Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψήφισμα 2015 ‑Ζωντανός σχολιασμός “Ατέχνως”

Η ροή των σχο­λί­ων ξετυ­λί­γε­ται από κάτω προς τα πάνω

00.30: Με αυτό το σχό­λιο, μπαί­νει ο επί­λο­γος στο σημε­ρι­νό δημο­ψη­φι­σμα­τι­κό Μαρα­θώ­νιο μέσα από τη ματιά του “Ατέ­χνως” και των συνερ­γα­τών του. Παρα­δί­δου­με τη σκυ­τά­λη στους αρθρο­γρά­φους και τις ανα­λύ­σεις του απο­τε­λέ­σμα­τος, που θα φιλο­ξε­νη­θούν τις επό­με­νες μέρες στις στή­λες του περιο­δι­κού μας. Σας ευχα­ρι­στού­με που μας παρα­κο­λου­θή­σα­τε και για τη θερ­μή σας αντα­πό­κρι­ση στο σημε­ρι­νό, πει­ρα­μα­τι­κό εγχεί­ρη­μα, κι υπο­σχό­μα­στε η επό­με­νη φορά να μας βρει ακό­μα καλύτερους.

00.18: Οικο­δό­μος: Μικρό από­σπα­σμα από το απο­ψι­νό μετε­κλο­γι­κό άρθρο, με τίτλο  Όχι Αλέ­ξη, που μόλις ανέ­βη­κε στο περιο­δι­κό μας:

“…Ανε­ξάρ­τη­τα από τις όποιες επερ­χό­με­νες εξε­λί­ξεις, η Ιστο­ρία θα κατα­γρά­ψει τις πολύ­τι­μες υπη­ρε­σί­ες που ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και το κόμ­μα του πρό­σφε­ραν στην ανα­στή­λω­ση του σαθρού οικο­δο­μή­μα­τος του καπι­τα­λι­σμού σε Ελλά­δα και Ευρώ­πη, λει­τουρ­γώ­ντας ως βαλ­βί­δα απο­συ­μπί­ε­σης της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας και οργής. Απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας σαν χαλα­σμέ­νη πυξί­δα στην ανα­σφά­λεια και στις φοβί­ες έναν λαό σαστι­σμέ­νο από τις αλλε­πάλ­λη­λες απο­γοη­τεύ­σεις και δια­ψεύ­σεις, εκπαι­δευ­μέ­νο από δεκα­ε­τί­ες να βολο­δέρ­νει από δίπο­λο σε δίπο­λο, να μπερ­δεύ­ει την αξιο­πρέ­πεια με το βόλε­μα και, με «απ’ ευθεί­ας ανά­θε­ση» (όπως τα περισ­σό­τε­ρα άλλω­στε σ’ αυτή τη χώρα) να ανα­θέ­τει τις τύχες του σε «μεσ­σί­ες». ”

23.40: Οικο­δό­μος: Η επό­με­νη μέρα, παρά τις θριαμ­βο­λο­γί­ες των νικη­τών, δεν θα είναι μια καλύ­τε­ρη μέρα για τους εργα­ζό­με­νους και τα δοκι­μα­ζό­με­να λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Όσο αδιαμ­φι­σβή­τη­τη είναι η νίκη του «όχι» το ίδιο βέβαιο είναι ότι το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα έχει να αντι­με­τω­πί­σει μια ακό­μα πιο δύσκο­λη και περί­πλο­κη κατά­στα­ση και να αντι­πα­λέ­ψει επι­πλέ­ον τον εφη­συ­χα­σμό που ακο­λου­θεί κάθε εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα αλλά και την βέβαιη προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης, στις νέες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τους δανει­στές να «κεφα­λαιο­ποι­ή­σει» τη δυνα­μι­κή του «όχι» μετα­τρέ­πο­ντάς το σε «ναι» σε νέες αντι­λαϊ­κές συμφωνίες.

23.20: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Αφού ο Σαμα­ράς δεν έφυ­γε οικειο­θε­λώς, αφού η εξα­φά­νι­σή του την τελευ­ταία βδο­μά­δα δεν ήταν αρκε­τή για να γλι­τώ­σει και να ανα­βα­πτί­σει το όχι, ανα­γκά­στη­κε να δει το πολι­τι­κό του τέλος να προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται από την τηλε­ό­ρα­ση, κι αυτός να βγαί­νει απλώς για την επι­βε­βαί­ω­ση του προ­α­ναγ­γελ­θέ­ντος θανάτου.

23.08: Ηρα­κλής: το μη χεί­ρον βέλ­τι­στο (ξανά)επικράτησε… Ιδού η Ρόδος ιδού κι το πήδη­μα για τους κρα­τού­ντες.  Να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η πρό­τα­ση του ΚΚΕ απορρίφθηκε.

  • να απο­φα­σί­σει ο λαός αν συμ­φω­νεί με την πρό­τα­ση των θεσμών και την πρό­τα­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και
  • απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, κατάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και των εφαρ­μο­στι­κών νόμων

Οι υπό­λοι­πες δυνά­μεις αντί να ασχο­λη­θούν με το για­τί απορ­ρί­φτη­κε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πρό­τα­ση, ασχο­λού­νταν και ασχο­λού­νται με τη στά­ση του ΚΚΕ. Για να κάνου­με μια υπό­θε­ση, αν τα ερω­τή­μα­τα ήταν όπως τα πρό­τει­νε το ΚΚΕ…

Οσο για αυτούς που βιά­ζο­νται να «τελειώ­σουν» το ΚΚΕ, η λαϊ­κή ρήση τους πάει γάντι,  η χαρά δεν τους αφή­νει να κρυ­φτούν, το πρό­βλη­μα τους  ήταν (είναι) να εξου­δε­τε­ρώ­σουν το ΚΚΕ. Ματαιοπονούν.

22.48: Οικο­δό­μος: Το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος είναι μια μεγά­λη νίκη της κυβέρ­νη­σης που πιστώ­νε­ται σχε­δόν εξ’ ολο­κλή­ρου στον Αλέ­ξη Τσί­πρα. Μέσα στο μεγά­λο ποσο­στό του «όχι», που προ­ε­κλο­γι­κά ερμη­νευό­ταν από πολ­λούς και με δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους, βρί­σκο­νται οι ανη­συ­χί­ες, οι προσ­δο­κί­ες, η πίστη για ξόρ­κι­σμα του κακού και η ελπί­δα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων ότι δεν θα δια­ψευ­στούν από την κυβέρ­νη­ση. Ο λαός με το ποσο­στό αυτό ανα­νε­ώ­νει την εμπι­στο­σύ­νη του στην συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και μαζί ανα­νε­ώ­νει τις προσ­δο­κί­ες του για καλύ­τε­ρες μέρες. Ο λαός, που στην πλειο­ψη­φία του δεν μπο­ρεί να δια­νοη­θεί τη ζωή του εκτός της ΕΕ και ζητά την πάση θυσία παρα­μο­νή του στην ευρω­ζώ­νη, ψήφι­σε για καλύ­τε­ρη ζωή.

22.28: 2310net: Στο ΣΚΑΙ είναι σαν εκπο­μπή του Τάκη Τσου­κα­λά μετά από τρί­μπα­λο του γαύρου

22.21: 2310net: Μην κανο­νί­σε­τε τίπο­τα για τις 12. Το τζή­με­ρο θα βγει στο μέγκα…

22.20: 2310net: Το συμπέ­ρα­σμα είναι απλό: Ο λαός θέλει ελπί­δα, οποια­δή­πο­τε ελπί­δα. Η ελπί­δα πεθαί­νει τελευ­ταία. Παρό­τι ετοι­μο­θά­να­τη κρα­τιέ­ται ακό­μα στη ζωή με μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη. Το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος είναι εντυ­πω­σια­κό. Δεν θα φέρει τέλος των μνη­μο­νί­ων ούτε τέλος της λιτό­τη­τας. Αλλά κάτι καλό μπο­ρεί να φέρει. Σε αυτό θα ανα­φερ­θώ ανα­λυ­τι­κά τις επό­με­νες μέρες.

22.05: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Το Μέγκα έπαι­ξε μετά βίας δυο προ­τά­σεις από τη δήλω­ση του Κου­τσού­μπα, ενώ την ίδια στιγ­μή είχε παί­ξει ολό­κλη­ρη ακό­μα και τη δήλω­ση του προ­έ­δρου της ΟΝΝΕΔ για το παλιό πολι­τι­κό σύστη­μα που πρέ­πει να απο­χω­ρή­σει ‑και ο νοών (α)νοείτω(ν). Όταν δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε ο Πρω­τού­λης από το πάνελ, για­τί δεν ακού­σα­με ολό­κλη­ρη τη δήλω­ση, και για­τί δε συν­δέ­ε­ται το κανά­λι για να ακου­στεί ζωντα­νά, η Τρέ­μη είπε ότι αυτό θα γίνει αργό­τε­ρα. Ή που θα έφερ­νε δηλ τον ΓΓ για συνέ­ντευ­ξη ή που έχει πρό­βλη­μα με τα ελλη­νι­κά της και μας δου­λεύ­ει ψιλό γαζί.

21.22: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Η απο­χή σε σχέ­ση με τις εθνι­κές εκλο­γές είναι ελα­φρώς αυξη­μέ­νη, ενώ τα λευκά/άκυρα κυμαί­νο­νται πάνω από το 5%. Μπο­ρεί να μην είναι ψηφο­φό­ροι του ΚΚΕ, αλλά ένα κομ­μά­τι του λαού επέ­λε­ξε όντως να εκφρά­σει την απο­δο­κι­μα­σία του στο κυρί­αρ­χο σκη­νι­κό και τα διλήμ­μα­τα που του θέτει, με κάθε δυνα­τό τρόπο.

21.17: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Στη Νέα Δημο­κρα­τία έχει αρχί­σει η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για το Σαμα­ρά. Με το ζόρι κρα­τιού­νται κάποιοι μεγα­λο­δη­μο­σιο­γρά­φοι να μην ανα­κοι­νώ­σουν οι ίδιοι από αέρος την “από­λυ­σή” του και του αφή­νουν το δικαί­ω­μα σε μια “περή­φα­νη παραί­τη­ση” (όπως λέμε “λεβέ­ντι­κο μνη­μό­νιο”). Και το ερώ­τη­μα για την επό­με­νη μέρα είναι ποιος Μητσο­τά­κης θα βρε­θεί στο τιμό­νι. Η Ντό­ρα ή ο Κυριά­κος ‑και σε βάθος ο Μπα­κο­γιάν­νης τζού­νιορ; Ο πρε­σβύ­τε­ρος Μητσο­τά­κης εκδι­κεί­ται το Σαμα­ρά και μπο­ρεί να φύγει ήσυχος.

20.33: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Επτά στους δέκα νέους ψήφι­σαν όχι. Σε κάποιο καφε­νείο της Ελλά­δας ακού­στη­κε το βαθυ­στό­χα­στο: “εμ δεν έχουν δου­λέ­ψει ποτέ στη ζωή τους, γι’ αυτό το λένε”. Εμ, πώς να δου­λέ­ψουν μπάρ­μπα, με 50% και βάλε ανερ­γία; Σε αυτές τις ηλι­κί­ες, τα ποσο­στά του “όχι” πάνε περί­που ανά­λο­γα με την ανερ­γία τους.

20.15: 2310net: Στο 60% λέει ο δημο­σκό­πος θα πάει το ΟΧΙ. Απο­ρώ για­τί καλούν τους δημο­σκό­πους στα πάνελ; Για να δίνουν λάθος στοι­χεία στις 7 και μετά να διορ­θώ­νουν τις δημο­σκο­πή­σεις τους σύμ­φω­να με τα αποτελέσματα;

20.10: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Ο Βού­τσης μίλη­σε ικα­νο­ποι­η­μέ­νος για τη διε­νέρ­γεια του δημο­ψη­φί­σμα­τος μέσα σε έξι μέρες. Τη δε ημέ­ρα εβδό­μη, ξεκου­ρά­στη­κε, θαύ­μα­σε όλα όσα είχε κάνει και έκλει­σε συμφωνία…

20.05: 2310net: Φαί­νε­ται ότι η συμ­με­το­χή πέφτει περί­που 15% σε σύγκρι­ση με τις εκλο­γές του Ιανουαρίου.

20.03: Οικο­δό­μος: Δεν θυμά­μαι ποιος το πρω­το­εί­πε αλλά δεν δια­ψεύ­στη­κε ποτέ: (Και) η κοι­νω­νία των ηλι­θί­ων είναι ταξι­κή. Ένας πλού­σιος ηλί­θιος είναι πάντα πλού­σιος. Ένας φτω­χός ηλί­θιος είναι συνή­θως ηλίθιος…

19.55: 2310net: Και τι γίνε­ται μετά το ΟΧΙ; Υπάρ­χει πολύς κόσμος, αγνός και τίμιος που ψήφι­σε ΟΧΙ. Το ΟΧΙ για αυτούς ήταν αγα­νά­κτη­ση, ελπί­δα, τιμω­ρία, μήνυ­μα. Δεν ήταν του­λά­χι­στον για τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία ΟΧΙ ρήξης. Αυτός ο κόσμος όμως είναι κόσμος που πλή­τετ­ται από τα μνη­μό­νια τα παλιά και τα νέα. Αυτές τις ώρες δεν χρειά­ζε­ται το «σου τα ΄λεγα εγώ, τώρα φάε τα μνη­μό­νια στα μού­τρα». Χρειά­ζε­ται η σκέ­ψη αυτού του κόσμου να πάει δυο βήμα­τα παρα­πέ­ρα. Ο κόσμος που ψήφι­σε ΟΧΙ, ο κόσμος που ψηφί­ζει ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντί­πα­λος. Εγκλω­βι­σμέ­νος στις σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές αυτα­πά­τες είναι…

19.46: 2310net: Μει­μα­ρά­κης, αρχη­γι­κή εμφά­νι­ση, πρό­λα­βε τον Σαμα­ρά και προ­α­νήγ­γει­λε πρω­το­βου­λί­ες την Τετάρ­τη. Μάλ­λον το δημο­ψή­φι­σμα εξε­λί­χθη­κε σε πρα­ξι­κό­πη­μα σε βάρος του Σαμαρά.…

19.35: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Ο Άδω­νης έχει πει τόσες φορές το δυο μέρες μόνο, που είναι έτοι­μος για σίριαλ του Παπακαλιάτη

19.32: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Και τώρα τι θα γίνει χωρίς να φταί­ει το ΚΚΕ για το απο­τέ­λε­σμα; Ήταν κι αυτό μια κάποια λύση.

19.25: 2310net: Θα σκά­σει ο Άδω­νις. Έτοι­μος να πλα­ντά­ξει σαν Μπογδάνος…

Πάντως ο Χατζη­νι­κο­λά­ου είναι πιο στε­να­χω­ρη­μέ­νος για­τί η ΝΔ έχει ακό­μα πρό­ε­δρο το Σαμαρά

19.12: 2310net: Όλες οι δημο­σκο­πή­σεις δεί­χνουν μπρο­στά το ΟΧΙ με περί­που 52%.

19.01: 2310net: Δημο­σκό­πη­ση του STAR Channel που έγι­νε τις τελευ­ταί­ες μέρες ΝΑΙ 46–51%   ΟΧΙ 49–54%

18.57: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Κι η αντί­στρο­φη μέτρη­ση έχει αρχίσει.
3…2…1… ευτυ­χι­σμέ­νο το νέο μνη­μό­νιο, συνέλληνες…

18.55: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: ή αλλιώς παρα­φρα­σμέ­νο για το λαό μας

Όχι εγώ και εσύ το ναι, αλλά κι οι δυο μας ου-λελέ
αμάν-αμάν, από αύριο με νέα λεβέ­ντι­κα μνημόνια

18.18: Οικο­δό­μος: Βρε πώς αλλά­ζουν οι και­ροί… “Όχι” εγώ… “Όχι” κι εσύ…

λαφα

18.13: 2310net: Θα έρθω να συμ­φω­νή­σω με τον Σφυ­ρο­δρέ­πα­νο. Νομί­ζω το ΟΧΙ θα είναι καθα­ρό. Φαί­νε­ται από τις δηλώ­σεις ξένων παραγόντων…

Επί­σης να θυμί­σου­με ότι δεν θα έχει exit polls, απο­ρί­ας άξιο μετά τις συνε­χείς επι­τυ­χί­ες τους…

18.11: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: η δική μας απά­ντη­ση στον ευρωμονόδρομο

patra-stolismos-polhs-en-opsei-sygkentroshs-7

18.01: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Κατά τα φαι­νό­με­να (του­λά­χι­στον αυτά που έχουν φανεί σε εμέ­να), το “όχι” θα είναι καθα­ρά μπρο­στά στις σημε­ρι­νές κάλ­πες. Αλλά αυτό που έγι­νε σήμε­ρα με την “πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά”, την αθλιό­τη­τα  του Λεφτ με τη δήλω­ση του Κου­τσού­μπα, την αγα­στή συνερ­γα­σία του Σύρι­ζα με τους αστυ­νο­μι­κούς ενά­ντια στους κομ­μου­νι­στές, θα έχου­με να το θυμό­μα­στε πολύ και­ρό. Τόση δημο­κρα­τία από τη χού­ντα των Βενι­ζε­ο­λο­σα­μα­ρά­δων είχα­με να ζήσουμε…

17.56: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Μία ώρα ακό­μα απο­μέ­νει για το κλεί­σι­μο της κάλ­πης. Και αν δεν το έχε­τε πάρει από­φα­ση ακό­μα, ή αν δε βρί­σκε­τε τον “κνί­τη της γει­το­νιάς” σας για να προ­μη­θευ­τεί­τε το ειδι­κό ψηφο­δέλ­τιο, μπο­ρεί­τε να το βρεί­τε, εν είδει κου­πο­νιού, και στο σημε­ρι­νό Ριζοσπάστη

491085

17.54: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Το θετι­κό είναι πως τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα είναι ακρι­βώς τα ίδια με αυτά του Γενά­ρη, κι έτσι θα υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα για άμε­σες συγκρί­σεις και συμπε­ρά­σμα­τα, για την εκλο­γι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των ψηφο­φό­ρων του κάθε κόμματος.

16. 50: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Απα­ντώ­ντας στον πολι­τι­κό καζα­μία του 2310. Έστω ότι βγαί­νει ΝΑΙ. Έχου­με άμε­σα συμ­φω­νία με τους δανει­στές. Έστω ότι βγαί­νει το ΟΧΙ. Ο Τσί­πρας δεσμεύ­ε­ται για το ίδιο ακρι­βώς, εντός 48 ωρών. Το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα δε δια­φέ­ρει δραματικά.
Οι εκλο­γές είναι επί­σης ένα πιθα­νό ενδε­χό­με­νο και στις δύο περι­πτώ­σεις. Με τη δια­φο­ρά πως λόγω της τεχνη­τής πόλω­σης (για δύο προ­τά­σεις που μοιά­ζουν σα δυο στα­γό­νες νερό) οι δύο πόλοι του νέου δικομ­μα­τι­σμού βγαί­νουν ενι­σχυ­μέ­νοι, αυξά­νο­ντας τη συσπεί­ρω­σή τους και το ποσο­στό τους.
Υγ: σε περί­πτω­ση ισο­πα­λί­ας, ισχύ­ει ακό­μα ο ξαφ­νι­κός θάνα­τος για το λαό μας. Που ξαφ­νι­κό δεν τον λες, αλλά δε βρί­σκω άλλη λέξη πέρα από το “θάνα­τος” για να την περιγράψω.

16.43: 2310net: Χαμός σε αρκε­τά εκλο­γι­κά κέντρα της Αθή­νας. Δεκά­δες αναρ­χι­κοί που δεν έχουν ξανα­ψη­φί­σει καθυ­στε­ρούν τη δια­δι­κα­σία. Δεν μπο­ρούν να ανοί­ξουν το παρα­βάν, δεν κατα­λα­βαί­νουν τι θα πει βάλε το σταυ­ρό στο κου­τά­κι και πετά­νε τους φακέ­λους με τα ψηφο­δέλ­τια σε κοντι­νούς κάδους.

16.22: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Σε άλλα νέα από το Δομο­κό και το νομό Φθιώ­τι­δας, οι σύντρο­φοι έξω από το εκλο­γι­κό τμή­μα έζη­σαν ένα σπαρ­τα­ρι­στό διά­λο­γο, με πρω­τα­γω­νι­στές έναν παπ­πού που πήρε το ψηφο­δέλ­τιό μας και έναν τύπο, που του είπε να το αφή­σει για­τί είναι του ΚΚΕ.
-Για­τί, τι πράζ;
-Πώς να στο πω, δεν είναι από το κρά­τος, είναι παράνομο…

Μπρά­βο παι­διά, κι εις ανώτερα

16.18: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Όπως μου μετα­φέ­ρει σ/φος ανα­γνώ­στης, ο Γκλέ­τσος παρα­βρέ­θη­κε χτες το βρά­δυ σε γλέ­ντι στο νομό Φθιώ­τι­δας (Δομο­κό), όπου τερ­μά­τι­σε το κοντέρ της γρα­φι­κό­τη­τας υπέρ του “ναι” στο δημο­ψή­φι­σμα, με το σύν­θη­μα “λέμε ΝΑΙ στη δια­σκέ­δα­ση”. Το πιά­σα­τε το υπο­νο­ού­με­νο έτσι;

16.15: 2310net: Όση ώρα ψηφί­ζει ο λαός για την επι­στρο­φή στην ΕΕ των αξιών, της αλλη­λεγ­γύ­ης και της συνερ­γα­σί­ας, ας δού­με μερι­κές φωτο­γρα­φί­ες από το θεά­ρε­στο έργο του ευα­γούς αυτού ιδρύματος:
serb-5ουκ

15.30: 2310net: Ευτυ­χώς που έγι­νε το δημο­ψή­φι­σμα και μάθα­με ότι η ΔΗΜΑΡ υπάρ­χει ακό­μα και άλλα­ξε και πρόεδρο…

15.08: 2310net: Πολι­τι­κός Καζαμίας:
Έστω ότι βγαί­νει ΝΑΙ. Λογι­κά ο Τσί­πρας παραι­τεί­ται δημιουρ­γεί­ται μια οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­ση που υπο­γρά­φει το μνη­μό­νιο και οδη­γεί τη χώρα σε εκλο­γές. Λογι­κά εκεί θα αρχί­σει να φυλορ­ρο­εί ο ΣΥΡΙΖΑ με τους πασο­κο­γε­νείς να επι­στρέ­φουν στο ΠΑΣΟΚ. Ο Τσί­πρας κάθε­ται στην άκρη και γίνε­ται ο Κωστά­κης Καρα­μαν­λής του ΣΥΡΙΖΑ.

Έστω ότι βγαί­νει ΟΧΙ. Λογι­κά ο Τσί­πρας πάει και υπο­γρά­φει όποια άλλη πρό­τα­ση του δώσουν. Θα έχει ήδη κάνει ένα δημο­ψή­φι­σμα με κλει­στές τρά­πε­ζες. Αν του δώσουν χει­ρό­τε­ρη προ­τα­ση ή παρό­μοια θα την ξανα­φέ­ρει σε δημο­ψή­φι­σμα; Υπο­γρά­φει αλλά μένει στο συλ­λο­γι­κό υπο­συ­νεί­δη­το ότι αγω­νί­στη­κε και δια­πραγ­μα­τεύ­τη­κε. Τα προ­βλή­μα­τα θα έρθουν όταν θα αρχί­σει να εφαρ­μό­ζει τους εντι­μο­συμ­φω­νια­κούς νόμους.

Έστω ότι βγαί­νει 50–50%. Παί­ζου­με παρά­τα­ση και πέναλ­τι. Παρά­τα­ση μνη­μο­νί­ων και πέτσι­νο πέναλ­τι σε βάρος του λαού που θα πλη­ρώ­σει όλες τις συνέπειες…

14.28: 2310net: Ψήφι­σε κι Μπου­τά­ρης και του ξέφυ­γε ότι στο Δημαρ­χείο Θεσ­σα­λο­νί­κης θα στη­θεί το αρχη­γείο του ΝΑΙ. Λογι­κά θα τον επι­σκε­φτεί και ο Άνθι­μος να πανη­γυ­ρί­σουν μαζί σε περί­πτω­ση νίκης…

14.21: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Κρα­τή­στε υπό­ψη πως από­ψε η δια­δι­κα­σία της κατα­μέ­τρη­σης είναι πιο απλή και το απο­τέ­λε­σμα θα κρι­θεί πιθα­νό­τα­τα σχε­τι­κά νωρίς. Υπο­λο­γί­στε σωστά για τις πίτσες και το “αστι­κό πατα­τά­κι”, μην έρθουν κατό­πιν εορτής.

13.31: 2310net: Σήμε­ρα έχουν πλη­θύ­νει και εντα­θεί οι επι­θέ­σεις σε βάρος του ΚΚΕ από Αρι­στε­ρούς. Προ­φα­νώς την ημέ­ρα της γιορ­τής της δημο­κρα­τί­ας δεν επι­τρέ­πε­ται σε κάποιο κόμ­μα να εκφρά­ζε­ται όπως το ίδιο πιστεύ­ει και να δια­φω­νεί με την κυβερ­νη­τι­κή επι­κοι­νω­νια­κή δικτατορία…

13.22: Οικο­δό­μος: Μην κάνεις ένα ακό­μα «στιγ­μιαίο λάθος» μπρο­στά στην κάλπη…

Σαν τον Ιβάν, τον τρομερό
και σαν το Μέγα Αλέξανδρο
σαν Τζέ­κινγκς Χαν, σαν Ναπολέων
σε κυνη­γώ, και σε πολιορκώ

Παρα­δώ­σου λοιπόν
άνευ όρων μωρό μου
μην προ­βάλ­λεις αντίσταση
μπο­ρεί να πληγωθείς

Παρα­δώ­σου λοιπόν
άνευ όρων μωρό μου
και θα γίνω για σένα
ο πιο γλυ­κός κατακτητής

Σαν τους Κρι­τές του Γεδεών
και σαν τους Βίγκινκς των θαλασσών
σαν του Ρωμαί­ους και σαν τους Πέρσες
σε κυνη­γώ και σε πολιορκώ

Παρα­δώ­σου λοιπόν
άνευ όρων μωρό μου
μην προ­βάλ­λεις αντίσταση
μπο­ρεί να πληγωθείς

Παρα­δώ­σου λοιπόν
άνευ όρων μωρό μου
και θα γίνω για σένα
ο πιο γλυ­κός κατακτητής.

13.15: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Όλοι σχε­δόν οι πολι­τι­κοί αρχη­γοί έκα­ναν δηλώ­σεις, έχο­ντας κάποιο κόσμο δίπλα τους ή στο φόντο. Λαμπρή εξαί­ρε­ση ο ΓΑΠ που δε βρή­κε κανέ­ναν. Κρί­μα που δεν ψηφί­ζει στο Καστε­λό­ρι­ζο, για να κλεί­σει τον κύκλο που άνοι­ξε πέντε χρό­νια πριν.

13.11: Ηρα­κλής: Περισ­σό­τε­ροι από 200 άνθρω­ποι του Πολι­τι­σμού λένε προ­τεί­νουν το ΟΧΙ στο δημο­ψή­φι­σμα. Και εγώ θυμή­θη­κα κεί­νο που έγρα­ψε κάπο­τε ο Βάρναλης:
Οι δημιουρ­γοί «δεν είναι λεύ­τε­ροι για να παί­ζουν παρά για να υπη­ρε­τού­νε το λαό, να τον φωτί­ζου­νε, να τον φρο­νη­μα­τί­ζου­νε, να τον οδη­γού­νε, να τον λυτρώ­νου­νε από τους ρύπους της περα­σμέ­νης σκλα­βιάς. Μεγά­λη δου­λειά που θέλει μεγά­λες ψυχές».
Τού­τοι οι 200 όχι μόνο δε φωτί­ζου­νε και δε λυτρώ­νουν το λαό  μα του δένουν σφι­χτά τις αλυ­σί­δες ενι­σχύ­ο­ντας την αυτα­πά­τη ότι τού­τη η ΕΕ μπο­ρεί να γίνει Ένω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης, δημο­κρα­τί­ας και ανθρωπισμού.
«Λέμε ΟΧΙ, για­τί είναι ο μόνος τρό­πος να πού­με ΝΑΙ στη ΖΩΗ. ΝΑΙ στην Ευρώ­πη των λαών, της Αλλη­λεγ­γύ­ης και της Ειρή­νης. Την ΚΥΡΙΑΚΗ ψηφί­ζου­με ΟΧΙ για την αξιο­πρέ­πειά μας».
Τους απα­ντού­με ότι εξυ­πη­ρέ­τη­ση στο σύστη­μα παρέ­χουν και το λιγό­τε­ρο που μπο­ρει κανεις να τους κατα­λο­γί­σει είναι πολι­τι­κή αφέλεια

13.00: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: “Πολί­τες ζητά­νε από τους μπά­τσους να έρθουν να μαζέ­ψουν τους ΚΚΕ­δες που μοι­ρά­ζουν παρά­νο­μα φυλ­λά­δια αλλά δεν έχει έρθει μπα­τσι­κό εδώ και ώρες”
“Αρι­στε­ρά” τιτι­βί­σμα­τα, αλιευ­μέ­να από το διαδίκτυο.

12.55: 2310net: Η προ­χτε­σι­νή συγκέ­ντρω­ση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγ­μα ήταν πραγ­μα­τι­κά εντυ­πω­σια­κή. Πολύς κόσμος, παλ­μός, πάθος, μαχη­τι­κό­τη­τα. Όλα αυτά ελπί­ζω να τα δού­με από τους ίδιους που προ­χτές είπαν ΟΧΙ στην λιτό­τη­τα να τα ξανα­δεί­ξουν και τις επό­με­νες μέρες σε περί­πτω­ση που η Κυβέρ­νη­ση φέρει παρό­μοιο μνημόνιο…

12.54: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Ο κολ­λη­τός μου με ρώτη­σε αν θα παραγ­γεί­λου­με σήμε­ρα πίτσες ή γύρο (σου­βλά­κια για τους νότιους). Του απά­ντη­σα πως δεν υπο­κύ­πτου­με σε κανέ­να εκβια­στι­κό δίλημ­μα. Και τα δύο…

12.52: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες για τους “αρι­στε­ρούς” υπο­στη­ρι­κτές του ΟΧΙ, που απευ­θύ­νο­νται στις δικα­στι­κές ή τις αστυ­νο­μι­κές αρχές, ενο­χλη­μέ­νοι από τα μέλη του ΚΚΕ που προ­πα­γαν­δί­ζουν το διπλό ΟΧΙ, μοι­ρά­ζο­ντας το δικό τους ψηφο­δέλ­τιο, έξω από τα εκλο­γι­κά κέντρα. “Πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά”. Τόση αρι­στε­ρά από το ΠΑΣΟΚ είχα­με να δούμε…

12.40: 2310net: Κάτι που πέρα­σε σχε­δόν απα­ρα­τή­ρη­το είναι το γεγο­νός ότι διά­φο­ρες ομά­δες αναρ­χι­κών θα ψηφί­σουν ΟΧΙ. Αυτοί που δεν ψήφι­σαν ποτέ τίπο­τα, αυτοί που έβλε­παν τις κάλ­πες ως κάδους απο­φά­σι­σαν να ψηφί­σουν για να έχει η κυβέρ­νη­ση ένα καλύ­τε­ρο δια­πραγ­μα­τευ­τι­κό όπλο…

12.32: Οικο­δό­μος: Για τους… υπερ-επα­να­στά­τες παπα­γά­λους που σήμε­ρα ψηφί­ζουν «όχι» και τιτι­βί­ζουν για «νέα Βάρ­κι­ζα του ΚΚΕ»:
Βάρ­κι­ζα είναι να γίνε­σαι ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και να πιστεύ­εις (;) ότι μπο­ρείς να δια­χει­ρι­στείς τον αστε­ρί­σκο του δικού σου «όχι», όταν ο Τσί­πρας από Δευ­τέ­ρα με τον έναν ή άλλο τρό­πο θα χρη­σι­μο­ποιεί και το δικό σου «όχι» στις αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές κυβέρνησης-«θεσμών».
Μέσα στη μαυ­ρί­λα δεν σβή­νει η ελπί­δα. Και δεν θα σβή­νει όσο σε αυτόν τον τόπο θα υπάρ­χουν κομμουνιστές.

12.24: 2310net: Η στιγ­μή που περί­με­νε ο ΓΑΠ συμ­βαί­νει. Επι­τέ­λους ψηφί­ζει σε δημο­ψή­φι­σμα. Μπο­ρεί να μην έχει κατα­λά­βει το ερώ­τη­μα, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτός δημο­ψή­φι­σμα ήθε­λε μια ζωή. Δεν τον ενδιέ­φε­ρε το ερώτημα

12.ο9: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Τι έγι­νε ρε παι­διά, για­τί τόση ουρά, μοι­ρά­ζουν λεφτά;

photo-183

12.04: 2310net: Μια γενι­κό­τε­ρη εκτί­μη­ση. Σε ένα δημο­ψή­φι­σμα κανείς δεν απα­ντά­ει στο ερώ­τη­μα, απα­ντά­ει σε αυτόν που το θέτει. Ο Τσί­πρας ουσια­στι­κά κάλε­σε τον κόσμο να ψηφί­σει ΟΧΙ σε αυτούς που του έλε­γαν να ψηφί­σει ΝΑΙ. Στην ουσία σε ένα μεγά­λο βαθ­μό το ΟΧΙ είναι ΑΝΤΙ-ΝΑΙ, αφού αυτοί που θα το ψηφί­σουν έχουν ήδη απο­δε­χτεί ότι και το ΟΧΙ πάλι μνη­μό­νιο θα φέρει. Εκτι­μώ ότι το ΟΧΙ άρχι­σε να παίρ­νει τα πάνω του τις τελευ­ταί­ες μέρες όταν τα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ την έπε­φταν στα ΜΜΕ που έχει σιχα­θεί ο κόσμος. Έτσι, ο Φίλης από κατά­πτυ­στος Μαρια­ντουα­νέ­τας που ήταν πριν δυο βδο­μά­δες με τη δήλω­σή του για τα μακα­ρό­νια έγι­νε ξαφ­νι­κά ο επα­να­στά­της που τα έβα­λε με τα κανά­λια της δια­πλο­κής και τα παπα­γα­λά­κια του ΔΝΤ.

11.42: 2310net: Όταν οι αστι­κοί θεσμοί επα­να­στα­τούν, κάτι δεν πάει καλά με την επανάσταση.…

HǍ`- ǠБυđϓ ԇӠՋǓ ƙǠʙ͓ԁ͔ϐϕˏՠׁɑŔ`ԇ͠ӕÊōԑٓǠՐő ԏՠ"ϗɦquot; ӔϠć̏؇։ӌ`PϠԏ ЅщӔՋɏ ԇӠՋǓ (EUROKINISSI/ԁԉM`̐ϋQǩ

 

11.32: 2310net: Άσχε­το, αλλά αν βγει 50–50 τι γίνε­ται; Θα δεχτού­με το μισό μνη­μό­νιο και το άλλο μισό θα το διαπραγματευτούμε;

11.25: 2310net: Ένστα­ση από τον Φορ­τσά­κη για­τί δεν δια­νε­μή­θη­κε το πλή­ρες ερώ­τη­μα στα εκλο­γι­κά κέντρα. Θρα­σί­μια που κάνουν κατά­λη­ψη στα σχο­λεία, φέρε­ται να χαρα­κτή­ρι­σε τους δικα­στι­κούς αντιπροσώπους

11.08: 2310net: Με σέλ­φι στικ εμφα­νί­στη­κε στην κάλ­πη ο Σταύ­ρος Θεο­δω­ρά­κης. Για­τί είναι πολύ mainstream οι καθιε­ρω­μέ­νες φωτο­γρα­φί­ες πολι­τι­κών αρχη­γών με το ψηφο­δέλ­τιο στην κάλπη…

11.00: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Καλά τα λες Ηρα­κλή, αλλά πολύς κόσμος έχει αρχί­σει να κατα­λα­βαί­νει πολύ καλά τις σημα­ντι­κές δια­φο­ρές των δύο ψηφοδελτίων.

11659387_1011049335585944_546560169305696091_n

10.51: 2310net: Ψήφι­σε και ο Π. Καμ­μέ­νος. Τώρα κατά­λα­βα τι θα πει “πυκνός πολι­τι­κός χρό­νος” Τρεις αρχη­γοί ψήφι­σαν σε 5 λεπτά. Παί­ζει να έχει ψηφί­σει και ο Σαμα­ράς, αλλά δεν ασχο­λή­θη­κε κανείς

10.48: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Αυτό το δημο­ψή­φι­σμα μπο­ρεί να περά­σει στην ιστο­ρία με τίτλο “όταν έκλα­ψε ο Μπογδάνος”.

Σπα­ρά­ζω μέσα μου, που θα έλε­γε κι ο Μπαλούρδος.
Το βρά­δυ, ανε­ξαρ­τή­τως απο­τε­λέ­σμα­τος, με και­νού­ρια κρο­κο­δεί­λια δάκρυα χαράς ή συγκί­νη­σης, μόνο στο Σκάι.

10. 42: Ηρα­κλής: Υπάρ­χουν πολ­λοί με “αρι­στε­ρές” περ­γα­μη­νές και κατα­βο­λές, που προ­σπα­θούν να σε πεί­σουν πως το διπλό ΟΧΙ του ΚΚΕ ευνο­εί το ΝΑΙ των δανει­στών. Μην τους πιστεύ­εις. Μόνη τους επι­δί­ω­ξη η υπο­νό­μευ­ση του ΚΚΕ και του καθα­ρού ΟΧΙ, τίπο­τα άλλο.

10.38: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Υπάρ­χουν κάποιες καταγ­γε­λί­ες για παρε­νό­χλη­ση συντρό­φων που θέλουν να μοι­ρά­σουν το ψηφο­δέλ­τιο του κόμ­μα­τος ή να παρέμ­βουν στον κόσμο με το Ριζοσπάστη.
Για παρά­δειγ­μα, στο Twitter ο Δρ Zack γρά­φει (και το μετα­φέ­ρω αυτού­σιο με κάθε επι­φύ­λα­ξη) ότι στη Νέα Ιωνία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάλε­σε την αστυ­νο­μία για το ΚΚΕ που μοι­ρά­ζει ψηφο­δέλ­τια σε εκλο­γι­κό κέντρο.
Έχου­με να δού­με πολ­λά ακό­μα μες στη μέρα.

10.26: 2310net: Καλη­μέ­ρα! Ο Τσί­πρας ψηφί­ζει αυτή την ώρα περι­κυ­κλω­μέ­νος από ΟΧΙ­τσες και ρεπόρ­τερ. Σε λίγο ανα­λυ­τι­κά οι δηλώ­σεις του

09. 20: Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Οι κάλ­πες άνοι­ξαν και μας περι­μέ­νου­νε. Και για άλλη μια φορά, η ψήφος στο ΚΚΕ και το ψηφο­δέλ­τιό του είναι η μόνη σίγου­ρη κι αξιό­πι­στη, που ξέρεις ότι θα παρα­μεί­νει η ίδια.
Ψηφί­ζεις ΟΧΙ στη συμ­φω­νία-μνη­μό­νιο, και σου βγαί­νει αρι­στε­ρό μνημόνιο.
Ψηφί­ζεις ΝΑΙ στην Ευρώ­πη για το μέλ­λον, και σου βγαί­νουν μερο­κά­μα­τα Κίνας, τρι­το­κο­σμι­κές συν­θή­κες κι εργα­σια­κός μεσαίωνας.

09. 15: Καλη­μέ­ρα σας. Μία νέα μέρα ξεκι­νά­ει σήμε­ρα για όλους μας και θεω­ρη­τι­κά και για τον τόπο. Η πρώ­τη μέρα της υπό­λοι­πης ζωής μας και του επό­με­νου μνημονίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο