Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψήφισμα ίσον εκβιασμός

Θ’ απο­τε­λειώ­σουν το Λαό και θα του πουν: “του­λά­χι­στον εμείς προ­σπα­θή­σα­με”, ενώ ήξε­ραν από την αρχή πολύ καλά το αποτέλεσμα…
ή
Δεν θα διστά­σουν να προ­χω­ρή­σουν ακό­μα και στον εκβια­σμό του οδη­γώ­ντας το λαό σε δημο­ψή­φι­σμα προ­κει­μέ­νου ν’ ανα­λά­βει αυτός την ευθύ­νη, μετά το έσχα­το σημείο που, μαζί με τους άλλους, θα τον έχουν οδηγήσει.
…ότι από τα δύο κι αν επι­λέ­ξουν, θα έχουν προ­σφέ­ρει τερά­στιες υπη­ρε­σί­ες στο σύστημα…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο