Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η προσέλευση στις κάλπες για το δημοψήφισμα

Σε χαμη­λά επί­πε­δα κινεί­ται η συμ­με­το­χή στο δημο­ψή­φι­σμα σχε­τι­κά με την συμ­φω­νία για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονομασίας.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της ΠΓΔΜ, τις δύο πρώ­τες ώρες της ψηφο­φο­ρί­ας, το ποσο­στό συμ­με­το­χής ανήλ­θε στο 2,45%.

Με νεώ­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση, της Εθνι­κής Εκλο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΠΓΔΜ, τις τέσ­σε­ρις πρώ­τες ώρες της ψηφο­φο­ρί­ας, το ποσο­στό συμ­με­το­χής ανήλ­θε στο 8,12%.

Έξι ώρες μετά το άνοιγ­μα της κάλ­πης, το ποσο­στό συμ­με­το­χής στο σημε­ρι­νό δημο­ψή­φι­σμα επί της συμ­φω­νί­ας για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονο­μα­σί­ας παρα­μέ­νει χαμηλό.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της ΠΓΔΜ, τις έξι πρώ­τες ώρες της ψηφο­φο­ρί­ας, το ποσο­στό συμ­με­το­χής ανήλ­θε στο 16%, ενώ στις τελευ­ταί­ες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, που διε­ξή­χθη­σαν τον Δεκέμ­βριο του 2016, το ποσο­στό συμ­με­το­χής στις έξι πρώ­τες ώρες της ψηφο­φο­ρί­ας ήταν 34,86% (με τελι­κή συμ­με­το­χή 66,79%).

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της ΠΓΔΜ, το ποσο­στό συμ­με­το­χής μέχρι τις 15:00 τοπι­κή ώρα ανήλ­θε στο 22,65%.

Δύο ώρες πριν το κλεί­σι­μο της κάλ­πης, το ποσο­στό συμ­με­το­χής στο σημε­ρι­νό δημο­ψή­φι­σμα επί της συμ­φω­νί­ας για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονο­μα­σί­ας παρα­μέ­νει αρκε­τά χαμηλό.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της ΠΓΔΜ, το ποσο­στό συμ­με­το­χής μέχρι τις 17:00 τοπι­κή ώρα ανήλ­θε στο 29%.

Στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης των Σκο­πί­ων τον «τόνο» δίνουν, μέχρι στιγ­μής, τα δεκά­δες ξένα τηλε­ο­πτι­κά συνερ­γεία που έχουν κατα­φθά­σει από τις προη­γού­με­νες μέρες, ενδει­κτι­κό της σημα­σί­ας που έχει για τους ευρω­α­τλ­να­ντι­κούς το σημε­ρι­νό δημοψήφισμα.

Οι κάλ­πες για το δημο­ψή­φι­σμα άνοι­ξαν στις 7:00 τοπι­κή ώρα (8:00 ώρα Ελλά­δας) και θα κλεί­σουν στις 19:00 τοπι­κή ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας).

Ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης θα απέχει από το δημοψήφισμα

Ο αρχη­γός του μεγα­λύ­τε­ρου κόμ­μα­τος της αντι­πο­λί­τευ­σης VMRO-DPMNE Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι, δεν πρό­κει­ται να ψηφί­σει στο σημε­ρι­νό δημο­ψή­φι­σμα σχε­τι­κά με τη συμ­φω­νία για την επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της ονομασίας.

«Ο πρό­ε­δρος του VMRO-DPMNE, στο πλαί­σιο της θέσης του κόμ­μα­τος που επι­τρέ­πει στον καθέ­να να πρά­ξει κατά συνεί­δη­ση, απο­φά­σι­σε να μην ψηφί­σει στο δημο­ψή­φι­σμα. Ο Μίτσκο­σκι θεω­ρεί ότι το ερώ­τη­μα του δημο­ψη­φί­σμα­τος είναι παρα­πλα­νη­τι­κό και απο­τε­λεί χει­ρα­γώ­γη­ση της κοι­νής γνώ­μης. Εμπε­ριέ­χει το ζήτη­μα της έντα­ξης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που απο­τε­λεί στρα­τη­γι­κό στό­χο του VMRO-DPMNE, αλλά στην πρά­ξη στο σημε­ρι­νή δημο­ψή­φι­σμα η από­φα­ση αφο­ρά την επι­ζή­μια συμ­φω­νία για την μετο­νο­μα­σία της χώρας και τίπο­τε άλλο. Έτσι, ο Μίτσκο­σκι απο­φά­σι­σε να μην ψηφί­σει στο δημο­ψή­φι­σμα, στέλ­νο­ντας στην πρά­ξη μήνυ­μα δια­φω­νί­ας και απόρ­ρι­ψης της επι­βλα­βούς συμ­φω­νί­ας» ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος του VMRO-DPMNE, Ναούμ Στοίλκοφσκι.

Ωστό­σο, μέχρι στιγ­μής, του­λά­χι­στον δύο βου­λευ­τές του VMRO-DPMNE έχουν ασκή­σει το εκλο­γι­κό τους δικαίωμα.

Ο εκπρό­σω­πος του VMRO-DPMNE επα­νέ­λα­βε τη θέση του κόμ­μα­τός του, ότι σε περί­πτω­ση που το ποσο­στό συμ­με­το­χής στο σημε­ρι­νό δημο­ψή­φι­σμα ξεπε­ρά­σει το 50% και η πλειο­ψη­φία των ψηφο­φό­ρων ψηφί­σει υπέρ της συμ­φω­νί­ας, τότε η βού­λη­ση αυτή πρέ­πει να γίνει σεβα­στή. Ωστό­σο, πρό­σθε­σε ότι σε περί­πτω­ση που δεν εκπλη­ρω­θούν οι δύο αυτοί όροι, τότε η κυβέρ­νη­ση του Ζόραν Ζάεφ πρέ­πει να απο­συρ­θεί από τη συμφωνία.

 

Δημο­ψή­φι­σμα ΠΓΔΜ: Παρά τις δια­φω­νί­ες συμ­φω­νούν στο «στρα­τη­γι­κό στό­χο» – Αγω­νιούν και οι Ευρω­παί­οι και ΗΠΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο