Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 28–29 Γενάρη

  • Με αγώ­να και ψήφο η πραγ­μα­τι­κή μομ­φή σε ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ: Με ισχυ­ρό ΚΚΕ να γίνει ο λαός το αντί­πα­λο δέος στη σήψη και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Ο Δ. Κου­τσού­μπας στη Βου­λή: Το κρί­σι­μο σήμε­ρα είναι αυτό που λένε όλο και περισ­σό­τε­ροι: Ότι «κανέ­νας από τους δύο», ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπο­ρεί να δώσει λύσεις στα αδιέ­ξο­δα του λαού. Ότι η πάλη μας πρέ­πει να μετα­τρα­πεί στην πρά­ξη σε αυτό που λέει το σύν­θη­μα, ότι «μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό, στον δρό­μο της ανα­τρο­πής και της σύγκρου­σης». Σε αυτήν την υπό­θε­ση πρω­το­στα­τεί το ΚΚΕ και γι’ αυτήν την προ­ο­πτι­κή δια­θέ­τει όλες τις δυνά­μεις του και στους δρό­μους του αγώ­να και μέσα στη Βου­λή, παντού
  • Μεγά­λη πολι­τι­κή – πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ: Να πλημ­μυ­ρί­σει το Παλαί ντε Σπορ, σε μια βρα­διά ανά­τα­σης! Το Σάβ­βα­το 28/1, στις 7 μ.μ. — Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας — Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Από­στο­λο Καλδάρα.
  • Φάκε­λος Υγεία: Πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα και πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας με τη σφρα­γί­δα όλων των κυβερ­νή­σε­ων Αντι­λαϊ­κή σκυ­τα­λο­δρο­μία ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ στο τερέν της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης, που εκθέ­τει τον λαό σε μεγά­λο κίν­δυ­νο. Μόνη διέ­ξο­δος η πρό­τα­ση του ΚΚΕ, στον αγώ­να για σύγ­χρο­νη, απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν Υγεία — Πρό­νοια — Φάρ­μα­κο για όλους.
  • Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Ενι­σχύ­ε­ται το ΝΑΤΟι­κό οπλο­στά­σιο στη σύγκρου­ση με τη Ρωσία. Προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την απο­στο­λή πυραύ­λων μεγά­λου βελη­νε­κούς και μαχη­τι­κών, μετά τα σύγ­χρο­να άρμα­τα μάχης.
  • Υπο­κλο­πές και μαζι­κή παρα­κο­λού­θη­ση: «Ελλη­νι­κή πρω­το­τυ­πία» ή διε­θνής κανονικότητα;
  • 13ο Συνέ­δριο της ΚΝΕ: Με τη δύνα­μη των επα­να­στα­τι­κών ιδε­ών να συνε­πά­ρου­με χιλιά­δες νέους!
  • Παν­θεσ­σα­λι­κή σύσκε­ψη: Μπλό­κο στον Ε65 στή­νουν οι αγρό­τες της Καρ­δί­τσας. Συνε­χί­ζο­νται οι κινη­το­ποι­ή­σεις και σε άλλες περιοχές.
  • Ανο­χύ­ρω­τος ο λαός: Οι νέες πλημ­μύ­ρες και η διά­ψευ­ση των κού­φιων υποσχέσεων
  • Νέα στή­λη του «Ριζο­σπά­στη»: Προ-εκλο­γι­κές σφήνες

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο