Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά: Έκθεση έργων Θεάτρου Σκιών Χαρίδημου

Τα εγκαί­νια της έκθε­σης έργων Θεά­τρου Σκιών Χαρί­δη­μου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σήμε­ρα Τρί­τη, 21 Νοεμ­βρί­ου στον χώρο της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης Πει­ραιά (Φίλω­νος 29, κτή­ριο Παλαιού Ταχυ­δρο­μεί­ου). Την έκθε­ση διορ­γα­νώ­νει η Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Πει­ραιά σε συνερ­γα­σία με τον ΟΠΑΝ.

«Η έκθε­ση αφο­ρά έργα των Χρή­στου Χαρί­δη­μου, του Γιώρ­γου Χαρί­δη­μου και του Σωτή­ρη Χαρί­δη­μου», τα μέλη της γνω­στής οικο­γέ­νειας, που μεσου­ρά­νη­σε τόσο στις παρα­στά­σεις, όσο και στη λαϊ­κή ζωγρα­φι­κή του Ελλη­νι­κού Θεά­τρου Σκιών από το 1910.

Στις αίθου­σες της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης Πει­ραιά θα φιλο­ξε­νη­θούν γνή­σια εκθέ­μα­τα τριών γενιών Χαρί­δη­μων, με κυρί­αρ­χο θέμα τον Καρα­γκιό­ζη και τους υπό­λοι­πους γνω­στούς ήρω­ες των παρα­στά­σε­ων, όπως ο μπάρ­μπα Γιώρ­γος, ο Χατζηα­βά­της, ο Νιό­νιος, ο Μορ­φο­νιός, ο Πασάς, η Βεζυ­ρο­πού­λα και βέβαια τα τρία μικρά κολλητήρια.

Πρό­κει­ται για μια πλού­σια συλ­λο­γή, υπάρ­χουν έργα που είναι φτιαγ­μέ­να σε χαρ­τί από την επο­χή του πολέ­μου, φιγού­ρες φτιαγ­μέ­νες από χαρ­τό­νι, από δέρ­μα, υπάρ­χουν και οι φιγού­ρες φτιαγ­μέ­νες από ζελα­τί­νη» ανα­φέ­ρει, ενώ η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει ακό­μη γελοιο­γρα­φί­ες, βιβλία χει­ρό­γρα­φα του Σωτή­ρη Χαρί­δη­μου, όπως επί­σης και υλι­κά εκεί­νης της επο­χής με τα οποία κατα­σκεύ­α­ζαν τις φιγού­ρες. Μάλι­στα το παλαιό­τε­ρο, σε ηλι­κία, έργο είναι από το 1909, όταν πρω­το­ξε­κί­νη­σε ο Χρή­στος Χαρί­δη­μος στα 14 του να ασχο­λεί­ται με το θέα­τρο σκιών, ενώ το πιο σύγ­χρο­νο έργο αφο­ρά το τώρα και απο­τε­λεί έμπνευ­ση του Σωτή­ρη Χαρίδημου.

Σημειώ­νε­ται πως ανά­με­σα στις δρά­σεις οι οποί­ες σχε­τί­ζο­νται με τον «Καρα­γκιό­ζη του Χαρί­δη­μου ξανά στον Πει­ραιά», θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν επι­σκέ­ψεις μαθη­τών σχο­λεί­ων στην έκθε­ση, ενώ θα λάβουν μέρος στο εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα της έκθε­σης παρα­κο­λου­θώ­ντας την παρά­στα­ση «Ο Καρα­γκιό­ζης ψαράς», τη Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμ­βρί­ου, στις 19.00. «Είναι πολύ σημα­ντι­κό να έρθουν τα παι­διά να δουν, άλλω­στε ο Καρα­γκιό­ζης υπάρ­χει στα βιβλία των παι­διών και απο­τε­λεί μέρος της εκπαί­δευ­σης» σημειώ­νει η κ. Αλιμπέρτη.

Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει έως τις 10 Δεκεμ­βρί­ου και θα λει­τουρ­γεί Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή 10.00–14.00 και 17.30–21.00. Το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή 10:00 — 14:00. Η είσο­δος για το κοι­νό είναι ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο