Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον “Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου” 3 — 5 Μάη

  • Ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιού­νη: Πιο δυνα­τό ΚΚΕ και εκεί που ψηφί­ζο­νται οι αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις και εκεί που ανα­τρέ­πο­νται, στους δρό­μους του αγώνα!

Για να δυνα­μώ­σει κι άλλο μέσα στον λαό το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής της ΕΕ, του κρά­τους και του κεφα­λαί­ου. Το σημα­ντι­κό που τώρα κρί­νε­ται είναι να ενι­σχυ­θεί ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λός τους: Το ΚΚΕ.

Για να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε δύο πολέ­μους, στην Ουκρα­νία και στη Μέση Ανα­το­λή. Δεν θέλου­με η Ελλά­δα να γίνε­ται ορμη­τή­ριο και στρα­τη­γείο πολέ­μων, δεν θέλου­με η χώρα να γίνε­ται στό­χος πολύ­μορ­φων αντιποίνων!

  • Κυβέρ­νη­ση — Ένο­πλες Δυνά­μεις: Το … αμί­λη­το νερό για το επι­κίν­δυ­νο πολε­μι­κό φορ­τίο των ΗΠΑ που φυλάσ­σε­ται μυστι­κά στη χώρα μας.

Ο «Ριζο­σπά­στης» επα­να­φέ­ρει τα ερω­τή­μα­τα που παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα εδώ και έναν μήνα, προ­σθέ­το­ντας νέα.

  • Κατά­πτυ­στη από­φα­ση απο­φυ­λά­κι­σης του Ναζί Μιχα­λο­λιά­κου: Πρό­κλη­ση για τα θύμα­τα της Χρυ­σής Αυγής και όλο τον λαό

ΚΚΕ:
Επιβεβαιώνεται ότι αστικό κράτος και ΕΕ «ξεπλένουν»
συστηματικά τον φασισμό.

  • Οδη­γούν τους λαούς σε νέα σφα­γεία… Πρό­βες πολέ­μου και εξο­πλι­στι­κές δαπά­νες στα ύψη για τα πολε­μο­κά­πη­λα σχέ­δια της ΕΕ.

Η «μεγά­λη εικό­να» των καται­γι­στι­κών εξε­λί­ξε­ων κρι­τή­ριο για πιο δυνα­τό ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές.

Ένα απο­κα­λυ­πτι­κό πανό­ρα­μα για την πολε­μι­κή προ­πα­ρα­σκευή της ΕΕ και την προ­σπά­θεια να σύρουν τους λαούς στα εγκλη­μα­τι­κά τους σχέδια.

«Πολε­μι­κά ανα­κοι­νω­θέ­ντα» τα ψηφί­σμα­τα και οι απο­φά­σεις του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, με τις ψήφους όλων των κομ­μά­των πλην ΚΚΕ.

  • Πανε­πι­στή­μια ΗΠΑ: Άγρια κατα­στο­λή των δια­δη­λώ­σε­ων κατα­δί­κης της σφα­γής στη Γάζα

Οι φοι­τη­τές της Ελλά­δας στο πλευ­ρό των αγω­νι­ζό­με­νων Αμε­ρι­κα­νών φοιτητών

  • Εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ: Κλι­μα­κώ­νουν τον αγώ­να με νέα κάθο­δο στην Αθή­να στις 10 Μάη

Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα το μεγά­λο συλλαλητήριο

  • Στοι­χεία — Κόλα­φος για τους μισθούς: Μειώ­σεις πάνω από 15% έφε­ρε η βάρ­βα­ρη κανο­νι­κό­τη­τα ΕΕ και κυβερνήσεων
  • Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή»: Επό­με­νος σταθ­μός στην Γκρά­βα στις 25 Μάη

Τις γιορτινές αυτές μέρες, κρατάμε την ελπίδα που γεννούν
οι αγώνες του λαού και της νεολαίας σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας
.

Οι λαοί δεν είπαν την τελευταία τους λέξη 
απέναντι στην «κανονικότητα» του πολέμου και της εκμετάλλευσης. 
Έχουν τη δύναμη να φέρουν τα πάνω κάτω, 
για μια πραγματική “Ανάσταση Λαών”. 

Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους!

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο