Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημ. Κουτσούμπας: Η κοινή λογική των αναγκών της νεολαίας θα κάνει ανενεργό το απαράδεκτο νομοσχέδιο +|VIDEO

Εμείς είμα­στε με τους φοι­τη­τές, τους μαθη­τές και τους εκπαι­δευ­τι­κούς που και σήμε­ρα παλεύ­ουν ενά­ντια στο απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο, είμα­στε η φωνή τους και εδώ μέσα και στους δρό­μους, το δίκαιο ξέρει να βρί­σκει το δρό­μο για να εκφρα­στεί και λέει «σιγά μην φοβη­θώ…» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην ομι­λία του στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για το νομο­σχέ­διο των νέων φραγ­μών και της κατα­στο­λής στα Πανεπιστήμια.

Σημεί­ω­σε ότι η ουσία του νομο­σχε­δί­ου είναι να μπουν εμπό­δια και να κατα­στα­λεί η συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση στα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα και πρό­σθε­σε ότι αυτή την ουσία προ­ε­τοί­μα­σαν οι προη­γού­με­νες κυβερνήσεις.
Επε­σή­μα­νε ότι η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να ακού­σει τους φοι­τη­τές και να στα­μα­τή­σει να τους προ­σβά­λει καθώς ζητούν να γίνουν φοι­τη­τές ξανά και να ανοί­ξουν οι σχο­λές τους με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προστασίας.
Σημεί­ω­σε μάλι­στα ότι θα μπο­ρού­σαν να αξιο­ποι­η­θούν ακί­νη­τα που είναι προς πώλη­ση στο ΤΑΙΠΕΔ και υπο­γράμ­μι­σε πως αντί να δίνο­νται 20 εκ. ευρώ για πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, να αυξη­θεί η χρη­μα­το­δό­τη­ση για τα ΑΕΙ που φέτος είναι μειω­μέ­νη.

Όπως είπε, η έντα­ση κατα­στο­λής είναι η φυσι­κή συνέ­χεια του πανε­πι­στη­μί­ου που φτιά­χνε­ται για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, και με αφορ­μή τον ισχυ­ρι­σμό του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι η αστυ­νο­μία στο πανε­πι­στή­μιο είναι το ελάσ­σον τόνι­σε πως ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη τέτοια αβά­ντα από αλλού την περί­με­νε και από αλλού ήρθε.

Επί­σης, κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση να ασχο­λη­θεί με την κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη στα πανε­πι­στή­μια κάνο­ντας ανα­φο­ρά στις άθλιες αφί­σες της ΔΑΠ ΝΔΦΚ που κατέ­θε­σε στα πρα­κτι­κά την Τετάρ­τη ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφίλης.
Είναι αφί­σες που δεί­χνουν πόσο πολύ σέβε­στε τις γυναί­κες, υπο­κρι­τές και φαρι­σαί­οι σχο­λί­α­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο