Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στον σημερινό “Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου” 9–10 Μάρτη _αΦ 14459

Κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές 9 Ιού­νη 2024. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση. Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσια­λι­σμού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, των λαών! Εργά­τες και εργά­τριες, υπάλ­λη­λοι, βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, καλ­λι­τέ­χνες, συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες, νέοι και νέες των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών, το ΚΚΕ σας καλεί να δώσου­με μαζί τη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών στις 9 Ιού­νη! Για να δυνα­μώ­σει η αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, στις κάλ­πες και στους δρό­μους της διεκ­δί­κη­σης! Την Κυρια­κή 10 Μάρ­τη η παρου­σί­α­ση του Καλέ­σμα­τος, σε εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στις 11 το πρωί, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ Δ. Κουτσούμπα.

Μεγά­λη πανε­ξόρ­μη­ση με τον “Ριζο­σπά­στη” το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 9–10 Μάρ­τη με το κάλε­σμα του ΚΚΕ για τις Ευρωεκλογές

  • Το πόρι­σμα του ΚΚΕ στην Εξε­τα­στι­κή για τα Τέμπη. Προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα με συγκε­κρι­μέ­νες πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες. Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Δ. Κου­τσού­μπα, παρέ­δω­σε το Πόρι­σμα στην εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου.
  • Δευ­τέ­ρα 11 Μάρ­τη, 7.30 μ.μ. στο Σύνταγ­μα. Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΚΚΕ ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλο­κή. Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας. Να γυρί­σει πίσω η φρε­γά­τα, καμία συμ­με­το­χή στους πολέ­μους των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Συγκε­ντρώ­σεις και σε άλλες πόλεις.
  • Μεγα­λειώ­δες  πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στην Αθή­να. Συγκλο­νι­στι­κό, πάν­δη­μο μήνυ­μα απόρ­ρι­ψης του νομο­σχε­δί­ου — έκτρω­μα. Ο αγώ­νας για απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές και πτυ­χία με αξία συνε­χί­ζε­ται, με νέες παρα­κα­τα­θή­κες. Άγρια προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να δια­λύ­σει το συλ­λα­λη­τή­ριο, ενώ ετοι­μα­ζό­ταν να ψηφί­σει το νομο­σχέ­διο για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ το βρά­δυ της Παρασκευής.
  • 8 Μάρ­τη — Παγκό­σμια Μέρα Γυναί­κας: Αγώ­νας για να ξερι­ζώ­σου­με τη γενε­σιουρ­γό αιτία της ανι­σο­τι­μί­ας, της βίας, της εκμε­τάλ­λευ­σης. Πολύ­μορ­φη δρά­ση από την ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς. Παρέμ­βα­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή.
  • Κατή­φο­ρος χωρίς πάτο: Ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση στο ΚΚΕ για να κρυ­φτεί η σαπί­λα από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά.
  • Άρθρο: Με νέα ορμή παλεύ­ου­με για το δίκιο του λαού. Δυνα­μώ­νου­με το Κόμ­μα παντού!
  • Βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες — κτη­νο­τρό­φοι: Την Κυρια­κή 10/3 τιμούν αγω­νι­στι­κά το Κιλελέρ.

Αφί­σες του ΚΚΕ από παλιό­τε­ρες €υρω­ε­κλο­γές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο