Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοψηφίσματα στην Ουκρανία: Συντριπτικά ποσοστά υπέρ της προσάρτησης τεσσάρων περιφερειών στη Ρωσία

Οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές στις ουκρα­νι­κές περι­φέ­ρειες Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ζαπο­ρί­ζια και Χερ­σώ­να  ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα συντρι­πτι­κά ποσο­στά υπέρ της προ­σάρ­τη­σης των τεσ­σά­ρων περιο­χών στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία βάσει των δημο­ψη­φι­σμά­των που διοργάνωσαν.

Στο Λου­χάνσκ, το «ναι» στην προ­σάρ­τη­ση στη Ρωσία συγκέ­ντρω­σε 98,42%, σύμ­φω­να με τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε η ηγε­σία της απο­σχι­σθεί­σας ουκρα­νι­κής περιφέρειας.

Στην Ζαπο­ρί­ζια, οι φιλο­ρω­σι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι το 93,11% των ψηφο­φό­ρων τάχθη­κε υπέρ της έντα­ξης στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία, με κατα­με­τρη­μέ­νο το σύνο­λο των ψηφοδελτίων.

Στη Χερ­σώ­να, η διοί­κη­ση που υπο­στη­ρί­ζει τη Μόσχα ανα­κοί­νω­σε ότι το 87,05% ψήφι­σε «ναι», σύμ­φω­να με τα τελι­κά αποτελέσματα.

Στο Ντο­νέ­τσκ, όπου η κατα­μέ­τρη­ση δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί, η ηγε­σία της απο­σχι­σθεί­σας ουκρα­νι­κής περι­φέ­ρειας επι­βε­βαί­ω­σε ότι το «ναι» επι­κρα­τεί με συντρι­πτι­κό ποσοστό.

«Καλώς ήρθα­τε στο σπί­τι σας, στη Ρωσία», έσπευ­σε να σχο­λιά­σει ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ σε ανάρ­τη­σή του στο Telegram.

Η Ουκρα­νία έχει προει­δο­ποι­ή­σει κατ’ επα­νά­λη­ψη πως η προ­σάρ­τη­ση επι­πλέ­ον εδα­φών από τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία θα κατέ­στρε­φε οποια­δή­πο­τε πιθα­νό­τη­τα ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών, επτά μήνες αφό­του η Μόσχα ξεκί­νη­σε τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους «δεν θα ανα­γνω­ρί­σουν ποτέ» την προ­σάρ­τη­ση ουκρα­νι­κών εδα­φών στη Ρωσία, τόνι­σε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίνκεν.

Το Κρεμ­λί­νο ξεκα­θά­ρι­σε χτες ότι τα εδά­φη που θα προ­σαρ­τη­θούν, θα καλυ­φθούν πλή­ρως από το στρα­τιω­τι­κό δόγ­μα άμυ­νας της Ρωσίας.

«Στα εδά­φη αυτά θα υπάρ­ξουν σημα­ντι­κές αλλα­γές από νομι­κής από­ψε­ως, σε επί­πε­δο διε­θνούς δικαί­ου και ως προς όλες τις αντί­στοι­χες (των ληφθέ­ντων μέτρων) συνέ­πειες για την ασφά­λειά τους», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

«Το δικαι­ι­κό μας σύστη­μα θα εξε­τά­σει όλες τις επι­λο­γές, και, φυσι­κά, οι νομο­θέ­τες μας, τα εκτε­λε­στι­κά μας όργα­να και οι νομι­κές μας ομά­δες είναι σε ετοι­μό­τη­τα», πρόσθεσε.

Νωρί­τε­ρα, ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρος Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ είχε ανα­φερ­θεί στην πιθα­νό­τη­τα εφαρ­μο­γής του ρωσι­κού δόγ­μα­τος πυρη­νι­κής απο­τρο­πής στα εδά­φη αυτά. Το ρωσι­κό δόγ­μα προ­βλέ­πει πυρη­νι­κά πλήγ­μα­τα σε περί­πτω­ση πυρη­νι­κής επί­θε­σης κατά της Ρωσί­ας ή υπαρ­ξια­κής απει­λής κατά του ρωσι­κού κράτους.

Σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση, ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου επι­βε­βαί­ω­σε ότι οι δηλώ­σεις του Μεντ­βέ­ντεφ παρα­πέ­μπουν στο «στρα­τιω­τι­κό δόγ­μα» της Ρωσί­ας και παρα­κί­νη­σε όλους «να θυμη­θούν» τις αρχές αυτού του δόγματος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο