Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διάσκεψη για επίλυση προβλημάτων των ομοφυλόφιλων γονέων ή παζάρι παιδιών;

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Στις 22–23 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 έγι­νε στις Βρυ­ξέλ­λες η, κατά τους διορ­γα­νω­τές,  πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη Διά­σκε­ψη αφιε­ρω­μέ­νη σε γκέι άνδρες που θέλουν να έχουν παιδιά.

Έγι­νε στο Hilton Brussels Grand Place, που έδι­νε εκπτώ­σεις 25–40% για όσους επι­θυ­μού­σαν να μεί­νουν εκεί.

Είναι η τέταρ­τη κατά σει­ράν ετή­σια διά­σκε­ψη των Βρυ­ξελ­λών που διορ­γα­νώ­νει η MHB (Men Having Babies, Άνδρες που έχουν παι­διά) σε συνερ­γα­σία με Ευρω­παί­ους εταί­ρους και παρέ­χει συμ­βου­λές για παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα στις ΗΠΑ και τον Κανα­δά και υιο­θε­σία παι­διών από γονείς από τις ΗΠΑ.

«Προ­σφέρ­θη­καν ιατρι­κές συμ­βου­λές αλλά και συμ­βου­λές οικο­νο­μι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού σε ένα ευρύ­τε­ρο φάσμα», σύμ­φω­να με την διακήρυξη.

Εκτός από συμ­βου­λές για γονι­κές επι­λο­γές εκτός Ευρώ­πης, συζη­τή­θη­καν επί­σης τις ηθι­κές πλευ­ρές της παρέν­θε­της μητρό­τη­τας, πρα­κτι­κές που προ­ω­θού­νται  και τις εξε­λισ­σό­με­νες θέσεις των μεγά­λων ευρω­παϊ­κών ΛΟΑΤ οικο­γε­νεια­κών  ομά­δων σχε­τι­κά με το θέμα. Συζη­τή­θη­καν ακό­μη τα σοβα­ρά νομι­κά, πολι­τι­στι­κά και οικο­νο­μι­κά εμπό­δια που συνα­ντούν σε όλη σχε­δόν την Ευρώ­πη γκέι* άνδρες που θέλουν να γίνουν πατέ­ρες» σύμ­φω­να με το πρόγραμμα.

Με πάνω από 7.500 υπαρ­κτούς και μελ­λο­ντι­κούς γκέι γονείς σε όλο τον κόσμο, η ΜΚΟ, (MHB) είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη βοή­θεια των γκέι ανδρών για να γίνουν γονείς. Τα έσο­δα από τις αμοι­βές από τους σπόν­σο­ρες θα δοθούν στο πρό­γραμ­μα βοή­θειας γκέι που θέλουν να γίνουν γονείς (GPAP)  Gay Parenting Assistance Program , Πρό­γραμ­μα Στή­ρι­ξης της Υιο­θε­σί­ας από Ομό­φυ­λα Ζευ­γά­ρια και προ­ο­ρί­ζο­νται για μελ­λο­ντι­κούς γονείς υιο­θε­σί­ας ή και παρέν­θε­της μητρό­τη­τας από την Ευρώ­πη. Αυτά ισχυ­ρί­ζο­νται οι διοργανωτές.

Από την άλλη, ο Ιτα­λός δημο­σιο­γρά­φος Leone Grotti στο περιο­δι­κό ΤΕΜΡΙ ισχυ­ρί­ζε­ται πως αυτές οι Δια­σκέ­ψεις δεν είναι τίπο­τε άλλο εκτός από αγο­ρα­πω­λη­σί­ες παι­διών, που μπο­ρεί να φτά­σουν σε ποσά μέχρι και 160 χιλιά­δες δολά­ρια. Ισχυ­ρί­ζε­ται ακό­μη πως μοι­ρά­ζο­νται στους συμ­με­τέ­χο­ντες κατά­λο­γοι με μέλ­λου­σες μητέ­ρες που θα γεν­νή­σουν τα παι­διά που θέλουν οι γκέι παρό­λο που το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο έχει κατα­δι­κά­σει την «ενοι­κί­α­ση» μήτρας για την αγο­ρά του παι­διού. Προ­βλέ­πουν ακό­μη και επι­στρο­φή των χρη­μά­των εάν η ποιό­τη­τα των παι­διών δεν είναι αυτή που έχει συμ­φω­νη­θεί! Γιαυ­τό τον λόγο συμ­με­τέ­χουν, για­τροί, γενε­τι­στές και άλλοι επι­στή­μο­νες για την αξιο­λό­γη­ση των μητέ­ρων. Φυσι­κά πρό­κει­ται για ανθρώ­πους με τερά­στια οικο­νο­μι­κή επι­φά­νεια. Φέτος ήδη έγι­ναν 3 συν­δια­σκέ­ψεις στην Αμε­ρι­κή και μια στην Ευρώ­πη που αφο­ρούν παι­διά για υιο­θε­σία και παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα από όλες τις Ηπεί­ρους και προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται μια ακό­μη στην Νέα Υόρ­κη ειδι­κά για υπο­ψή­φιους από τον Κανα­δά. για τον Νοέμβριο.

Η παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα είναι ήδη κατα­δι­κα­στέο γεγο­νός και είναι απα­ρά­δε­κτο να συζη­τεί­ται σαν θέμα και μάλι­στα στην Διάσκεψη.

Ανε­ξάρ­τη­τα από την άπο­ψη που μπο­ρεί να έχει κανείς για την υιο­θε­σία παι­διών από ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, αν πρό­κει­ται για αγο­ρα­πω­λη­σία παι­διών είναι κατα­δι­κα­στέο γεγο­νός — είτε πρό­κει­ται για ετε­ρό­φυ­λα είτε για ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια — και ηθι­κά και νομι­κά. Αν τα γρα­φό­με­να του Ιτα­λού δημο­σιο­γρά­φου αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το παζά­ρι αφο­ρά μια μικρή μειο­ψη­φία που δια­θέ­τει την οικο­νο­μι­κή βάση και ισχυ­ρό μηχα­νι­σμό για να «παραγ­γέλ­νουν» και να «αγο­ρά­ζουν» παι­διά, όπως αντί­στοι­χα πράτ­τουν και αρκε­τά ετε­ρό­φυ­λα εύπο­ρα ζευ­γά­ρια. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέ­ση με τον θεσμό της υιο­θε­σί­ας, ένα θεσμό που καλύ­πτει την ανά­γκη παι­διών χωρίς οικο­γέ­νεια για θαλ­πω­ρή και οικείο περιβάλλον.

*Χρη­σι­μο­ποιού­με τον όρο γκέι επει­δή έτσι ανα­φέ­ρε­ται και στην πρό­σκλη­ση της Διάσκεψης

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία

Νομο­σχέ­διο για την ανα­δο­χή και υιο­θε­σία: Κρι­τή­ριο για το ΚΚΕ είναι η ομα­λή ψυχο­σω­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ανά­πτυ­ξη των παιδιών 

Αλέ­κα Παπα­ρή­γα: Το ΚΚΕ είναι κάθε­τα αντί­θε­το στον εμπο­ρευ­μα­τι­κό θεσμό του επαγ­γελ­μα­τία ανα­δό­χου που προ­ω­θεί η κυβέρνηση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο