Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοτικό σχολείο ακύρωσε παράσταση με θέμα το Δαρβίνο και τη Θεωρία της Εξέλιξης

Δημο­τι­κό σχο­λείο στη Βρε­τα­νία ακύ­ρω­σε την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση των παι­διών με θέμα το Δαρ­βί­νο και τη Θεω­ρία της Εξέ­λι­ξης, επει­δή ορι­σμέ­νοι Χρι­στια­νοί γονείς θεώ­ρη­σαν ότι η παρά­στα­ση «κοροϊ­δεύ­ει τα πιστεύω τους».

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της Independent, η διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου απο­φά­σι­σε να αντι­κα­τα­στή­σει την παρά­στα­ση, στην οποία θα συμ­με­τεί­χαν παι­διά από 7–11 ετών, με μια άλλη, της οποί­ας το θέμα «δεν θα ήταν τόσο αμφιλεγόμενο».

Η από­φα­ση ελή­φθη μετά από επι­στο­λή που απέ­στει­λε στο σχο­λείο ομά­δα «σκλη­ρο­πυ­ρη­νι­κών» Χρι­στια­νών γονέ­ων, οι οποί­οι απεί­λη­σαν ότι θα απα­γό­ρευαν στα παι­διά τους να παί­ξουν σε ένα έργο «που γελοιο­ποιεί τις ιδέ­ες τους και τους επι­κε­φα­λής της εκκλησίας».

Το έργο που προ­κά­λε­σε την οργή τους ήταν ένα μιού­ζι­καλ με τίτλο «Ο Δαρ­βί­νος τα σπά­ει», που διδά­σκει στα παι­διά τη Θεω­ρία της Εξέ­λι­ξης με απλό και δια­σκε­δα­στι­κό τρόπο.

Η από­φα­ση να αντι­κα­τα­στα­θεί το έργο προ­κά­λε­σε την οργή μιας άλλης ομά­δας γονέ­ων, που θεώ­ρη­σε «απα­ρά­δε­κτο» να στε­ρη­θούν τα παι­διά τους μια πολύ­τι­μη εκπαι­δευ­τι­κή εμπει­ρία, λόγω του θρη­σκευ­τι­κού φανα­τι­σμού ορι­σμέ­νων ανθρώπων.

«Νιώ­θω σαν να κάνα­με μόλις ένα μεγά­λο βήμα προς τα πίσω. Δεν μου φαί­νε­ται δίκαιο ούτε σωστό. Η Θεω­ρία της Εξέ­λι­ξης είναι κάτι που πρέ­πει να διδά­σκε­ται στα παι­διά και αυτός ο τρό­πος θα ήταν ιδα­νι­κός. Είναι τελεί­ως γελοίο να αλλά­ζου­με κατά βού­λη­ση την ιστο­ρία και να δίνου­με προ­τε­ραιό­τη­τα σε θρη­σκευ­τι­κές από­ψεις, παρα­με­ρί­ζο­ντας την επι­στη­μο­νι­κή αλή­θεια», δήλω­σε ένα γονέ­ας στην εφημερίδα.

Κάρο­λος Δαρ­βί­νος, κατέ­στη­σε «περιτ­τό» το ρόλο του Θεού στη «δημιουρ­γία» του ανθρώπου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο