Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΗΠΑΚ: Για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με τον Υπουργό Υγείας B.Κικίλια

Την Τρί­τη 27/08 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συνά­ντη­ση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με τη νέα ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Στη συνά­ντη­ση παρευ­ρέ­θη­καν και οι προ­τει­νό­με­νοι από τον Υπουρ­γό Διοι­κη­τές της Α΄και Β΄ υγειο­νο­μι­κής περιφέρειας. 

Τα θέμα­τα που απα­σχό­λη­σαν τη συνά­ντη­ση ήταν: Προ­σλή­ψεις – προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός Νοσο­κο­μεί­ων – ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας και μπλο­κά­κια – επι­κου­ρι­κοί για­τροί – νοση­λεία ασθε­νών με ή χωρίς ΑΜΚΑ – κάλυ­ψη άγο­νων περιο­χών – εφη­με­ρί­ες λεκα­νο­πε­δί­ου και ράν­τζα – Π.Φ.Υ. – εκπαί­δευ­ση ειδι­κευο­μέ­νων και logbook – τα αυταρ­χι­σμού και παρου­σί­ας αστυ­νο­μί­ας στα νοσο­κο­μεία με αφορ­μή την τρα­μπού­κι­κη συμπε­ρι­φο­ρά στο Θριά­σιο και άλλα παρό­μοια – συμπε­ρι­φο­ρά Διοι­κη­τών σε συγκε­κρι­μέ­να νοσο­κο­μεία – αδειο­δό­τη­ση για διε­νέρ­γεια TAVI στο Αττι­κό και εμβο­λι­σμών στον Ευαγ­γε­λι­σμό – εγκύ­κλιοι προη­γού­με­νης Κυβέρ­νη­σης για τιμω­ρία για­τρών πριν τελε­σι­δι­κή­σει τυχόν παρά­πτω­μα – κ.λπ.

Ο υπουρ­γός υγεί­ας δε δεσμεύ­τη­κε για την ικα­νο­ποί­η­ση κανε­νός από τα αιτή­μα­τα των νοσο­κο­μεια­κών γιατρών.

Δια­βε­βαί­ω­σε για το προ­χώ­ρη­μα της προ­κή­ρυ­ξης των 940 για­τρών πανελ­λα­δι­κά και της δια­δι­κα­σί­ας (μέσω ΑΣΕΠ) των 1116 μη ιατρι­κού προ­σω­πι­κού που είχαν αναγ­γεί­λει προ μηνών. Επί­σης δήλω­σε: «Τα οικο­νο­μι­κά είναι πεπε­ρα­σμέ­να, αλλά άλλος δρό­μος δεν υπάρ­χει»!! Θα παρου­σιά­σει ό,τι παρέ­λα­βε από την προη­γού­με­νη κυβέρνηση. 

Ως προς την σημε­ρι­νή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των νοσο­κο­μεί­ων τόνι­σε πως «δυσκο­λευό­μα­στε να κλεί­σει το έτος, αλλά δεν θα αφε­θούν τα νοσο­κο­μεία». Τόνι­σε επί­σης τα «κλασ­σι­κά» που λέγο­νται με όλους τους Υπουρ­γούς δια­χρο­νι­κά, δηλα­δή τα περί ανά­γκης συνερ­γα­σί­ας και διαρ­κούς δια­λό­γου με τα συν­δι­κά­τα και ως επω­δός η δύσκο­λη οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της χώρας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

  • Για τις προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού. Ο υπουρ­γός υγεί­ας δια­βε­βαί­ω­σε ότι συνε­χί­ζε­ται κανο­νι­κά η δια­δι­κα­σία για την πρό­σλη­ψη των 940 για­τρών και των 1116 μη για­τρών .Καμία ανα­φο­ρά για την κάλυ­ψη των χιλιά­δων κενών οργα­νι­κών θέσε­ων με μόνι­μο προ­σω­πι­κό πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η ανα­φο­ρά του υπουρ­γού υγεί­ας για την υγειο­νο­μι­κή κάλυ­ψη των άγο­νων περιο­χών και για τα κίνη­τρα για τη στε­λέ­χω­ση τους με προ­σω­πι­κό: «Να προ­σφέ­ρουν και οι τοπι­κές κοι­νω­νί­ες στις άγο­νες περιο­χές όπως φαγη­τό, δια­μο­νή, μετα­κι­νή­σεις». Δηλα­δή το αν θα έχει ένα νοσο­κο­μείο σε μία άγο­νη περιο­χή για­τρό θα εξαρ­τά­ται από το «κομπό­δε­μα» της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας, την οικο­νο­μι­κή «ευρω­στία» της Τοπι­κής Διοί­κη­σης, τη φορο­μπη­χτι­κή πολι­τι­κή μέσω δημο­τι­κών τελών, από δωρε­ές, φιλανθρωπίες 

  • Για τους ελα­στι­κά εργα­ζό­με­νους (επι­κου­ρι­κοί, εργο­λά­βι­κοί, ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, μπλο­κά­κια, ΟΑΕΔ). Είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «χρεια­ζό­μα­στε και θέλου­με τους επι­κου­ρι­κούς». Καμία δέσμευ­ση ότι δε θα απο­λυ­θούν οι συνά­δελ­φοι που αντι­με­τω­πί­ζουν για μία ακό­μη φορά την απει­λή της από­λυ­σης. Απε­να­ντί­ας δεσμεύ­τη­κε, όπως άλλω­στε ήταν ανα­με­νό­με­νο, ότι θα διαιω­νι­στεί το άθλια καθε­στώς της εργα­σια­κής ομη­ρί­ας και της ανα­κύ­κλω­σης της ανεργίας. 

  • Για τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για την υγεία. Όχι μόνο δε δεσμεύ­τη­κε για την αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­της απε­να­ντί­ας ενώ παρα­δέ­χτη­κε ότι «τα νοσο­κο­μεία δυσκο­λεύ­ο­νται να βγά­λουν το έτος» τόνι­σε την ανά­γκη για μεγα­λύ­τε­ρο «μάζε­μα της δαπά­νης» δηλα­δή οικο­νο­μι­κό στραγ­γα­λι­σμό των νοσοκομείων.Καμμιά δέσμευ­ση για ειδι­κό κον­δύ­λι για ανα­σφά­λι­στους με ή χωρίς ΑΜΚΑ.

  • Καμία συγκε­κρι­μέ­νη απά­ντη­ση δε δόθη­κε για την αντι­με­τώ­πι­ση της εκρη­κτι­κής κατά­στα­σης στην ΠΦΥ, την υπο­λει­τουρ­γία των πολυια­τρεί­ων, τα οξυμ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των 15 Κ.Υ. γύρω από το λεκανοπέδιο.

  • Λέξη δεν είπε για την απο­κα­τά­στα­ση του ιατρι­κού μισθο­λο­γί­ου στα επί­πε­δα του 2012 .

  • Για την ιατρι­κή εκπαί­δευ­ση και τα logbook είπε ότι θα φτια­χτούν «ομά­δες εργα­σί­ας» (τώρα σωθή­κα­με) αλλά απέρ­ρι­ψε το αίτη­μα της ΔΗΠΑΚ η οποία ζήτη­σε να μην εφαρ­μο­στούν οι υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης που εξει­δι­κεύ­ουν τις αντι­δρα­στι­κές κατευ­θύν­σεις του ΚΕΣΥ .

  • Δεν απά­ντη­σε για συγκε­κρι­μέ­να ζητή­μα­τα που αφο­ρούν υψη­λής εξει­δί­κευ­σης θερα­πεί­ες όπως οι TAVI και οι εμβολισμοί.

  • Καμ­μιά απά­ντη­ση για τις απα­ρά­δε­κτες εγκυ­κλί­ους περί τιμω­ρί­ας για­τρών πριν τελε­σι­δι­κή­σει η διαδικασία.

Συνά­δελ­φοι-ισσες,

Από τη συνά­ντη­ση με τη νέα ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου υγεί­ας ένα πράγ­μα επιβεβαιώνεται. 

Ο περί­φη­μος «φάκε­λος προ­τε­ραιο­τή­των» της κυβέρ­νη­σης ΝΔ για την υγεία περι­λαμ­βά­νει, τη συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης για τα δικαιώ­μα­τα μας, για την υγεία του λαού. Υγεία πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα για το λαό, υπο­βαθ­μι­σμέ­νες παρο­χές, υπο­στε­λε­χω­μέ­νες δημό­σιες μονά­δες υγεί­ας με ελά­χι­στο μόνι­μο προ­σω­πι­κό χαμη­λά αμει­βό­με­νο, με ελα­στι­κά εργα­ζό­με­νους με κου­τσου­ρε­μέ­να δικαιώ­μα­τα με ημε­ρο­μη­νία λήξης. 

Απέ­να­ντι σ’ αυτήν την πολι­τι­κή μία επι­λο­γή έχου­με. Δυνά­μω­μα του αγώ­να για αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης των νοσο­κο­μεί­ων, μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των κλά­δων , για πραγ­μα­τι­κά δημό­σια και δωρε­άν υγεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο