Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διάλεξη: «Kώστας Mαλάμος Αισθητικά Νεορεαλιστής Ελληνας Ζωγράφος»

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα  FAX : 210 / 33.01.408  e‑mail:[email protected]

  Πληρ.: Π. Χατζη­θε­ο­δω­ρί­δου                                                      Αθή­να, 7–1‑2016

Tηλ. 210. 3300 016,  εσω­τε­ρι­κό 104                                             Αρ.πρωτ.: 12

Δ.Τ. : 2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διά­λε­ξη τη Δευ­τέ­ρα 11 Ιανουα­ρί­ου 2016, στις 6.00 μ.μ.:

Kώστας Mαλά­μος

Αισθη­τι­κά Νεο­ρε­α­λι­στής ΄Ελλη­νας Ζωγράφος”

 

 Διάλε­ξη με θέμα: “Kώστας Mαλά­μος, Αισθη­τι­κά Νεο­ρε­α­λι­στής ΄Ελλη­νας Ζωγράφος” 

θα δόσει στο χώρο του ΕΕΤΕ, Βαλ­τε­τσί­ου 42, στα Εξάρ­χεια, η ζωγρά­φος Μερό­πη Πρέ­κα, τη Δευ­τέ­ρα 11 Ιανουα­ρί­ου 2016, στις 6.00 μ.μ..

 

Malamos2Ο ζωγρά­φος Κώστας Μαλά­μος γεν­νή­θη­κε το 1913 στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύ­πτου όπου είχε κατα­φύ­γει ο πατέ­ρας του από την Ήπει­ρο. Έζη­σε τα πρώ­τα χρό­νια της ζωής του στην ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα του Ζίτσα και αργό­τε­ρα εγκα­τα­στά­θη­κε στα Γιάν­νε­να. Το 1931 ήρθε στην Αθή­να όπου σπού­δα­σε με υπο­τρο­φία στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών (1932–1937), έχο­ντας ως δασκά­λους τον Ουμ.Αργυρό, τον Μαθιό­που­λο και τον Κ. Παρ­θέ­νη. Το 1937 παρέ­δι­δε μαθή­μα­τα ζωγρα­φι­κής σε ιδιό­κτη­το φρο­ντι­στή­ριο ενώ το 1938 διο­ρί­στη­κε στο καλ­λι­τε­χνι­κό τμή­μα του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου, απο­λύ­θη­κε όμως κατά το πρώ­το διά­στη­μα της Κατο­χής. Το 1943 προ­σλή­φθη­κε στη μέση εκπαί­δευ­ση ενώ το 1944 απέρ­ρι­ψε το διο­ρι­σμό του στη θέση του διευ­θυ­ντή του παραρ­τή­μα­τος της ΑΣΚΤ στην Τήνο, με επα­κό­λου­θο να απο­λυ­θεί εκ νέου. Από το 1946 δίδα­σκε καλ­λι­τε­χνι­κά στο Κολ­λέ­γιο Αθη­νών ενώ από το 1958 ως το 1962 δίδα­σκε στη Σχο­λή Βακαλό.

Αγω­νί­σθη­κε με το έργο του  από τα χρό­νια της Κατο­χής και έργα του παρου­σιά­σθη­καν από το ΕΕΤΕ στην έκθε­ση «Εικα­στι­κές Τέχνες και Αντί­στα­ση 1936–1949, φυλα­κές και εξο­ρί­ες ως το 1967», στο Κέντρο Τεχνών Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, το Νοέμ­βρη του 2014.

Από το 1960 και ως το τέλος της ζωής του, έδω­σε ένα μεγά­λο αγώ­να για τη  συγκρό­τη­ση της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης Ιωαν­νί­νων, συγκε­ντρώ­νο­ντας έργα από τους καλύ­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες της επο­χής. Μέσω δικών του ενερ­γειών επί­σης, δημιουρ­γή­θη­κε στη Ζίτσα Ιωαν­νί­νων, η Πινα­κο­θή­κη Χαρα­κτι­κής με το όνο­μά του, με πολ­λά έργα-δωρε­ές του, κυρί­ως χαρα­κτι­κά.

Διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος του ΕΕΤΕ, μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Πνευ­μα­τι­κού Κέντρου του Δήμου Αθη­ναί­ων, μέλος του Δ.Σ. της Πανελ­λή­νιας Πολι­τι­στι­κής Κίνη­σης και πρό­ε­δρος της Καλ­λι­τε­χνι­κής Επι­τρο­πής της Εθνι­κής Πινακοθήκης. 

Το 1972 του απο­νε­μή­θη­κε το Β΄ Κρα­τι­κό βρα­βείο ζωγρα­φι­κής, το 1984 Μετάλ­λιο από τους Δήμους Αθη­ναί­ων και Ιωαν­νί­νων, το 1992 ήταν υπο­ψή­φιος του βρα­βεί­ου UNESCO για την Ειρή­νη και το 1994 για το βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών. Του απο­νε­μή­θει το μετάλ­λιο της Πόλης των Αθη­νών (1984), της Πόλης των Ιωαν­νί­νων (1984), το μετάλ­λιο της Πανη­πει­ρω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας (1983), το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών (1994). Έχει κάνει πολ­λές ατο­μι­κές εκθέ­σεις και πήρε μέρος σε περισ­σό­τε­ρες από πενή­ντα ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό.  Έργα του βρί­σκο­νται σε ιδιω­τι­κές και δημό­σιες συλ­λο­γές στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, όπως στην Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη, το Εθνι­κό Μετσό­βειο Πολυ­τε­χνείο, το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, το Πανε­πι­στή­μιο Μακε­δο­νί­ας, το Δήμο Ιωαν­νί­νων, το Δήμο Αθη­ναί­ων, στα Υπουρ­γεία Παι­δεί­ας, Εξω­τε­ρι­κών, Βορεί­ου Ελλά­δας, σε Ελλη­νι­κές Πρε­σβεί­ες στο εξω­τε­ρι­κό, κ.α. ‘Εχει επί­σης φιλο­τε­χνή­σει τοι­χο­γρα­φί­ες σε εκκλη­σί­ες, δημό­σια κτί­ρια κ.ά.

Πέθα­νε στις 20 Μαρ­τί­ου του 2007.

 

Για το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ

Η πρό­ε­δρος Εύα Μελά

Ο Γεν. Γραμ­μα­τέ­ας Δημή­τρης Βαρβόγλης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο