Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Πολύ χαμηλή η συμμετοχή — Επιτυχημένο το χαρακτηρίζει ο Ζάεφ

Στις 19.00 (20 ώρα Ελλά­δος) έκλει­σαν οι κάλ­πες για το Δημο­ψή­φι­σμα στην ΠΓΔΜ όπου οι πολί­τες καλού­νταν να απα­ντή­σουν επί του ερω­τή­μα­τος: «είστε υπέρ της έντα­ξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ με την απο­δο­χή της συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ της Δημο­κρα­τί­ας της Μακε­δο­νί­ας και της Δημο­κρα­τί­ας της Ελλά­δας;». Ο στό­χος του 50% δεν επε­τεύ­χθη. Η  συμ­με­το­χή του ήταν ιδιαί­τε­ρα χαμη­λή, και πολύ χαμη­λό­τε­ρα στον αλβα­νι­κό πλη­θυ­σμό. Ωστό­σο, ο από­λυ­τος αριθ­μός θετικών/Ναι ψήφων δεν εμπο­δί­ζει τα επό­με­να βήμα­τα της κυβέρ­νη­σης Ζάεφ και τα σχέ­δια των ευρω­α­τλα­ντι­κών. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά έκλει­σε τη δήλω­σή του: «Με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο θα γίνου­με μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης».

Ο Ζόραν Ζάεφ χαρα­κτή­ρι­σε το δημο­ψή­φι­σμα πετυ­χη­μέ­νο. Είπε ότι θα φέρει τη Συμ­φω­νία στη Βου­λή προ­κει­μέ­νου να κυρω­θεί η συμ­φω­νία και να γίνουν οι προ­βλε­πό­με­νες αλλα­γές στο Σύνταγ­μα της ΠΓΔΜ. Αν οι βου­λευ­τές του αντι­πο­λι­τευό­με­νου κόμ­μα­τος VMRO-DPMNE δεν ψηφί­σουν υπέρ, θα πάει σε πρό­ω­ρες εκλο­γές. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στο VMRO-DPMNE ασκού­νται πιέ­σεις από ευρωνατοϊκούς.

«Σέβο­μαι την ετυ­μη­γο­ρία όσων ψήφι­σαν. Η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των πολι­τών είπε “ναι”» δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός των Σκο­πί­ων Ζόραν Ζάεφ περί­που μία ώρα αφού έκλει­σαν οι κάλπες.

Αφού απέρ­ρι­ψε την φιλο­λο­γία ότι ένα δημο­ψή­φι­σμα με συμ­με­το­χή κάτω του 40% δεν είναι έγκυ­ρο, ο κ. Ζάεφ διέ­ψευ­σε και τις προσ­δο­κί­ες όσων θεω­ρού­σαν ότι η πολύ υψη­λή θα πρέ­πει να ερμη­νευ­τεί ως απο­δο­κι­μα­σία της πολι­τι­κής του και κατά συνέ­πεια θα πρέ­πει να ζητή­σει πρό­ω­ρες εκλογές.

«Θα συνε­χί­σω να ηγού­μαι της χώρας» δια­βε­βαί­ω­σε ο κ. Ζάεφ δηλώ­νο­ντας με τον τρό­πο αυτό ότι δεν τίθε­ται θέμα πρό­ω­ρων εκλογών.

Ανοί­γει ο δρό­μος για την ευρω­παϊ­κή πορεία της χώρας, συνέ­χι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός των Σκοπίων

Το ποσο­στό συμ­με­το­χής στο σημε­ρι­νό δημο­ψή­φι­σμα επί της συμ­φω­νί­ας για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ ήταν αρκε­τά χαμηλό.

Στις 17:00 τοπι­κή ώρα (δύο ώρες πριν κλεί­σουν οι κάλ­πες) έφτα­σε στο 29%και μισή ώρα πριν κλεί­σουν οι κάλ­πες έφτα­νε στο 34%. Η τελι­κή συμ­με­το­χή δεν ανα­μέ­νε­ται να περά­σει το 35%  (λίγο περισ­σό­τε­ρες από 600.000 ψήφους)

Η κυβέρ­νη­ση της ΠΓΔΜ το προη­γού­με­νο διά­στη­μα έδει­χνε απο­φα­σι­σμέ­νη να προ­ω­θή­σει τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς. Την τελευ­ταία βδο­μά­δα τόσο ο πρω­θυ­πουρ­γός Ζ. Ζάεφ όσο και ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Ντι­μι­τρόφ άφη­ναν ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο η παρα­πέ­ρα υλο­ποί­η­ση της συμ­φω­νί­ας, με τις συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές που προ­βλέ­πο­νται, να συνε­χι­στεί κανο­νι­κά στη Βου­λή της ΠΓΔΜ, ακό­μα και στην περί­πτω­ση που το δημο­ψή­φι­σμα βγά­λει «Ναι», αλλά δεν συγκε­ντρώ­σει τελι­κά την απα­ραί­τη­τη συμ­με­το­χή, το όριο του 50% των εκλο­γέ­ων. Ο Ζόραν Ζάεφ επι­κα­λεί­ται το στοι­χείο ότι το δημο­ψή­φι­σμα έχει συμ­βου­λευ­τι­κό και όχι δεσμευ­τι­κό χαρα­κτή­ρα και η εγκυ­ρό­τη­τά του δεν συν­δέ­ε­ται με το ποσο­στό συμ­με­το­χής. Όλες δε τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, τόσο ο πρω­θυ­πουρ­γός της ΠΓΔΜ, όσο και στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σής του σημεί­ω­ναν ότι το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος θα κρι­θεί από αυτούς που θα προ­σέλ­θουν να ψηφί­σουν και όχι από αυτούς που θα απέχουν.

Σε αυτό θα έχουν και έξω­θεν βοή­θεια. Με διαρ­ρο­ές η «διε­θνής κοι­νό­τη­τα» (ευρω­α­τλα­νι­κοί που κόπτο­νται για τη συμ­φω­νία) παρε­νέ­βη, αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι θα ανα­γνω­ρί­σει το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος αν υπέρ του «ΝΑΙ» ψηφί­σουν 500–600 χιλιά­δες πολί­τες της ΠΓΔΜ.

 

Δημο­ψή­φι­σμα ΠΓΔΜ: Παρά τις δια­φω­νί­ες συμ­φω­νούν στο «στρα­τη­γι­κό στό­χο» – Αγω­νιούν και οι Ευρω­παί­οι και ΗΠΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο