Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοτικοί σύμβουλοι ΝΔ, φασιστοειδή και Κασιδιάρης τίμησαν τους συνεργάτες των Ναζί στον Κούκο Πιερίας

Παρου­σία δημο­τι­κών συμ­βού­λων των παρα­τά­ξε­ων της ΝΔ (Κου­κο­δή­μου-Χιο­νί­δη) στο Δήμο Κατε­ρί­νης, απο­τυ­χη­μέ­νων ακρο­δε­ξιών πολι­τευ­τών του νομού Πιε­ρί­ας, μέλη εθνι­κι­στι­κών συμ­μο­ριών της περιο­χής και εκπρο­σώ­πων του μορ­φώ­μα­τος «Έλλη­νες» του κατα­δι­κα­σμέ­νου εγκλη­μα­τία-ναζι­στή Κασι­διά­ρη τελέ­στη­κε, την Κυρια­κή 23 Οκτώ­βρη, στο χωριό Κού­κος η ετή­σια εκδή­λω­ση «τιμής» στους δοσί­λο­γους γερ­μα­νο­τσο­λιά­δες των προ­δο­τι­κών οργα­νώ­σε­ων ΕΕΣ («Εθνι­κός Ελλη­νι­κός Στρα­τός») και ΠΑΟ.

Κάθε χρό­νο τέτοιες μέρες, οι ενα­πο­μεί­να­ντες τοπι­κοί «βρυ­κό­λα­κες» της ακρο­δε­ξιάς και του φασι­σμού μαζεύ­ο­νται στον Κού­κο προ­κει­μέ­νου να γιορ­τά­σουν την επέ­τειο της μάχης της 18ης Οκτώ­βρη 1944 και τον συνερ­γά­τη των Ναζί Κυριά­κο Παπα­δό­που­λο, γνω­στό ως «Κισά Μπα­τζάκ» (φωτό αριστερά).

Στην αντί­στοι­χη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή σύνα­ξη μίσους πριν ένα χρό­νο, κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας Νικό­λα­ος Βασιλειάδης.

Ευκαι­ρί­ας δοθεί­σης, ας θυμη­θού­με ορι­σμέ­νες αλή­θειες για τον προ­δο­τι­κό ρόλο του ΕΕΣ και του «Κισά Μπατζάκ».

Ο προδοτικός ρόλος του φιλοναζιστικού ΕΕΣ

Η ηγε­σία του δοσι­λο­γι­κού ΕΕΣ με Γερ­μα­νούς αξιω­μα­τού­χους στη Βιέν­νη. Τέταρ­τος απο δεξιά ο Κισά Μπαζάκ.

Ο ΕΕΣ («Εθνι­κός Ελλη­νι­κός Στρα­τός») υπήρ­ξε ένο­πλη αντι­κομ­μου­νι­στι­κη και δοσι­λο­γι­κή οργά­νω­ση που έδρα­σε στην Κεντρι­κή και Δυτι­κή Μακε­δο­νία στα χρό­νια της Κατοχής.

Οπλαρ­χη­γοί της εν λόγω οργά­νω­σης υπήρ­ξαν τρεις «Παπα­δό­που­λοι»: Ο Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος (Μιχά­λα­γας) στην Κοζά­νη, ο Κώστας Παπα­δό­που­λος στο Κιλ­κίς και ο δια­βό­η­τος Κυριά­κος Παπα­δό­που­λος (Κισά Μπα­τζάκ) που έδρα­σε στην Πιερία.

Ο Κισά Μπα­τζάκ, γεν­νη­μέ­νος στον Πόντο, ήταν τουρ­κό­φω­νος δοσί­λο­γος και συνερ­γά­της των Γερ­μα­νών. Αυτο­κτό­νη­σε το Νοέμ­βρη του 1944 προ­κει­μέ­νου να μην συλ­λη­φθεί από τις δυνά­μεις του ΕΛΑΣ.

Ο προ­δο­τι­κός ΕΕΣ έβα­λε πλά­τη στη λεη­λα­σία από τους κατα­κτη­τές του παρα­γό­με­νου πλού­του της Ελλά­δας, πολέ­μη­σε, παρέα με τους γερ­μα­νούς, τη μονα­δι­κή αντι­στα­σια­κή οργά­νω­ση στην Πιε­ρία, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τα στε­λέ­χη του ταξί­δε­ψαν με τους γερ­μα­νούς –ναζί στη Βιέν­νη τον Ιού­λιο του 1944.

Το εξω­φρε­νι­κό είναι ότι παρου­σιά­ζο­νται ως αντι­στα­σια­κοί, ποιοι; Οι συνερ­γά­τες των γερ­μα­νών (!!!! ), αυτοί που βοή­θη­σαν στο παρα­κά­τω απο­τέ­λε­σμα: 200.000 Έλλη­νες έχα­σαν τη ζωή τους από την πεί­να, επει­δή η κατο­χι­κή δύνα­μη κατέ­σχε­σε τρό­φι­μα και καύ­σι­μα. Κατα­στρά­φη­κε το 50% της βιο­μη­χα­νί­ας και το 75% του οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύου.

Ο πλη­θυ­σμός της Ελλά­δας το 1940 ήταν 7.344.860 άτο­μα, το 1944 κατήλ­θε στα 6.805.000 και το 1947 ήταν 7.367.405, ενώ έπρε­πε να ξεπερ­νά­ει τα 8.500.000.

1.770 χωριά κατα­στρά­φη­καν, 400.000 σπί­τια πυρ­πο­λή­θη­καν. Έλλη­νες χάθη­καν στις πολύ­νε­κρες μάχες στα διά­φο­ρα μέτω­πα (70.000), από τα εκτε­λε­στι­κά απο­σπά­σμα­τα (56.225), στα στρα­τό­πε­δα της Γερ­μα­νί­ας (105.000). Μειώ­θη­κε ο πλη­θυ­σμός από την υπο­γεν­νη­τι­κό­τη­τα (300.000).

Νεκροί από βομ­βαρ­δι­σμούς 7.120.Νεκροί σε μάχες της Εθνι­κής Αντί­στα­σης (σύμ­φω­να με γερ­μα­νι­κά στοι­χεία) 20.650.Νεκροί στη Μέση Ανα­το­λή 1.100. Απώ­λειες Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού 3.500.

Τα στοι­χεία αυτά κατα­δεί­χνουν το έγκλη­μα γενο­κτο­νί­ας που διέ­πρα­ξε ο Χίτλερ (και οι συνερ­γά­τες του Έλλη­νες) σε βάρος της πατρί­δας μας και του λαού της για να εξυ­πη­ρε­τή­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα της γερ­μα­νι­κής και της ελλη­νι­κής πλουτοκρατίας.

Ο ΕΛΑΣ δεν έκα­νε τίπο­τα παρα­πά­νω από το να εφαρ­μό­σει την οδη­γία του Κολο­κο­τρώ­νη, που ισχύ­ει σε τέτοιες περι­πτώ­σεις, δηλα­δή το «Φωτιά και τσε­κού­ρι στους προ­σκυ­νη­μέ­νους». Και βεβαία ο ΕΛΑΣ επι­τέ­θη­κε στο «οχυ­ρό Κού­κος», όπως το ονό­μα­ζαν οι ίδιοι οι γερ­μα­νοί, ως οχυ­ρω­μέ­νη γερ­μα­νι­κή οπι­σθο­φυ­λα­κή και όχι ως κατα­φύ­γιο άμαχων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο