Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημ. Κουτσούμπας΄: Σήμερα η παρουσίαση της Ερώτησης της ΚΟ του ΚΚΕ για την αντιπυρική περίοδο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, θα παρου­σιά­σει σήμε­ρα Παρα­σκευή 19 Απρί­λη, στις 11.30 π.μ., στην αίθου­σα 223, στη Βου­λή, την Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με θέμα «Μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την επι­κεί­με­νη αντι­πυ­ρι­κή περίοδο».

Κατά συρ­ροή …

Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις από τους:

  • Γιαν­νά­κο Βασί­λη, υπαρ­χι­πυ­ρο­σβέ­στη, μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Αττικής.
  • Θεο­δω­ρή Σάβ­βα, αντι­στρά­τη­γο ΠΣ ε.α., μέλος του ΔΣ της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Απο­στρά­των ΠΣ.
  • Σκαρ­βέ­λη Μιχά­λη, δασο­λό­γο, καθη­γη­τή του Τμή­μα­τος Δασο­λο­γί­ας, Επι­στη­μών Ξύλου και Σχε­δια­σμού της Δασο­λο­γι­κής Σχο­λής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας.
  • Μπέλ­λο Βασί­λη, υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή, επί­κου­ρο καθη­γη­τή στο Τμή­μα Μηχα­νι­κών Περι­βάλ­λο­ντος του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θράκης.
  • Τσου­κα­ρά­κη Ανέ­στη, υπο­ψή­φιο ευρω­βου­λευ­τή, συνταγ­μα­τάρ­χη ε.α., πρό­ε­δρο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αποστράτων.
  • Ανα­στα­σί­ου Μιχά­λη, αντι­δή­μαρ­χο Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Δήμου Πατρέων.

Η εκδή­λω­ση
θα μετα­δί­δε­ται ζωντα­νά
από το portal 902.gr
Μεί­νε­τε συντονισμένοι

Η κυβέρ­νη­ση για την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο: Ευχο­λό­για, τερά­στιες ελλεί­ψεις και επί­κλη­ση της ατο­μι­κής ευθύνης

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο