Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διέβη τον Ρουβίκωνα — Τι σημαίνει η φράση

Διέ­βη τον Ρου­βί­κω­να: Η φρά­ση ανα­φέ­ρε­ται σε ανθρώ­πους που εν γνώ­σει τους λαμ­βά­νουν μια ριψο­κίν­δυ­νη από­φα­ση χωρίς επιστροφή.

Τη φρά­ση αυτή κατέ­στη­σε θρυ­λι­κή στις 10 Ιανουα­ρί­ου του 49 π.Χ. ο Ιού­λιος Καί­σαρ, όταν επι­στρέ­φο­ντας από τη Γαλα­τία και βαδί­ζο­ντας προς τη Ρώμη απο­φά­σι­σε να περά­σει με το στρα­τό του το Ρου­βί­κω­να ποτα­μό («διέ­βη τον Ρου­βί­κω­να»), πράγ­μα που σήμα­νε την έκρη­ξη του εμφυ­λί­ου πολέ­μου (Πομπή­ιο και στην ελεγ­χό­με­νη από αυτόν Σύγκλητο).

Έτσι έμει­νε η φρά­ση αυτή παροι­μιώ­δης, να λέγε­ται σε περι­πτώ­σεις που μετά από πολ­λές σκέ­ψεις και αμφι­τα­λα­ντεύ­σεις λαμ­βά­νε­ται ορι­στι­κή από­φα­ση με πλή­ρη επί­γνω­ση των συνε­πειών που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν και την ανά­γκη αντι­με­τώ­πι­σης αυτών.

Ο Ρου­βί­κω­νας είναι ένας μικρός ποτα­μός της Ιτα­λί­ας που χύνε­ται στην Αδρια­τι­κή. λίγο πιο βόρεια από το Ρίμι­νι . Ήταν το  σύνο­ρο ανά­με­σα στην Ιτα­λία και τη Γαλα­τία και μετά από αυτό, κανείς Ρωμαί­ος δεν επι­τρε­πό­ταν να έχει τον έλεγ­χο του στρα­τού του, ώστε να μη γίνε­ται απει­λη­τι­κός για τη Ρωμαϊ­κή εξουσία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο