Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Πιέζουν οι ευρωΝΑΤΟϊκοί την αντιπολίτευση να ψηφίσει τη Συμφωνία στη Βουλή — Η ερμηνεία και οι δηλώσεις τους

Πύρ­ρειος νίκη για τον Ζόραν Ζάεφ στο δημο­ψή­φι­σμα για τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών. Ο στό­χος του 50% δεν επε­τεύ­χθη. Η  συμ­με­το­χή του ήταν ιδιαί­τε­ρα χαμη­λή, σύμ­φω­να με στοι­χεία από το 85,71% των εκλο­γι­κών τμη­μά­των ήταν 36,11% (περί­που 650.000 ψήφοι). Ωστό­σο, ο από­λυ­τος αριθ­μός θετικών/Ναι ψήφων δεν εμπο­δί­ζει τα επό­με­να βήμα­τα της κυβέρ­νη­σης Ζάεφ και τα σχέ­δια των ευρω­α­τλα­ντι­κών. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά έκλει­σε τη δήλω­σή του: «Με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο θα γίνου­με μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης».

«Στην περί­πτω­ση που δεν εξα­σφα­λι­σθεί η πλειο­ψη­φία που χρειά­ζε­ται για την ψήφι­ση στο Κοι­νο­βού­λιο των συνταγ­μα­τι­κών αλλα­γών που προ­βλέ­πο­νται η έσχα­τη λύση που μας απο­μέ­νει είναι το δημο­κρα­τι­κό εργα­λείο των πρό­ω­ρων εκλο­γών , στα τέλη Νοεμ­βρί­ου, δήλω­σε ο Ζάεφ».

Η δια­δι­κα­σία πρέ­πει να επι­σπευ­στεί προ­κει­μέ­νου να δοθεί χρό­νος στην βου­λή των Ελλή­νων να απο­φα­σί­σει για την συμ­φω­νία πριν από τις ευρω­ε­κλο­γές, ανέφερε.

Από την άλλη, οι ευρω­να­τοϊ­κοί ουσια­στι­κά την αντι­πο­λί­τευ­ση να απο­δε­χτεί το απο­τέ­λε­σμα το οποίο έδει­ξε τη «μεγά­λη υπο­στή­ρι­ξη» προς τη συμ­φω­νία με την Ελλά­δα και προς την «ευρω­α­τλα­ντι­κή» ολο­κλή­ρω­ση της πΓΔΜ. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά διαρ­ρέ­ουν πηγές από τις Βρυ­ξέλ­λες, ελπί­ζουν πως η αντι­πο­λί­τευ­ση «θα είναι πιο εποι­κο­δο­μη­τι­κή από ποτέ»

Με κατα­με­τρη­μέ­νες τις ψήφους από το 85% των εκλο­γι­κών τμη­μά­των υπέρ του ΝΑΙ ψήφι­σε το 91,25% (500.323 ψηφο­φό­ροι) και υπέρ του ΟΧΙ το 5,82% (31.886 ψηφοφόροι).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «χαιρετίζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος» στην πΓΔΜ

Το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ χαι­ρε­τί­ζει το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος στην πΓΔΜ, καλώ­ντας τους ηγέ­τες της γει­το­νι­κής χώρας «να ξεπε­ρά­σουν τις μικρο­πο­λι­τι­κές δια­φο­ρές» και να εκμε­ταλ­λευ­τούν αυτή «την ιστο­ρι­κή ευκαι­ρία για να εξα­σφα­λί­σουν ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον» για τη χώρα τους μέσα από την πλή­ρη εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, η οποία «θα ανοί­ξει τον δρό­μο για την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση».

Ανα­κοί­νω­ση της εκπρο­σώ­που του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Χέδερ Νάου­ερτ αναφέρει:

«Οι ΗΠΑ χαι­ρε­τί­ζουν το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος στην Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας (σ.σ.: sic) την 30ή Σεπτεμ­βρί­ου, κατά το οποίο οι πολί­τες εξέ­φρα­σαν την υπο­στή­ρι­ξή τους για την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση απο­δε­χό­με­νοι τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών μετα­ξύ Μακε­δο­νί­ας (σ.σ.: sic) και Ελλάδας.

Οι ΗΠΑ υπο­στη­ρί­ζουν σθε­να­ρά την πλή­ρη εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας, η οποία θα επι­τρέ­ψει στη Μακε­δο­νία (σ.σ.: sic) να πάρει τη σωστή της θέση στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, συμ­βάλ­λο­ντας στην περι­φε­ρεια­κή στα­θε­ρό­τη­τα, ασφά­λεια και ευημερία.

Καθώς το κοι­νο­βού­λιο της πΓΔΜ αρχί­ζει τώρα τη συζή­τη­ση για συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές, παρο­τρύ­νου­με τους ηγέ­τες να ξεπε­ρά­σουν την κομ­μα­τι­κή πολι­τι­κή και να εκμε­ταλ­λευ­τούν αυτή την ιστο­ρι­κή ευκαι­ρία για να εξα­σφα­λί­σουν ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον για τη χώρα τους ως πλή­ρες μέλος των δυτι­κών θεσμών».

Γ.Χαν: :Περιμένω από όλους τους πολιτικούς ηγέτες να σεβαστούν αυτή την απόφαση και να την εφαρμόσουν με μεγάλη ευθύνη και ενότητα όλα τα κόμματα προς το συμφέρον της χώρας

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση προ­έ­τρε­ψε όλα τα μέρη να «σεβα­στούν» το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος της Κυρια­κής για την αλλα­γή του ονό­μα­τος της πΓΔΜ, η οποία εγκρί­θη­κε μεν με μεγά­λη πλειο­ψη­φία, αλλά κατα­γρά­φη­κε τερά­στια αποχή.

«Συγ­χαί­ρω τους πολί­τες οι οποί­οι ψήφι­σαν σήμε­ρα (σ.σ. χθες) στο συμ­βου­λευ­τι­κό αυτό δημο­ψή­φι­σμα ασκώ­ντας τις δημο­κρα­τι­κές τους ελευ­θε­ρί­ες», ανέ­φε­ρε μέσω Twitter ο ευρω­παί­ος επί­τρο­πος αρμό­διος για τη Διεύ­ρυν­ση της ΕΕ, ο Γιο­χά­νες Χαν.

«Ανα­μέ­νω από όλους τους πολι­τι­κούς ηγέ­τες να σεβα­στούν αυτή την από­φα­ση» και να «προ­χω­ρή­σουν στην εφαρ­μο­γή της, επι­δει­κνύ­ο­ντας υπευ­θυ­νό­τη­τα και ενό­τη­τα πέραν πολι­τι­κών παρα­τά­ξε­ων προς το συμ­φέ­ρον της χώρας», πρό­σθε­σε, κρί­νο­ντας πως το απο­τέ­λε­σμα έδει­ξε τη «μεγά­λη υπο­στή­ρι­ξη» προς τη συμ­φω­νία με την Ελλά­δα και προς την «ευρω­α­τλα­ντι­κή» ολο­κλή­ρω­ση της πΓΔΜ (1).

Ο ευρω­παί­ος επί­τρο­πος δεν έκα­νε καμιά ανα­φο­ρά στην αποχή.

Ο ΓΓ του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρετίζει μια «ιστορική ευκαιρία»

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του NATO Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ χαι­ρέ­τι­σε την υπο­στή­ρι­ξη που εκφρά­στη­κε την Κυρια­κή στην αλλα­γή του ονό­μα­τος της πΓΔΜ στο δημο­ψή­φι­σμα το οποίο διε­ξή­χθη στη χώρα των Βαλ­κα­νί­ων, δια­βλέ­πο­ντας μια «ιστο­ρι­κή ευκαι­ρία» να δοθεί τέλος στη δια­φο­ρά της με την Ελλά­δα για το ζήτη­μα αυτό.

«Προ­τρέ­πω όλους τους πολι­τι­κούς ηγέ­τες και τα κόμ­μα­τα να αδρά­ξουν αυτή την ιστο­ρι­κή ευκαι­ρία με εποι­κο­δο­μη­τι­κό τρό­πο και με υπευ­θυ­νό­τη­τα», ανέ­φε­ρε ο Στόλ­τεν­μπεργκ μέσω Twitter. «Η πόρ­τα του NATO είναι ανοι­κτή», συνέ­χι­σε, όμως πρώ­τα «όλες οι εθνι­κές δια­δι­κα­σί­ες πρέ­πει να ολο­κλη­ρω­θούν», τόνισε.

Οι πολί­τες που πήραν μέρος στο δημο­ψή­φι­σμα της Κυρια­κής ενέ­κρι­ναν τη συμ­φω­νία, αλλά η δια­δι­κα­σία σημα­δεύ­τη­κε από μεγά­λη αποχή.

Τα επόμενα βήματα

Παρό­τι το δημο­ψή­φι­σμα δεν ήταν νομι­κά δεσμευ­τι­κό, τα μέλη του κοι­νο­βου­λί­ου της πΓΔΜ δεσμεύ­ο­νταν ότι θα έθε­ταν σε εφαρ­μο­γή το απο­τέ­λε­σμά του. Το γεγο­νός ότι η συμ­με­το­χή δεν άρκε­σε ώστε η ψηφο­φο­ρία να θεω­ρη­θεί έγκυ­ρη προ­σφέ­ρει κατά συνέ­πεια στους αντι­πά­λους της συμ­φω­νί­ας την ευκαι­ρία να ταχθούν ενα­ντί­ον της όταν η κυβέρ­νη­ση τη φέρει στην εθνι­κή αντι­προ­σω­πεία της πΓΔΜ. Στη Βου­λή η Συμ­φω­νία πρέ­πε να εξα­σφα­λί­σει πλειο­ψη­φία δύο τρί­των προ­κει­μέ­νου να κυρω­θεί και να γίνουν οι προ­βλε­πό­με­νες αλλα­γές στο Σύνταγ­μα της ΠΓΔΜ. Χωρίς τη στή­ρι­ξη του VMRO-DPMNE η συγκέ­ντρω­ση τόσο ευρεί­ας πλειο­ψη­φί­ας είναι αδύ­να­τη. Η κυβέρ­νη­ση ελπί­ζει πως με τη βοή­θεια και των διε­θνών πιέ­σε­ων μπο­ρεί να μετα­πεί­σει του­λά­χι­στον μια μερί­δα των βου­λευ­τών της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Χρειά­ζο­νται περί­που δέκα βου­λευ­τές του VMRO-DPMNE, το οποίο παρά την αντί­θε­ση στη συμ­φω­νία δεν αμφι­σβη­τεί το στρα­τι­γι­κό στό­χο για έντα­ξη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ

Η εθνι­κι­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση έχει 49 έδρες στο κοι­νο­βού­λιο (επί συνό­λου 120), αρκε­τές ώστε να απο­τρέ­ψει την έγκρι­ση της συμ­φω­νί­ας με την πλειο­ψη­φία δύο τρί­των (80 ψήφοι) που απαι­τεί­ται για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγματος.

Οι αντί­πα­λοι της συμ­φω­νί­ας δια­τεί­νο­νταν ότι η συμ­φω­νία για την αλλα­γή του ονό­μα­τος απο­τε­λού­σε εθνι­κή ταπεί­νω­ση. Όμως με δεδο­μέ­νη την έντα­ση των πιέ­σε­ων­και τη στρα­τη­γι­κή συμ­φω­νία ο βου­λευ­τές του να υπερ­ψη­φί­σουν τη Συμ­φω­νία στη Βουλή.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το VMRO-DPMNE που ξεκί­νη­σε χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τη συμ­φω­νία «προ­δο­σία», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «είναι επι­βλα­βής και πρέ­πει να απορ­ρι­φθεί», λίγο πριν τις εκλο­γές — κατό­πιν και των σχε­τι­κών «επα­φών» με ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς παρά­γο­ντες — καλού­σε  σε «ψήφο κατά συνεί­δη­ση», απο­φεύ­γο­ντας δηλα­δή να μποϊ­κο­τά­ρει ανοι­χτά το δημο­ψή­φι­σμα, ενώ ούτε λίγο — ούτε πολύ άφη­νε­α­νοι­χτό το ενδε­χό­με­νο ακό­μα και να υπερ­ψη­φί­σει τις συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές εφό­σον το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος ήταν θετικό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο