Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον Πρωτομαγιάτικο Ριζοσπάστη

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 1η Μάη:

Η Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά φωτί­ζει τον δρό­μο της ταξι­κής πάλης, τη μονα­δι­κή «σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας» για τους λαούς, που κινεί τον τρο­χό της Ιστο­ρί­ας προς τα μπρος. Ο αγώ­νας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της εργα­τι­κής τάξης από τη μισθω­τή σκλα­βιά είναι ο δρό­μος για την απε­λευ­θέ­ρω­ση συνο­λι­κά της ανθρω­πό­τη­τας από τα καπι­τα­λι­στι­κά δεσμά. Σελ.  3,    4

Υπερ­πτή­σεις – Παραβιάσεις

Ευρω­α­τλα­ντι­κός αέρας στα πανιά των τουρ­κι­κών αμφισβητήσεων
ΚΚΕ: Αν έχεις φίλους τους ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, τι να τους κάνεις τους εχθρούς  Σελ.  15

Η Τέχνη εμπνέ­ει στην πάλη για μια καλύ­τε­ρη ζωή

Παρα­σκευή 29 Απρίλη:

Μεγάλη συναυλία της ΚΕ του ΚΚΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά με την Μαρία Φαραντούρη, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου  Σελ.  24

Απεργιακές συγκεντρώσεις: Σύνταγμα, 10.30 π.μ. | Θεσσαλονίκη, 11 π.μ. Άγαλμα Βενιζέλου | Πειραιάς, 11 π.μ., Πασαλιμάνι | Σε 70 συνολικά πόλεις

Παλεύ­ου­με για: Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις στους μισθούς, πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση από την ακρί­βεια, να στα­μα­τή­σει τώρα κάθε εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο

Πόλεμος στην Ουκρανία

Σε κλι­μά­κω­ση οδη­γούν όλες οι κινή­σεις στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σκακιέρα

Σε άλλο επί­πε­δο ο εξο­πλι­σμός της Ουκρα­νί­ας από ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις | Έντα­ση των επι­χει­ρή­σε­ων από τη Ρωσία, που κλεί­νει και τη στρό­φιγ­γα του αερί­ου | Από την πρώ­τη γραμ­μή συμ­με­τέ­χει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια  Σελ.  16  —  17,    20  —  23

Εργαζόμενοι στις προβλήτες της COSCO

Ξεχεί­λι­σε η οργή για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο νέο έγκλημα

Ένας 34χρονος παρα­λί­γο να σκο­τω­θεί, πέφτο­ντας από μεγά­λο ύψος | Στά­ση εργα­σί­ας επι­τό­που και απερ­γία στις 1 και 2 Μάη απο­φά­σι­σαν οι εργα­ζό­με­νοι | ΚΚΕ: Πίσω από τις ελλεί­ψεις μέτρων προ­στα­σί­ας βρί­σκο­νται τα κέρ­δη των ομί­λων  Σελ.  10   —   11

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στο­χο­ποί­η­ση Ελλή­νων κομ­μου­νι­στών σε «μαύ­ρη λίστα» στο δια­δί­κτυο!  Σελ.  13

Φοιτητικές εκλογές 18 Μάη

Μήνυ­μα διεκ­δί­κη­σης και ελπί­δας με ενί­σχυ­ση της «Παν­σπου­δα­στι­κής»  Σελ.  33

Συνακροάσεις – Υποκλοπές

Νέο κρού­σμα στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ
Ανα­πά­ντη­τα παρα­μέ­νουν τα ερω­τή­μα­τα και για τις προη­γού­με­νες συνα­κρο­ά­σεις  Σελ.  13

Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας

Υπέ­γρα­ψε κλα­δι­κή Σύμ­βα­ση με ουσια­στι­κές αυξήσεις
Σημα­ντι­κό απο­τέ­λε­σμα του αγώ­να που δόθη­κε σε δύσκο­λες συν­θή­κες  Σελ.  11

Ο «Ριζο­σπά­στης» θα κυκλο­φο­ρή­σει κανο­νι­κά την Τρί­τη, με πλού­σιο ρεπορ­τάζ και αντα­πο­κρί­σεις από τις Πρω­το­μα­γιά­τι­κες απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο