Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΠΑΚ γιατρών για δηλώσεις Παπαευαγγέλου: Ωμή απολογητική της βαρβαρότητας 

«Η ωμή παρα­δο­χή της κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου ότι “πάντα έτσι ήταν, ένα μικρό ποσο­στό 20% πέθαι­νε και πεθαί­νει εκτός ΜΕΘ” είναι άλλη μία από­δει­ξη της μη ουδε­τε­ρό­τη­τας στην επι­στή­μη», τονί­ζει η Δημο­κρα­τι­κή Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Κίνη­ση (ΔΗΠΑΚ) Για­τρών, για τις δηλώ­σεις της καθη­γή­τριας λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Β. Παπαευαγγέλου.

Στην ανα­κοί­νω­σή της, η ΔΗΠΑΚ Για­τρών, επισημαίνει:

«Η επι­τρο­πή ειδι­κών του υπουρ­γεί­ου από την πρώ­τη στιγ­μή ανά­γει την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας σε ζήτη­μα ατο­μι­κής ευθύ­νης, με καλέ­σμα­τα για υπο­μο­νή και υπο­τα­γή, με καταγ­γε­λί­ες ακό­μα και σε αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες και κινη­το­ποι­ή­σεις στο όνο­μα δήθεν της δια­σπο­ράς, με αντι­φά­σεις στα ίδια τους τα λεγό­με­να για να υπη­ρε­τή­σουν τελι­κά τις κάθε φορά κυβερ­νη­τι­κές επι­λο­γές και ευθύνες.

Δεν πέσα­με από τα σύννεφα

Αυτή η δήλω­ση έρχε­ται να προ­στε­θεί σε ψέμα­τα, αλλοί­ω­ση και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση. Ποιος δεν θυμά­ται την αντί­στοι­χη δήλω­ση του υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας “Όσοι συμπο­λί­τες μας χρή­ζουν ΜΕΘ σε σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα η ανά­γκη αυτή καλύ­πτε­ται και σε κάθε περί­πτω­ση παρέ­χε­ται πριν την εισα­γω­γή στη ΜΕΘ η απα­ραί­τη­τη ανα­πνευ­στι­κή υπο­στή­ρι­ξη σε κάθε ασθε­νή” ή του πρω­θυ­πουρ­γού ότι “το ΕΣΥ, άντε­ξε, αντέ­χει και θα αντέ­χει”, τη στιγ­μή που οι ανα­μο­νές για ένα κρε­βά­τι σε ΜΕΘ ξεπερ­νούν τους εκα­τό ασθε­νείς, τη στιγ­μή που υπάρ­χει δια­σω­λη­νω­μέ­νος ασθε­νής από τις 5 Μάρ­τη σε κοι­νό θάλαμο;

Η εφιαλ­τι­κή κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής που βιώ­νουν καθη­με­ρι­νά ασθε­νείς και υγειο­νο­μι­κοί αντι­με­τω­πί­ζε­ται από τα κυβερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία με απρο­κά­λυ­πτο κυνισμό.

Η θλι­βε­ρή απο­λο­γη­τι­κή της επι­στή­μης, η καθ’ έδρας παρα­δο­χή της βαρ­βα­ρό­τη­τας σαν “φυσι­κό φαι­νό­με­νο”, εξυ­πη­ρε­τεί τη συστρά­τευ­ση με την απάν­θρω­πη πολι­τι­κή που βάζει την ανθρώ­πι­νη ζωή στη ζυγα­ριά του οικο­νο­μι­κού κόστους.

Σε περί­πτω­ση που ενδια­φέ­ρε­ται κανείς από την επι­τρο­πή ειδι­κών τους ενη­με­ρώ­νου­με λοι­πόν ότι η πλειο­ψη­φία των συνα­δέλ­φων νοσο­κο­μεια­κών για­τρών δε θεω­ρεί φυσιο­λο­γι­κό το 2021 να χάνο­νται άνθρω­ποι επει­δή ένα χρό­νο τώρα δεν άνοι­ξε επαρ­κής αριθ­μός ΜΕΘ, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις. Δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με την επι­λο­γή να μη γίνο­νται οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις για να στε­λε­χω­θούν τα τμή­μα­τα, να μην ανοί­γουν τα νοσο­κο­μεία που έκλει­σαν. Δεν υιο­θε­τούν τα απάν­θρω­πα κρι­τή­ρια τους για το ποιος θα σωθεί ή όχι.

Εδώ και τώρα να επι­τα­χθούν κρε­βά­τια σε ΜΕΘ του ιδιω­τι­κού τομέα για να σωθούν ανθρώ­πι­νες ζωές. Εδώ και τώρα να γίνουν όλες οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις. Για αυτά θα πεί­τε ποτέ κου­βέ­ντα κύριοι της επι­τρο­πής;».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο