Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διά χειρός Μπάιντεν;

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανα­κοί­νω­σή του ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται (ξανά) με το κρά­τος δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ και με την κυβέρ­νη­ση, με αφορ­μή τις εξε­λί­ξεις. Σε μια ανα­κοί­νω­ση copy paste της τοπο­θέ­τη­σης του ελλη­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, ο ΣΥΡΙΖΑ ανα­φέ­ρει πως «κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την επι­κίν­δυ­νη ιρα­νι­κή επί­δει­ξη ισχύ­ος σε βάρος του Ισρα­ήλ και εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία του για τις εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή που θέτουν σε κίν­δυ­νο την περι­φε­ρεια­κή ασφά­λεια. Καλού­με όλες τις εμπλε­κό­με­νες πλευ­ρές, καθώς και τον ΟΗΕ και την ΕΕ, να προ­βούν στις δέου­σες ενέρ­γειες που θα οδη­γή­σουν σε άμε­ση απο­κλι­μά­κω­ση και στην απα­ραί­τη­τη δια­φύ­λα­ξη της περι­φε­ρεια­κής σταθερότητας».

Τι να σχο­λιά­σει κανείς;

Την φρα­σε­ο­λο­γία που σε ορι­σμέ­να σημεία «ξεπερ­νά­ει» ακό­μα και τις τοπο­θε­τή­σεις των ΗΠΑ;

Την επι­λο­γή να μεί­νουν στην αφά­νεια τα όσα έχουν προη­γη­θεί στο μέτω­πο της μέσης Ανα­το­λής με ευθύ­νη των Ισρα­ήλ — ΗΠΑ — ΕΕ — ΝΑΤΟ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατά­πιε τη γλώσ­σα του λόγω «ανι­κα­νό­τη­τας ανά­λυ­σης» αλλά από υπερ­βάλ­λων ζήλο να αντα­πο­κρι­θεί στα καθή­κο­ντά του ως κόμ­μα της αστι­κής τάξης, ως κόμ­μα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Για την ελλη­νι­κή εμπλο­κή πχ με τη φρε­γά­τα στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί.

Με την λει­τουρ­γία των βάσε­ων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ελλά­δα, οι οποί­ες δού­λευαν στο φουλ χτες το βρά­δυ, ο ΣΥΡΙΖΑ συμ­φω­νεί. Τις «έχτι­σε» άλλωστε…

Τις ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σχέ­σεις με το κρά­τος δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ­νη­ση τις απο­γεί­ω­σε, ενώ στα­θε­ρά ο ΣΥΡΙΖΑ δια του προ­έ­δρού του και των στε­λε­χών του ανα­γνω­ρί­ζει το «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στη αυτο­ά­μυ­να», όπως τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ.

Δεν νομί­ζου­με ότι έγρα­ψε το ίδιο χέρι τις ανα­κοι­νώ­σεις του ελλη­νι­κού ΥΠΕΞ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είμα­στε σίγου­ροι πάντως και τις δύο ανα­κοι­νώ­σεις τις «υπα­γό­ρευ­σαν» τα ίδια συμφέροντα…

Πηγή: 902.gr

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο