Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψήφισμα Καταλονία: Τι κρύβεται πίσω από την αντιπαράθεση στην Καταλονία;

Δημο­ψή­φι­σμα Κατα­λο­νία: Η όλη κλι­μά­κω­ση της ενδο­α­στι­κής σύγκρου­σης με το αίτη­μα ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σης της Κατα­λο­νί­ας, που προ­ω­θούν ισχυ­ρά καπι­τα­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, κατα­φέρ­νει να εγκλω­βί­ζει και λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Έτσι επι­τυγ­χά­νε­ται από την αστι­κή τάξη — αξιο­ποιώ­ντας τις υπαρ­κτές εθνο­τι­κές ιδιο­μορ­φί­ες και τη μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής από το ισπα­νι­κό κρά­τος — να βάζει τους εργα­ζό­με­νους να παλεύ­ουν κάτω από ξένες σημαί­ες, αντί τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, που είναι οι εκμε­ταλ­λευ­τές τους, είτε είναι Ισπα­νοί είτε Καταλανοί.

Ωστό­σο, στην Κατα­λο­νία υπάρ­χουν και αντι­τι­θέ­με­να συμ­φέ­ρο­ντα μέσα στην αστι­κή τάξη, που θεω­ρούν ότι πιθα­νή από­σχι­ση θα δημιουρ­γού­σε προ­βλή­μα­τα και στις δύο πλευ­ρές. Γίνε­ται λόγος ότι η Ισπα­νία θα μπο­ρού­σε σε μια τέτοια περί­πτω­ση να χάσει το 20% του ΑΕΠ της ή 220 δισ. ευρώ, αλλά και το κεφά­λαιο της Κατα­λο­νί­ας θα έχα­νε τη σύν­δε­ση με την ΕΕ (θα έπρε­πε να ξεκι­νή­σει νέα δια­δι­κα­σία επα­νέ­ντα­ξης) και την οικο­νο­μι­κή ισχύ που έχει τώρα. Να σημειώ­σου­με ότι μόνο η θυγα­τρι­κή της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας «Φολκ­σβά­γκεν», «Σέατ», που έχει έδρα σε περιο­χή κοντά στη Βαρ­κε­λώ­νη, είναι η πρώ­τη εξα­γω­γι­κή εται­ρεία της Ισπα­νί­ας, συνο­λι­κά το 80% της παρα­γω­γής της εξά­γε­ται και μόνο για το 2016 είχε τζί­ρο 8,6 δισ. Η Κατα­λο­νία επί­σης κατα­λαμ­βά­νει την πρώ­τη θέση σε ολό­κλη­ρη την Ισπα­νία στους τομείς βιο­μη­χα­νί­ας, κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας (τέσ­σε­ρις στις έξι εται­ρεί­ες ένδυ­σης έχουν την έδρα τους εκεί) και σημα­ντι­κή θέση στη βιο­μη­χα­νία τρο­φί­μων και ποτών. Επί­σης, ενδια­φέ­ρον είναι ότι το 50% των γερ­μα­νι­κών εται­ρειών στην Ισπα­νία εδρεύ­ουν στην Καταλονία.

Δημο­ψή­φι­σμα στην Κατα­λο­νία: Ο λαός κάτω από ξένες σημαίες

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο