Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοτικό Συμβούλιο Θεσ/νίκης: Εμετικές ρατσιστικές κραυγές κατά προσφύγων από ακροδεξιές παρατάξεις

Εν μέσω ρατσι­στι­κών κραυ­γών εγκρί­θη­κε από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που συνε­δρί­α­σε τη Δευ­τέ­ρα 16 Δεκέμ­βρη, η συνέ­χι­ση του προ­γράμ­μα­τος REACΤ (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki) που αφο­ρά τη μίσθω­ση δια­με­ρι­σμά­των για τη στέ­γα­ση των προ­σφύ­γων, με χρη­μα­το­δό­τη­ση από την Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για το 2020.

Στο πρό­γραμ­μα αυτό σήμε­ρα είναι ενταγ­μέ­να περί­που 100 σπί­τια και από το 2016 έχει φιλο­ξε­νή­σει περί­που 2.000 άτομα.

Κατά της συνέ­χι­σης του προ­γράμ­μα­τος τοπο­θε­τή­θη­καν οι ακρο­δε­ξιές — ρατσι­στι­κές παρα­τά­ξεις «Νέα αρχή για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη» και «Θεσ­σα­λο­νί­κη πόλη ελλη­νι­κή», που χαρα­κτή­ρι­σαν «λαθρο­με­τα­νά­στες» τους πρό­σφυ­γες και παρα­λη­ρώ­ντας μίλη­σαν για αντι­κα­τά­στα­ση πλη­θυ­σμού με τη φυγή Ελλή­νων στο εξω­τε­ρι­κό και την έλευ­ση αλλο­δα­πών στην Ελλά­δα κ.λπ.

Κατα­ψή­φι­σε και η παρά­τα­ξη «Μένου­με Θεσ­σα­λο­νί­κη», που ενί­σχυ­σε την επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία περί μετα­να­στευ­τι­κού ζητήματος.

Λάδι στη φωτιά έρι­ξε και ο πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, που επέ­λε­ξε να κλεί­σει τη συζή­τη­ση δια­βά­ζο­ντας επι­στο­λή που κατέ­θε­σε η φασι­στι­κή οργά­νω­ση «Ιερός Λόχος».

Οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» κατήγ­γει­λαν τις ρατσι­στι­κές κραυ­γές και τις εμε­τι­κές δηλώ­σεις των ακρο­δε­ξιών και κάλε­σαν το λαό να μην επι­τρέ­ψει να βρί­σκουν χώρο να στα­θούν οι φασί­στες που­θε­νά. Επι­πλέ­ον δήλω­σαν προς το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο ότι κάθε ανο­χή στους φασί­στες τούς ενισχύει.

Τοποθέτηση του Σωτήρη Ζαριανόπουλου

«Λαϊκή Συσπείρωση»: Ούτε ένα εκατοστό στο ρατσισμό και την ξενοφοβία

Σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για το θέμα αναφέρει:

«Το κύριο, βασι­κό και σοβα­ρό θέμα της (16.12.2019) συνε­δρί­α­σης του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης στις 16 Δεκέμ­βρη ήταν ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του δήμου. Πόσα πλη­ρώ­νει ο λαός (πολ­λά), αν όσα πλη­ρώ­νει εξυ­πη­ρε­τούν τις ανά­γκες του (όχι βεβαί­ως), ποιοι κερ­δί­ζουν (οι μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες). Γι’ αυτά ακο­λου­θεί ανα­λυ­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της “Λαϊ­κής Συσπείρωσης”.

Ωστό­σο, είμα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να σχο­λιά­σου­με όσα συνέ­βη­σαν στη συζή­τη­ση για τη συνέ­χι­ση του προ­γράμ­μα­τος REACT (για τη στέ­γα­ση οικο­γε­νειών 2.000 περί­που προ­σφύ­γων — μετα­να­στών σε μισθω­μέ­νες κατοι­κί­ες) για το 2020.

Όπως σε κάθε συζή­τη­ση με ανα­φο­ρά στις λέξεις “πρό­σφυ­γας — μετα­νά­στης” ήταν ανα­με­νό­με­νο να ξιφουλ­κή­σουν ότι οι γνω­στοί ακρο­δε­ξιοί (Κου­ριαν­νί­δης — Νασιού­λας), να επα­να­λά­βουν το εμε­τι­κό ρατσι­στι­κό, φασι­στι­κό παρα­λή­ρη­μά τους κατά των θυμά­των (πρό­σφυ­γες) για να αθω­ώ­σουν τους θύτες (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ερντο­γάν, ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις κλπ.).

Το γαϊ­τα­νά­κι της ξενο­φο­βί­ας ξεκί­νη­σε η παρά­τα­ξη “Μένου­με Θεσ­σα­λο­νί­κη”, η οποία κατα­ψή­φι­σε τη συνέ­χι­ση στέ­γα­σης των προ­σφύ­γων, επι­κα­λού­με­νη “την αλλα­γή της φυσιο­γνω­μί­ας της χώρας από τους πρό­σφυ­γες”. Συνε­χί­στη­κε από τον ακρο­δε­ξιό Κου­ριαν­νί­δη που υπε­ρα­σπί­στη­κε με τον γνω­στό χαρα­κτη­ρι­σμό “λαθρο­με­τα­νά­στες”. Κορυ­φώ­θη­κε με ένα ακό­μα χιτλε­ρι­κό παρα­λή­ρη­μα Νασιού­λα, που εκτός των άλλων κατη­γό­ρη­σε τους μετα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες για την άνο­δο των ενοι­κί­ων (!!!). Για να μη μεί­νει παρα­πο­νε­μέ­νη καμία εκδο­χή της ακρο­δε­ξιάς, η συζή­τη­ση “ολο­κλη­ρώ­θη­κε” με την ανά­γνω­ση από τον πρό­ε­δρο του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου ενός κει­μέ­νου υπο­γρα­φών “πολι­τών” της γνω­στής ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας “Ιερός Λόχος”.

Όμως προ­ξέ­νη­σε εντύ­πω­ση ότι ο δήμαρ­χος δεν έκα­νε ούτε ένα… νεύ­μα κατα­δί­κης για τον χιτλε­ρι­κό οχε­τό Νασιού­λα, ενώ επι­τέ­θη­κε στον Σ. Ζαρια­νό­που­λο επει­δή χαρα­κτή­ρι­σε “εμε­τι­κή” την τοπο­θέ­τη­ση του τελευταίου.

Δεν θα στα­θού­με στους συνειρ­μούς που μπο­ρεί να γίνουν.

Θα επα­να­λά­βου­με όσα τονί­σα­με στη συνεδρίαση:

Με ακρο­δε­ξιούς, ρατσι­στές, φασί­στες, ναζι­στές δεν ανοί­γου­με κανέ­να διάλογο.

Προς τον δήμαρ­χο και τον πρό­ε­δρο του Δημο­τι­κού Συμβουλίου:

Η ιστο­ρία διδά­σκει ότι πολ­λές φορές η ανο­χή στο φασι­σμό είναι πιο επι­κίν­δυ­νη από τον ίδιο το φασι­σμό. Προ­στα­σία της ελεύ­θε­ρης έκφρα­σης δεν είναι η ανο­χή σε μεταλ­λαγ­μέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες, ντυ­μέ­νους με πολιτικά.

Προς την παρά­τα­ξη “Μένου­με Θεσσαλονίκη”:

Όταν ο εχθρός συμ­φω­νεί μαζί σου, να αρχί­σεις να ανη­συ­χείς. Κι’ αυτό δεν αφο­ρά μόνο την τοπο­θέ­τη­σή τους στο χθε­σι­νό Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Το “μπλέ­ξι­μο” μιας δήθεν “προ­ο­δευ­τι­κής” ή “λογι­κο­φα­νούς” επι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­ας με το ιδε­ο­λο­γι­κό οπλο­στά­σιο και δια­τυ­πώ­σεις της ακρο­δε­ξιάς είναι επι­κίν­δυ­νη, την νομιμοποιεί.

Και επει­δή σήμε­ρα είναι η Παγκό­σμια Ημέ­ρα του Μετα­νά­στη, είναι ανα­γκαίο να ξεκαθαρίσουμε:

Η αιτία της προ­σφυ­γιάς είναι ο πόλε­μος. Μ’ αυτόν ο ιμπε­ρια­λι­σμός θυσιά­ζει και ξερι­ζώ­νει εκα­τομ­μύ­ρια για τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας μονο­πω­λί­ων. Και στον πόλε­μο αυτόν συμ­με­τέ­χουν όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε “χώρο” εξα­πό­λυ­σης επι­θέ­σε­ων σε άλλους λαούς με τις βάσεις του θανά­του που έχουν σπεί­ρει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε γωνιά της.

Αιτία του εγκλω­βι­σμού των προ­σφύ­γων είναι η επαί­σχυ­ντη συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας, οι συμ­φω­νί­ες του Δου­βλί­νου που στή­ρι­ξαν όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Αυτές δημιούρ­γη­σαν, συντη­ρούν και πολ­λα­πλα­σιά­ζουν κολα­στή­ρια τύπου “Μόρια” με την τελευ­ταία από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης ΝΔ. Απα­γο­ρεύ­ει τους ξερι­ζω­μέ­νους να πάνε στις χώρες που επι­θυ­μούν, να ενω­θούν με τις οικο­γέ­νειές τους. Έτσι ευνο­ού­νται κυκλώ­μα­τα δου­λε­μπό­ρων και οι ύπο­πτες ΜΚΟ. Η πολι­τι­κή αυτή εξο­ντώ­νει τους ξερι­ζω­μέ­νους, δημιουρ­γεί προ­βλή­μα­τα στο λαό, δίνει έδα­φος σε ακρο­δε­ξιούς, ρατσι­στές, φασίστες.

Προ­γράμ­μα­τα όπως το REACT σαφώς δεν αντι­με­τω­πί­ζουν το πρό­βλη­μα. Το ζήτη­μα της δια­μόρ­φω­σης ανθρώ­πι­νων — αξιο­πρε­πών δομών φιλο­ξε­νί­ας οφεί­λει να απε­μπλα­κεί από τις ΜΚΟ, να είναι κρα­τι­κή απο­κλει­στι­κά μέρι­μνα. Μόνο τυφλοί όμως δεν μπο­ρούν να δουν ότι είναι η μέρα με τη νύχτα η δια­μο­νή οικο­γε­νειών προ­σφύ­γων σε δια­με­ρί­σμα­τα και όχι σε καταυ­λι­σμούς, διά­σπαρ­τα στην πόλη και όχι σε γκέ­το. Οι θετι­κές πτυ­χές αυτής της ιστο­ρί­ας δεν αρκούν για να χάσει κανείς το “δάσος” που είναι το προ­σφυ­γι­κό πρό­βλη­μα, ούτε μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν σαν φύλ­λο συκής σε μια συνο­λι­κά απάν­θρω­πη πολι­τι­κή. Αλλά όμως δεν έχει και κανείς να κερ­δί­σει τίπο­τα από το να πετα­χτούν στο δρό­μο κάποιοι άνθρωποι.

Η πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζει τον εγκλω­βι­σμό των μετα­να­στών — προ­σφύ­γων είναι η ίδια μ’ αυτή που νομο­θε­τεί τα μερο­κά­μα­τα πεί­νας, τη γενι­κευ­μέ­νη φτώ­χεια για τον ελλη­νι­κό λαό τα κέρ­δη και τον πλού­το για τους λίγους. Η κατα­στο­λή που εφαρ­μό­ζε­ται απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες έχει ταυ­τό­χρο­να μέτω­πο απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό και τη νεο­λαία, τους αγώ­νες και τις διεκ­δι­κή­σεις τους. Οι κήρυ­κες του μίσους απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες πρέ­πει να απο­μο­νω­θούν, όχι μόνο επει­δή είναι απάν­θρω­ποι, αλλά επει­δή προ­σπα­θούν να κάνουν τον ελλη­νι­κό λαό να βλέ­πει ως εχθρό του τον ανή­μπο­ρο πρό­σφυ­γα και τα ορφα­νά, να βλέ­πει ως αντί­πα­λο τον ξένο εργά­τη και όχι αυτόν που εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται κάθε εργα­ζό­με­νο Έλλη­να ή ξένο.

Υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι εκτός από τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στη χώρα μας, πολ­λές χιλιά­δες Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι οδη­γή­θη­καν κι αυτοί στη μετα­νά­στευ­ση εκβια­σμέ­νοι από την ίδια πολι­τι­κή, ότι όπως (ορθώς) αξιώ­νου­με τη δική τους προ­στα­σία έτσι πρέ­πει να προ­στα­τέ­ψου­με τους ξερι­ζω­μέ­νους που βρέ­θη­καν στον τόπο μας.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους της πόλης να παλέψουν:

- Για τον άμε­σο απε­γκλω­βι­σμό από τα νησιά και το συνο­λι­κό απε­γκλω­βι­σμό τους από την Ελλά­δα. Για την κατάρ­γη­ση της συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας και του Κανο­νι­σμού του Δου­βλί­νου. Για ανθρώ­πι­νες και αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες ζωής στις προ­σφυ­γι­κές δομές, για σεβα­σμό των προ­σφυ­γι­κών δικαιω­μά­των που απορ­ρέ­ουν από τη Συν­θή­κη της Γενεύης.

- Για άδειες δια­μο­νής μακρο­χρό­νιες στους οικο­νο­μι­κούς μετα­νά­στες, χωρίς παρά­βο­λα, πρό­στι­μα και πολύ­χρο­νες καθυ­στε­ρή­σεις. Για από­κτη­ση της ελλη­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας με γρή­γο­ρες και αντι­κει­με­νι­κές δια­δι­κα­σί­ες, χωρίς τα εξο­ντω­τι­κά παράβολα.

- Για ασφα­λι­στι­κά και συντα­ξιο­δο­τι­κά δικαιώ­μα­τα και δυνα­τό­τη­τα μετα­φο­ράς των δικαιω­μά­των αυτών στις χώρες κατα­γω­γής τους.

- Για την αντι­με­τώ­πι­ση της ρατσι­στι­κής και φασι­στι­κής βίας, των ναζι­στι­κών, φασι­στι­κών ομά­δων και οργανώσεων.

- Για να δυνα­μώ­σει ο κοι­νός αγώ­νας κατά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, ενά­ντια στα σχέ­δια για δια­με­λι­σμό κρα­τών και αλλα­γές συνόρων.

- Για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, που είναι συνώ­νυ­μη με την εκμε­τάλ­λευ­ση και τη φτώ­χεια, τον πόλε­μο και την προσφυγιά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο