Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημ. Κουτσούμπας ΕΡΤ: Η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων αντί να πετάει το «μπαλάκι» στους γονείς (VIDEO)

H κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει να εφαρ­μό­ζει την πολι­τι­κή που έφε­ρε τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα «από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο», ανέ­φε­ρε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος παρα­χώ­ρη­σε το πρωί της Δευ­τέ­ρας συνέ­ντευ­ξη στην ΕΡΤ1, στους δημο­σιο­γρά­φους Δ. Κοτ­τα­ρί­δη και Γ. Πιτταρά.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας τόνι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση έχει τερά­στιες ευθύ­νες για­τί δεν πήρε κανέ­να μέτρο για το ασφα­λές άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων από την αρχή της χρο­νιάς, ενώ για το άνοιγ­μα των Λυκεί­ων πετά­ει το «μπα­λά­κι» στην ατο­μι­κή ευθύ­νη και την καλή πρό­θε­ση μαθη­τών, γονιών και εκπαιδευτικών.

Ανα­φέρ­θη­κε στις πέντε προ­τά­σεις του ΚΚΕ για άμε­σα και επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ σε όλα τα σχο­λεία με ευθύ­νη του ΕΟΔΥ, για αραί­ω­ση τμη­μά­των, για υλο­ποί­η­ση εδώ και τώρα του σχε­δια­σμού για τον εμβο­λια­σμό των εκπαι­δευ­τι­κών, για κατάρ­γη­ση της Τρά­πε­ζας Θεμά­των και για να μην γίνουν φέτος προ­α­γω­γι­κές εξε­τά­σεις στα γυμνά­σια και τα λύκεια. Προει­δο­ποί­η­σε, μάλι­στα, ότι εάν δεν υλο­ποι­η­θούν αυτά τα μέτρα υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να χαθεί και η επό­με­νη χρονιά.

Ακό­μη μίλη­σε για την ανά­γκη να ληφθούν συγκε­κρι­μέ­να μέτρα προ­στα­σί­ας και στή­ρι­ξης του εισο­δή­μα­τος των επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ έχει κατα­θέ­σει σχε­τι­κή πρό­τα­ση νόμου.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με εικό­νες συνω­στι­σμού σε πλα­τεί­ες και άλλους χώρους, υπο­γράμ­μι­σε πως το μεγά­λο πρό­βλη­μα είναι τι μέτρα παίρ­νει η πολι­τεία, το κρά­τος για να κατευ­θύ­νουν τον κόσμο. Επα­νέ­λα­βε δε την ανά­γκη για ενί­σχυ­ση του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας και για εμβο­λια­σμό του πλη­θυ­σμού με όλα τα ασφα­λή εμβό­λια, προει­δο­ποιώ­ντας ότι εάν δεν ενι­σχυ­θούν τα Νοσοκομεία.

Σε σχέ­ση με το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, ξεκα­θά­ρι­σε πως τα χρή­μα­τα αυτά θα κατευ­θυν­θούν προς τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ενώ η εκτα­μί­ευ­ση τους θα γίνε­ται με αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να, δηλα­δή θα πρό­κει­ται για ένα νέο μνημόνιο.

Ανα­φο­ρι­κά με την δολο­φο­νία του δημο­σιο­γρά­φου Γ. Καραϊ­βάζ, σημεί­ω­σε πως θα πρέ­πει να δια­λευ­καν­θεί πλή­ρως η υπό­θε­ση, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως το υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη θα πρέ­πει να έχει στο στό­χα­στρο το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και όχι να κατα­φεύ­γει στην κατα­στο­λή και στον αυταρχισμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο