Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Στήριξη των επιχειρήσεων με κάθε τρόπο — Aβεβαιότητα στους εργαζόμενους

«Ζεστό» χρή­μα και μεί­ω­ση φόρων για τις επι­χει­ρή­σεις και ψίχου­λα για τους εργα­ζό­με­νους περι­λαμ­βά­νει το «πρό­γραμ­μα-γέφυ­ρα» που ανα­κοί­νω­σε σε διάγ­γελ­μα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ζητώ­ντας από τον λαό να απο­δε­χθεί να πλη­ρώ­σει και πάλι τις συνέ­πειες της κρίσης.

Τα 24 δισ. ευρώ που ανα­κοί­νω­σε ο Κ. Μητσο­τά­κης κατευ­θύ­νο­νται κυρί­ως στις επι­χει­ρή­σεις μέσω τριών αξό­νων: Της επι­δό­τη­σης της απα­σχό­λη­σης για τη μεί­ω­ση του κόστους εργα­σί­ας των επι­χει­ρή­σε­ων, της μεί­ω­σης των φόρων και της τόνω­σης της επιχειρηματικότητας.

Για την απα­σχό­λη­ση ανέ­φε­ρε ότι το ειδι­κό επί­δο­μα επε­κτεί­νε­ται για τους μήνες Ιού­νη και Ιού­λη για τους εργα­ζό­με­νους των κλά­δων που έχουν πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο. Επι­πλέ­ον παρέ­χει τη δυνα­τό­τη­τα στις επι­χει­ρή­σεις που «ο τζί­ρος τους εξα­νε­μί­ζε­ται» να εφαρ­μό­σουν εκ περι­τρο­πής απα­σχό­λη­ση μέχρι των Οκτώ­βρη και να μην προ­σλά­βουν επο­χι­κούς εργα­ζό­με­νους. Στην περί­πτω­ση της εκ περι­τρο­πής εργα­σί­ας το κρά­τος θα επι­δο­τεί μέρος του μισθού του εργα­ζό­με­νου, ωστό­σο ο μισθός που θα λαμ­βά­νει θα είναι μειω­μέ­νος καθώς όπως είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός «θα καλύ­πτει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της αμοι­βής». Το ποσό που θα δαπα­νή­σει το κρά­τος είναι 1 δισ. ευρώ και θα προ­έλ­θει από το πρό­γραμ­μα «Sure» της ΕΕ με σκο­πό «οι επι­χει­ρή­σεις να ανα­σά­νουν μειώ­νο­ντας το κόστος εργα­σί­ας», ανέ­φε­ρε ο Κ. Μητσοτάκης.

Για τη μεί­ω­ση φόρων ο πρω­θυ­πουρ­γός ανέ­φε­ρε ότι μειώ­νε­ται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ στα εισι­τή­ρια των ΜΜΜ, στα εισι­τή­ρια των θερι­νών σινε­μά και στον καφέ. Ανέ­φε­ρε ότι θα ανα­κοι­νω­θούν προ­γράμ­μα­τα εσω­τε­ρι­κού του­ρι­σμού για τους πιο αδύ­να­μους και ειδι­κή πρό­νοια για τους ανθρώ­πους της Τέχνης. Ανέ­φε­ρε ότι μειώ­νε­ται γεν­ναία η προ­κα­τα­βο­λή φόρου και το ακρι­βές ποσο­στό θα ανα­κοι­νω­θεί τις επό­με­νες μέρες, ενώ η μεί­ω­ση κατά 40% στα ενοί­κια θα ισχύ­ει για όλο το καλοκαίρι.

Για τη ρευ­στό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων ανέ­φε­ρε ότι η 2η φάση της επι­στρε­πτέ­ας προ­κα­τα­βο­λής θα είναι 1 δισ. ευρώ όπως και η 1η φάση, ενώ μέσω του Ταμεί­ου Εγγυο­δο­σί­ας θα υπάρ­ξει ενί­σχυ­ση με 7 δισ. ευρώ μέσω δανεί­ων που το κρά­τος εγγυά­ται έως και το 80%. Επί­σης ανα­στέλ­λο­νται οι πλη­ρω­μές δόσε­ων δανείων.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο