Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Υπερψηφίστηκε ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους συμβασιούχους COVID

Στην υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης ψηφί­σμα­τος που κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας με άλλες παρα­τά­ξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης και στη συνέ­χεια ‑αφού εντά­χθη­κε στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη- συν­δια­μορ­φώ­θη­κε, προ­χώ­ρη­σε το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης σχε­τι­κά με τις «ενέρ­γειες του Δήμου Αθη­ναί­ων ώστε να δια­σφα­λι­στεί η παρα­μο­νή στην εργα­σία των συμ­βα­σιού­χων COVID».

Ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αθή­νας, δήλω­σε για το θέμα τα εξής:

«Το πρό­βλη­μα έχει δύο όψεις. Η μία πλευ­ρά είναι το δικαί­ω­μα στη δου­λειά αυτών των 357 εργα­ζο­μέ­νων, δικαί­ω­μα που το κατέ­κτη­σαν δου­λεύ­ο­ντας εδώ και 23 μήνες. Η άλλη πλευ­ρά είναι ότι θα πρέ­πει να απα­ντή­σει η δημο­τι­κή αρχή στο ερώ­τη­μα τι θα κάνει όταν στις 31 Μαρ­τί­ου θα φύγουν από τη δου­λειά αυτοί οι 357 εργα­ζό­με­νοι που καλύ­πτουν με την εργα­σία τους κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες του ήδη υπο­στε­λε­χω­μέ­νου δήμου. Τι θα γίνει με τους κοι­νω­νι­κούς λει­τουρ­γούς; Τι θα γίνει με μία σει­ρά από λει­τουρ­γί­ες; Για­τί δεν προ­βλέ­πο­νται μόνι­μοι διο­ρι­σμοί στους δήμους.

Άρα, λοι­πόν, συμ­φω­νού­με ότι το ψήφι­σμα είναι ένα ακό­μα επι­χεί­ρη­μα στον δικα­στι­κό αγώ­να που θα δώσουν αυτοί οι άνθρω­ποι στο πλαί­σιο αυτού του ασφυ­κτι­κού και αντι­δρα­στι­κού θεσμι­κού πλαι­σί­ου που κατα­δι­κά­ζει τους δήμους να λει­τουρ­γούν με προ­σω­πι­κό που θα εναλ­λάσ­σε­ται. Δεν αρκεί όμως μόνο ένα ψήφισμα.

Υπάρ­χει η ανά­γκη με κάθε τρό­πο και κάθε μέσο να παρα­τα­θεί η εργα­σία αυτών των ανθρώ­πων μετά τις 31 Μάρ­τη. Μπο­ρεί να παρα­τα­θεί και με κινή­σεις όπως αυτές που έγι­ναν και στο παρελ­θόν από τη διοί­κη­ση του δήμου με τη στή­ρι­ξή μας. Πρέ­πει να βρε­θεί τρό­πος ώστε να συνε­χί­σει να δου­λεύ­ει και μετά τις 31 του Μάρ­τη. Αυτό το προ­σω­πι­κό, που του δώσα­με μπρά­βο στους χιο­νιά­δες, που του δώσα­με μπρά­βο στις φωτιές, που του δίνου­με μπρά­βο μαζί με τους υπό­λοι­πους εργα­ζό­με­νους και μοχθούν για το δήμο».

Παρέμ­βα­ση έκα­ναν και συμ­βα­σιού­χοι COVID του Δήμου Αθη­ναί­ων, ανα­δει­κνύ­ο­ντας ότι είναι απα­ραί­τη­τοι για τη λει­τουρ­γία του δήμου, όπως μετα­ξύ άλλων ο Κων­στα­ντί­νος Σπα­νός, συμ­βα­σιού­χος στη Διεύ­θυν­ση Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης του δήμου και μέλος της Επι­τρο­πής Συμ­βα­σιού­χων COVID-19 Δήμου Αθήνας.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο