Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 15 — 16 Απρίλη

Όλοι στη μάχη. Με όλες μας τις δυνά­μεις για να φτά­σει το ΚΚΕ ακό­μα πιο ψηλά, παντού! 

Στα­θε­ρό­τη­τα για το λαό σημαί­νει να έχει ένα πολύ πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ, στή­ριγ­μα στον αγώ­να του ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που είναι δεδο­μέ­νη, ανοί­γο­ντας δρό­μο για τη συνο­λι­κή ανα­τρο­πή της. Αυτό είναι το δια­κύ­βευ­μα των εκλογών.

Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά 2023

«Με μια καρ­διά, μια γνώ­μη» στις γραμ­μές του αγώ­να! Ανα­κοί­νω­ση – κάλε­σμα του ΠΑΜΕ.

Το ΚΚΕ τιμά­ει την 1η Μάη

Μεγά­λη συναυ­λία – αφιέ­ρω­μα στην Εργα­τι­κή Πρωτομαγιά

Τα …άλλα «Τέμπη»

Σιδη­ρό­δρο­μοι: Ο φαύ­λος κύκλος της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» σε βάρος των λαϊ­κών αναγκών

ΧΥΤΑ Φυλής: Το δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα συνε­χί­ζε­ται, ο αγώ­νας δυναμώνει!

Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη: Κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης στην Υγεία και στο περιβάλλον.

Φασι­στι­κά μορφώματα

Η συζή­τη­ση για τον εκλο­γι­κό απο­κλει­σμό τους και τα σχέ­δια του συστήματος

Κρα­τι­κή και ιδιω­τι­κή δια­χεί­ρι­ση του νερού

Το «εκκρε­μές» πάει κι έρχε­ται, αλλά για τον λαό το νερό …νερά­κι

Γολ­γο­θάς ακρίβειας

Μέτρα πραγ­μα­τι­κής στή­ρι­ξης ζητά­νε οι κτηνοτρόφοι

«Για την Ανά­στα­ση σου λαέ μας

Με ένα μικρό αφιέ­ρω­μα στο Πάσχα των εξό­ρι­στων και με ανα­μνή­σεις από το ΕΠΟ­Νί­τι­κο Πάσχα του 1946 στην Καβά­λα, ο «Ριζο­σπά­στης» εύχε­ται καλές γιορ­τές στους ανα­γνώ­στες του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο