Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: «Ζωή ή… παραμύθι;» την Κυριακή 10 Ιούνη

Το σπον­δυ­λω­τό έργο «Ζωή ή …παρα­μύ­θι;» που απο­τε­λεί σύν­θε­ση εννέα μονο­λό­γων Ελλή­νων και ξένων συγ­γρα­φέ­ων και διαν­θί­ζε­ται δομι­κά με ποι­ή­μα­τα μεγά­λων Ελλή­νων ποι­η­τών, παρου­σιά­ζει η ερα­σι­τε­χνι­κή θεα­τρι­κή ομά­δα «Εν πνοή», την Κυρια­κή 10 Ιού­νη, στις 20.00 στη Στέ­γη Πολι­τι­σμού του Δήμου Χαϊδαρίου.

Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια: Ιωάν­να Σακκά

Παί­ζουν με σει­ρά εμφά­νι­σης: Δώρα Δήμη­τσα, Χρή­στος Μπα­λιού­σκας, Μαί­ρη Γρη­γο­ριά­δου, Λεω­νί­δας Αρβα­νι­τά­κης, Ιωάν­να Σακ­κά, Άννα Γκι­τσά­λη, Αλε­ξία Σαρη­μα­νώ­λη, Φρό­σω Καρά­ση και Πανα­γιώ­της Καλατζής.

Είσο­δος ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο