα­σία με το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών δεί­χνουν σημα­ντι­κή υγειο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση στην περιο­χή μας.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής με βάση τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να θα έπρε­πε να έχει κλεί­σει εδώ και του­λά­χι­στον 20 χρό­νια! Ωστό­σο, αντί να κλεί­σει ανοί­γουν συνέ­χεια όλο και νέα κύτ­τα­ρα με ευθύ­νη όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων και περι­φε­ρεια­κών αρχών. Παράλ­λη­λα λει­τουρ­γεί ο μονα­δι­κός απο­τε­φρω­τή­ρας μολυ­σμα­τι­κών, επι­βα­ρύ­νο­ντας κι άλλο την υγεία μας και το περιβάλλον.

Με αγώ­νες έχου­με κατα­φέ­ρει να μην περά­σει ο σχε­δια­σμός για δημιουρ­γία χωμα­τε­ρής στο πρώ­ην λατο­μείο του Μου­σα­μά. Δεν εφη­συ­χά­ζου­με. Πρέ­πει να είμα­στε σε επα­γρύ­πνη­ση να εμπο­δί­σου­με οποια­δή­πο­τε νέα από­πει­ρα γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση.

Παράλ­λη­λα, είναι απα­ραί­τη­το να συνε­χί­σου­με όλοι μας την προ­σπά­θεια που κάνου­με με το πρό­γραμ­μα ανα­κύ­κλω­σης, να μειώ­σου­με τον όγκο των σύμ­μει­κτων απορριμμάτων.

Πόσο δια­φο­ρε­τι­κή θα ήταν η καθη­με­ρι­νό­τη­τα στην πόλη χωρίς χωμα­τε­ρή, με ένα ευρύ δίκτυο ανα­κύ­κλω­σης σε όλη την Πετρού­πο­λη με δια­λο­γή στην πηγή;».

⬛   Κρατικά ψίχουλα
για έργα και συντήρηση των υποδομών 
του δήμου

Για τις υπο­δο­μές του δήμου, σημεί­ω­σε ότι  «τα περισ­σό­τε­ρα σχο­λι­κά κτί­ρια είναι χτι­σμέ­να πριν το ’90 και η συντή­ρη­σή τους έχει αυξη­μέ­νες απαι­τή­σεις. Ταυ­τό­χρο­να, το ίδιο ισχύ­ει και για τις αθλη­τι­κές και πολι­τι­στι­κές εγκα­τα­στά­σεις, οι οποί­ες δεν επαρ­κούν για να καλύ­ψουν όλες τις ανά­γκες των κατοίκων.

Από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό δίνο­νται μόλις 432.030 ευρώ για έργα και 164.800 ευρώ για τη συντή­ρη­ση των σχο­λεί­ων, χρή­μα­τα που δεν φτά­νουν ούτε για τα βασι­κά αν ανα­λο­γι­στού­με τις 44 σχο­λι­κές μονά­δες που δια­θέ­τει η πόλη. Επί­σης για τις λει­τουρ­γι­κές δαπά­νες των σχο­λεί­ων, η φετι­νή πρώ­τη δόση από τους ΚΑΠ (α’ 2024) ανήλ­θε σε 116.610 ευρώ, μειω­μέ­νη κατά 33% σε σχέ­ση με την αντί­στοι­χη κατα­νο­μή για το έτος 2023 (α’ δόση 2023: 170.790 ευρώ).

Ταυ­τό­χρο­να, τα κον­δύ­λια από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης και τα ευρω­παϊ­κά προ­γράμ­μα­τα (ΕΣΠΑ) κατευ­θύ­νο­νται σε αστι­κές ανα­πλά­σεις και άλλα “πρά­σι­να” έργα βιτρί­νας, αντί να πηγαί­νουν είτε για το χτί­σι­μο σύγ­χρο­νων σχο­λεί­ων και γηπέ­δων για τη νεο­λαία και τον λαό, είτε για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα που είναι τόσο πολύ απα­ραί­τη­τα. Τέτοια έργα δεν είναι επι­λέ­ξι­μα αφού δεν είναι “αντα­πο­δο­τι­κά”.

Επι­πλέ­ον η αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση των δημό­σιων κτι­ρί­ων είναι ελλι­πής με ευθύ­νη Περι­φέ­ρειας και κυβέρνησης.

Σίγου­ρα η εικό­να των δημο­τι­κών υπο­δο­μών θα ήταν πολύ δια­φο­ρε­τι­κή αν οι οικο­νο­μι­κοί πόροι δίνο­νταν για τις πραγ­μα­τι­κές ανάγκες».

Οι διεκδικήσεις
της δημοτικής αρχής Πετρούπολης

Σε ό,τι αφο­ρά τις διεκ­δι­κή­σεις της δημο­τι­κής αρχής της Πετρού­πο­λης επισήμανε:

«Διεκ­δι­κού­με:

 • Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες με βάση τις ανά­γκες του δήμου και με την αντί­στοι­χη κρα­τι­κή χρηματοδότηση.
 • Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων που καλύ­πτουν πάγιες και διαρ­κείς ανά­γκες. Κατάρ­γη­ση της απα­ρά­δε­κτης διά­τα­ξης του νόμου Βορίδη.
 • Να απο­δο­θούν από την κυβέρ­νη­ση στον δήμο Πετρού­πο­λης, εδώ και τώρα, οι χρη­μα­το­δο­τή­σεις που παρα­νό­μως παρα­κρα­τού­νται. Κατάρ­γη­ση του τέλους ταφής απορριμμάτων.
 • Δημιουρ­γία ενός σύγ­χρο­νου Κέντρου Υγεί­ας στην Πετρού­πο­λη στο ιδιό­κτη­το κτι­ριο που δια­θέ­τει ο δήμος.
 • Να κλεί­σει τώρα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού και του περι­βάλ­λο­ντος και όχι των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.
 • Να προ­χω­ρή­σει ο ολο­κλη­ρω­μέ­νος αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος σε όλα τα δημό­σια κτί­ρια με ευθύ­νη του κρά­τους και της Περιφέρειας.
 • Ανα­βάθ­μι­ση των δημό­σιων και δωρε­άν Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς με πύκνω­ση των λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών που συν­δέ­ουν με τις στά­σεις του Μετρό. Άμε­ση ολο­κλή­ρω­ση του σχε­δια­σμού που προ­βλέ­πει σταθ­μό του Μετρό στην Πετρού­πο­λη (Γραμ­μή 4).
 • Εξα­σφά­λι­ση όλων των απα­ραί­τη­των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για τη δημιουρ­γία του αθλη­τι­κού στα­δί­ου στην περιο­χή της Αγί­ας Τριάδας.

Σήμε­ρα δεν ρίχνου­με μια ντου­φε­κιά στον αέρα, αντί­θε­τα ξεκι­νά­με με αυτή τη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση μια μεγά­λη πορεία διεκ­δί­κη­σης όλων όσα δικαιού­μα­στε. Σε αυτήν την πορεία θα συνα­ντιό­μα­στε καθη­με­ρι­νά με τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό και τη νεο­λαία, γνω­ρί­ζο­ντας καλά ότι τίπο­τα δεν χαρί­ζε­ται, αλλά όλα κατακτιούνται.

Όλη η πόλη μια γροθιά. 
Προχωράμε όλοι μαζί και νικάμε όλοι μαζί

…”

«Κανένας εργαζόμενος σε ομηρία»

Για­τί «όλοι βιώ­νου­με τις δυσκο­λί­ες από την αντι­λαϊ­κή πολι­κή της κυβέρ­νη­σης, η ακρί­βεια τσα­κί­ζει το εισό­δη­μα όλων. Δεν μπο­ρού­με να απο­δε­χτού­με ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα η ζωή μας. Οι εργα­ζό­με­νοι του δήμου ενώ­νου­με τη φωνή μας με τον λαό της Πετρού­πο­λης για να διεκ­δι­κή­σου­με καλύ­τε­ρες συν­θή­κες για εμάς και τις οικο­γέ­νειές μας, όλοι μαζί είναι ανά­γκη να δώσου­με μαζί αυτόν τον αγώ­να για την Πρω­το­βάθ­μια Υγεία, για να κλεί­σει ο ΧΥΤΑ Φυλής που είναι μία ανά­σα από τα σπί­τια μας», σημεί­ω­σε νωρί­τε­ρα ο Χρύ­σαν­θος Κυρια­ζής, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Πετρού­πο­λης, στον χαι­ρε­τι­σμό του στον χώρο της συγκέ­ντρω­σης στην πλα­τεία Ηρώ.

Στη­λι­τεύ­ο­ντας την «ίδια πολι­τι­κή που θέλει υπο­στε­λε­χω­μέ­νες τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου. Είναι γεγο­νός ότι η απα­γό­ρευ­ση μόνι­μων προ­σλή­ψε­ων για πάνω από μια 15ετία, σε συν­δυα­σμό με την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κεντρι­κό κρά­τος, έχει οδη­γή­σει στην υπο­στε­λέ­χω­ση και τη στα­δια­κή διά­λυ­ση των υπη­ρε­σιών, γεγο­νός που επη­ρε­ά­ζει τις προ­σφε­ρό­με­νες υπη­ρε­σί­ες στους δημότες.

Τα επό­με­να χρό­νια η κατά­στα­ση θα γίνε­ται όλο και χει­ρό­τε­ρη, αφού θα βγει στη σύντα­ξη ένα μεγά­λο μέρος από έμπει­ρους μόνι­μους εργα­ζό­με­νους. Τα επό­με­να χρό­νια οι συμ­βα­σιού­χοι θα είναι περισ­σό­τε­ροι από τους μόνι­μους και αορίστου».

Όπως υπο­γράμ­μι­σε ο Χρ. Κυρια­ζής, «σαν σωμα­τείο έχου­με στα­θε­ρή θέση εδώ και χρό­νια. Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος σε ομη­ρία. Μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους τους συνα­δέλ­φους που είναι με συμ­βά­σεις στον δήμο. Αυτή είναι η λύση και όχι εργα­ζό­με­νοι συμ­βα­σιού­χοι — όμη­ροι να τρέ­χουν από δικα­στή­ριο σε δικα­στή­ριο για να παίρ­νουν μία προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή πλη­ρω­μή, μια ανά­σα για λίγους μήνες, και άντε πάλι στην ανα­σφά­λεια και την αγω­νία για την επό­με­νη μέρα, αν θα είναι στη δου­λειά ή στην ανερ­γία. Την κυβέρ­νη­ση, την κεντρι­κή εξου­σία την βολεύ­ει αυτή η κατά­στα­ση, για­τί ούτε χρή­μα­τα δίνει για την πλη­ρω­μή τους, ούτε της κοστί­ζει αν βγουν στην ανεργία.

Μέσα σε όλα αυτά έχου­με απέ­να­ντί μας τις δια­τά­ξεις του νόμου Βορί­δη, που υπο­χρε­ώ­νει τους δήμους σε άσκη­ση ένδι­κων μέσων (έφε­ση) σε πρω­τό­δι­κες απο­φά­σεις για μονι­μο­ποί­η­ση συμβασιούχων.

Όλα αυτά είναι καλά σχε­δια­σμέ­να από τις κυβερ­νή­σεις μέχρι τώρα, στό­χος τους είναι να φτά­σουν οι υπη­ρε­σί­ες σε τέτοια κατά­στα­ση που να υπο­χρε­ώ­νουν τους δήμους να βάλουν τους ιδιώ­τες. Όλοι κατα­λα­βαί­νου­με ότι όταν θα μπουν οι ιδιώ­τες, θα μπουν για να βγά­λουν κέρ­δος. Κέρ­δος στις πλά­τες τις δικές μας, του κάθε δημότη.

Δύο δρό­μοι υπάρ­χουν, ή θα σκύ­ψου­με το κεφά­λι σε αυτήν την πολι­τι­κή, σε αυτόν τον σχε­δια­σμό ή θα δώσου­με αγώ­να για μια καλύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ζωής για όλους».

Σύγχρονο ΚΥ και ασφαλή σχολεία

«16 Σύλ­λο­γοι Γονέ­ων συμ­με­τέ­χουν σήμε­ρα στην κινη­το­ποί­η­ση έπει­τα από από­φα­ση των ΔΣ, δίνο­ντας “παρών” στις προ­σπά­θειες των φορέ­ων, σωμα­τεί­ων, δημο­τι­κής αρχής για μια σύγ­χρο­νη πόλη που μας αξί­ζει. Σε μια πόλη που όταν το παι­δί χτυ­πή­σει ή όταν θα ανε­βά­σει πυρε­τό, δεν θα κάνει ταξί­δι σε όλα τα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής για να έχει περί­θαλ­ψη», τόνι­σε στον χαι­ρε­τι­σμό του ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Συλ­λό­γων Γονέ­ων Δημή­τρης Πάκος.

Για την κατά­στα­ση στην Εκπαί­δευ­ση, υπο­γράμ­μι­σε ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των σχο­λεί­ων της πόλης είναι άνω των 30 ετών, υπερ­πλη­θής η πλειο­ψη­φία των σχο­λι­κών τμη­μά­των, πάνω από 400 μαθη­τές κάνουν μάθη­μα σε κοντέι­νερ «που ήρθαν δήθεν ως προ­σω­ρι­νή λύση, είτε για τον σει­σμό του ’19 ή για τη δίχρο­νη προ­σχο­λι­κή αγω­γή και μας μπα­στα­κώ­θη­καν για τα καλά», τόνι­σε, επα­να­φέ­ρο­ντας το αίτη­μα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και των μαζι­κών φορέ­ων για την ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών στο 2ο Λύκειο και άμε­σο προ­γραμ­μα­τι­σμό για να φοι­τή­σουν τα παι­διά της προ­σχο­λι­κής αγω­γής σε σύγ­χρο­να νηπιαγωγεία.

«Τα προ­βλή­μα­τα είναι μεγά­λα και ο συντο­νι­σμός και η στο­χευ­μέ­νη δρά­ση όλων των κατοί­κων, όλων των φορέ­ων και σωμα­τεί­ων της Δυτι­κής Αθή­νας είναι μονό­δρο­μος για όλους μας».

Πηγή + Video & Φωτο
902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο