Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διάλεξε «ήρωα» η ΕΡΤ

Μπο­ρεί για την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, που γιορ­τά­ζε­ται την 9η Μάη, να μη βρή­καν κάποιο αφιέ­ρω­μα εκεί στην ΕΡΤ, όμως φαί­νε­ται ότι σκά­λι­σαν αρκε­τά την ται­νιο­θή­κη τους. Κι έτσι, την επο­μέ­νη της 9ης Μάη, βρή­καν και πρό­βα­λαν ται­νία αφιε­ρω­μέ­νη στον Πολω­νό αντε­πα­να­στά­τη Λεχ Βαλέ­σα. Η ΕΡΤ2 ενη­με­ρώ­νει μάλι­στα ότι πρό­κει­ται για την ιστο­ρία ενός «σύγ­χρο­νου ήρωα», χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας έτσι τον Λ. Βαλέ­σα, που έβα­λε πλά­τη για την ανα­τρο­πή της εργα­τι­κής εξου­σί­ας στην Πολω­νία. Διά­λε­ξε «ήρω­ες» να δια­φη­μί­σει λοι­πόν η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση. Δεν της έκα­ναν οι ήρω­ες του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, που τσά­κι­σαν το φασι­σμό, κι έτσι το έρι­ξε στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και στη συκο­φα­ντία, βαφτί­ζο­ντας «ήρω­ες» όσους διέ­πρε­ψαν στην αντι­σο­βιε­τι­κή προ­πα­γάν­δα και στις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανατροπές.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο