Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Εικαστική έκθεση χειροτεχνημάτων από τις 14 Δεκέμβρη

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου διορ­γα­νώ­νει εικα­στι­κή έκθε­ση χει­ρο­τε­χνη­μά­των από 14 έως 17 Δεκέμ­βρη 2017 στη Στέ­γη Πολι­τι­σμού, Κολο­κο­τρώ­νη 36 Χαϊ­δά­ρι (πρώ­ην ΝΕΛΕ). Οι ώρες λει­τουρ­γί­ας της έκθε­σης είναι καθη­με­ρι­νές 17.00 με 21.00 και Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 11.00 με 14.00 και 17.00 με 21.00.

Η έκθε­ση θα φιλο­ξε­νή­σει χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα και χει­ρο­ποί­η­τα κοσμή­μα­τα, έργα μακρα­μέ — ντε­κου­πάζ, κερα­μι­κά — δια­κο­σμη­τι­κά, αλλά και ζωγραφική.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο