Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον Πασχαλιάτικο Ριζοσπάστη

Προχωράμε μπροστά! Το μέλλον ανήκει στους λαούς, με τον αγώνα για την απελευθέρωση από τα δεσμά της εκμετάλλευσης

Δεν υπάρχουν «σωτήρες» για τον εργαζόμενο λαό. Η οργανωμένη πάλη θα δώσει τη διέξοδο από τους άδικους πολέμους, την ακρίβεια, το τσάκισμα των λαϊκών αναγκών

Όλοι στην απερ­γία της Κυρια­κής 1ης Μάη και στις συγκε­ντρώ­σεις σε δεκά­δες πόλεις — Στην τελι­κή ευθεία τα συν­δι­κά­τα για τον κορυ­φαίο αγω­νι­στι­κό σταθμό

Κλι­μά­κω­ση της πάλης για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς η απά­ντη­ση στα ψίχου­λα κοροϊδίας

Πάλη για απε­μπλο­κή από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο η απά­ντη­ση στην πολε­μι­κή κλι­μά­κω­ση, στη ΝΑΤΟι­κή «ομο­ψυ­χία» του κεφα­λαί­ου και των κομ­μά­των του — ΣΕΛ.  3   —   4 

Καλή Ανάσταση Λαών!

Κάρ­τα φιλο­τε­χνη­μέ­νη από τον Γ. Φαρ­σα­κί­δη στην εξορία

Ο πόθος του λαού για την «ανά­στα­ση», για να μπει τέλος στον «Γολ­γο­θά» των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και της ολο­μέ­τω­πης επί­θε­σης κεφα­λαί­ου και κυβερ­νή­σε­ων, μπο­ρεί να βρει δικαί­ω­ση μέσα από τη σύγκρου­ση, τη ρήξη με τον σημε­ρι­νό δρό­μο που υπε­ρα­σπί­ζο­νται οι κάθε λογής «σωτή­ρες». Σε αυτήν την πάλη βρί­σκε­ται και η μόνη ελπί­δα για καλύ­τε­ρες μέρες, για τη Λαμπρή, για τη νίκη του λαϊ­κού δίκιου, κόντρα σε όσα φαντά­ζουν σήμε­ρα «ακα­τα­νί­κη­τα».

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΩΝ σε όλους και όλες!      

Η Τέχνη εμπνέ­ει στην πάλη για μια καλύ­τε­ρη ζωή

ΚΕ του ΚΚΕ

Την Παρα­σκευή 29 Απρί­λη η μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στην Πρωτομαγιά

Με την Μαρία Φαρα­ντού­ρη και τη συμ­με­το­χή σπου­δαί­ων καλ­λι­τε­χνών | Στις 8 μ.μ. στο Ολυ­μπια­κό Κέντρο Γαλα­τσί­ου | Θα ακου­στούν έργα μεγά­λων συν­θε­τών και ποι­η­τών | Είσο­δος με προ­σκλή­σεις που δια­τί­θε­νται από τις Οργα­νώ­σεις Αττι­κής του ΚΚΕ  —  ΣΕΛ.  5

ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ & ΡΩΣΙΑ

Ανοί­γει διαρ­κώς η «βεντά­λια» της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντιπαράθεσης

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι επι­χει­ρή­σεις της Ρωσί­ας στην Ανατ. Ουκρα­νία | Με αερο­πλά­να και βαριά όπλα ενι­σχύ­ουν οι Ευρω­α­τλα­ντι­κοί τον ουκρα­νι­κό στρα­τό | «Λερ­ναία Υδρα» με χίλια κεφά­λια η επι­κίν­δυ­νη ελλη­νι­κή εμπλο­κή  ΣΕΛ.  6   —   8

2ήμερο ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΔΥΕ

Στις 21 ‑22 Μάη στέλ­νου­με βρο­ντε­ρό μήνυ­μα, με κορύ­φω­ση τη Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρήνης
Συνέ­ντευ­ξη με την Ελπί­δα Παντε­λά­κη, γενι­κή γραμ­μα­τέα της ΕΕΔΥΕ — ΣΕΛ.  13

Σχετικά με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τη στάση του ΚΚΡΟ: 

Άρθρο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ — ΣΕΛ.  9   —   10

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Συνω­στι­σμός στη χώρα μας, όσο ανα­βαθ­μί­ζε­ται η εμπλο­κή της στους αντα­γω­νι­σμούς —  ΣΕΛ.  23

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΝΤ
«Τεκτο­νι­κές μετα­το­πί­σεις» και ανη­συ­χία για τη «στα­θε­ρό­τη­τα» — ΣΕΛ.  18

Ο «Ριζοσπάστης» θα κυκλοφορήσει ξανά την Τετάρτη 27 Απρίλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο