Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 30 Νοέμβρη — 1 Δεκέμβρη

«Αγω­νι­στι­κές διερ­γα­σί­ες και οργά­νω­ση της πάλης ενά­ντια στα σχέ­δια κυβέρ­νη­σης – κεφα­λαί­ου» είναι ο κεντρι­κός τίτλος του «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 30 Νοέμ­βρη — 1 Δεκέμβρη.

Στο πρω­το­σέ­λι­δο γράφει:

  • Σάβ­βα­το 30/11 μεγά­λα συλ­λα­λη­τή­ρια για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση: Αθή­να 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια, Θεσ­σα­λο­νί­κη 11 π.μ. στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και σε πολ­λές ακό­μα πόλεις.
  • Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, εργα­σια­κές σχέ­σεις, Υγεία, οι εξε­λί­ξεις στην Ενέρ­γεια, τα κυβερ­νη­τι­κά σχέ­δια για τα σχο­λεία και τα ΑΕΙ, η έντα­ση της φορο­λη­στεί­ας και ζητή­μα­τα προ­στα­σί­ας της ζωής του λαού βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο των αγω­νι­στι­κών διεργασιών

Επί­σης:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

  • Συνα­γερ­μός για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες σε Υγεία και συντάξεις
  • Η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην εκδή­λω­ση που έγι­νε την Τετάρτη

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»

  • Στραγ­γα­λί­ζουν τη ΛΑΡΚΟ και την οδη­γούν σε πώλη­ση ή λουκέτο
  • Ο «Ριζο­σπά­στης» συζή­τη­σε με τους εργα­ζό­με­νους στο εργο­στά­σιο και στα μεταλ­λεία για τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ στην απα­ξί­ω­ση της επι­χεί­ρη­σης, την ώρα που εξε­λίσ­σο­νται νέοι σχε­δια­σμοί σε βάρος τους.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ — Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

  • Ο ρόλος των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ τρο­φο­δο­τεί την προ­κλη­τι­κό­τη­τα της Τουρκίας
  • Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

  • Ανα­ζη­τού­νται συμ­βι­βα­σμοί μπρο­στά και στην «απει­λή» της Κίνας

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

  • Δέκα χρό­νια από την αντι­λαϊ­κή «Μεταρ­ρυθ­μι­στι­κή Συν­θή­κη» της ΕΕ


🎈  Ο Δεκέμβρης του 1944 μέσα από τα μάτια των λογοτεχνών


 

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

✔️  Δεκά­δες νεκροί κάτω από «χάρ­τι­νες» κατασκευές

 

ΚΙΝΕΤΑ — ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ — ΘΑΣΟΣ

✔️  Προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα οι κατα­στρο­φές από τις πλημμύρες
✔️  Απο­κα­λύ­φθη­κε για μια ακό­μα φορά η γύμνια του κρά­τους σε υπο­δο­μές, σχέ­διο και μέσα για την προ­στα­σία της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο