Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 10–11 Σεπτέμβρη

Το Σάβ­βα­το 10 Σεπτέμ­βρη το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στη ΔΕΘ. Η ζωή δεν μπαί­νει σε «voucher» και «pass»! Οργά­νω­ση — αγώ­νας για σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ, το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού των σωμα­τεί­ων | Διεκ­δι­κούν: Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις στους μισθούς, ρεύ­μα και καύ­σι­μα φθη­νά για τον λαό, προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος, φθη­νή στέγη.

Δεκά­δες σωμα­τεία στέλ­νουν μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής κλι­μά­κω­σης και με απερ­γία το επό­με­νο διάστημα

Συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών στην Αθή­να στις 15 Σεπτέμ­βρη | Κινη­το­ποι­ή­σεις και σε άλλες πόλεις.

Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση — Κυβερ­νή­σεις για την ενέρ­γεια. Νέα πακέ­τα στή­ρι­ξης των ομί­λων και «κόφτες» εξοι­κο­νό­μη­σης σε βάρος του λαού. Κινη­το­ποι­ή­σεις των συν­δι­κά­των στις 13 Σεπτέμ­βρη στους παρό­χους Ενέρ­γειας για ρεύ­μα φτη­νό στον λαό!

Τις προ­τά­σεις της Κομι­σιόν συζή­τη­σαν οι υπουρ­γοί Ενέρ­γειας, εν μέσω σφο­δρών αντι­θέ­σε­ων | Περι­κο­πές στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και απα­γό­ρευ­ση προ­σλή­ψε­ων επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στους φορείς του Δημο­σί­ου που δεν «εξοι­κο­νο­μούν» ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια ακό­μα και στα σχολεία!

48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή». Θεσ­σα­λο­νί­κη | 15–16-17 Σεπτέμ­βρη | Στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σιου». Χιλιά­δες νέοι δίνουν ραντε­βού στην «κόκ­κι­νη πολι­τεία». Πλού­σιο περιε­χό­με­νο και ανα­βαθ­μι­σμέ­νο καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα | Το Σάβ­βα­το 17/9 θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας | Εκδη­λώ­σεις και σε άλλες μεγά­λες πόλεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευ­τέ­ρα το πρώ­το κου­δού­νι. Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά. Με παλιά και νέα προ­βλή­μα­τα ανοί­γουν τα σχο­λεία | ΚΝΕ: Με οργά­νω­ση του αγώ­να σε κάθε σχο­λείο… να τους δυσκο­λέ­ψου­με εμείς!

Ελλη­νο­τουρ­κι­κά. Σε ΝΑΤΟι­κό «επι­στο­λό­χαρ­το» συνε­χί­ζε­ται το παζά­ρι. Κλι­μα­κώ­νει τις αμφι­σβη­τή­σεις η τουρ­κι­κή κυβέρνηση.

Εκδή­λω­ση του ΚΚΕ για τα Ναυ­πη­γεία. Οι εργα­ζό­με­νοι έχουν πεί­ρα από «σωτή­ριες λύσεις» που οδη­γούν σε νέες θυσίες.

Υπό­θε­ση υπο­κλο­πών. Σκη­νι­κό συγκά­λυ­ψης μέσα κι έξω από την Εξεταστική.

Ανά­λυ­ση. Η γεω­πο­λι­τι­κή διά­στα­ση της «κρί­σης στην Ταϊβάν»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο