Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου

Οι αποφάσεις για την ανάπτυξη 300.000 ετοιμοπόλεμων ΝΑΤΟικών και η εκτίναξη των δαπανών για τους εξοπλισμούς έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης ΝΔ και όλων των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ

Η ΝΑΤΟι­κή Σύνο­δος της Μαδρί­της σημα­το­δο­τεί την έντα­ση της πολε­μι­κής προ­ε­τοι­μα­σί­ας ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα, με επι­κίν­δυ­νη για τον λαό συμ­με­το­χή και της χώρας μας

Καμιά ανα­μο­νή στην οργά­νω­ση του μαζι­κού αγώ­να! Να κλεί­σουν τώρα οι ξένες βάσεις, κανέ­νας Ελλη­νας στρα­τιω­τι­κός ή στρα­τιω­τι­κό υλι­κό έξω από τα σύνο­ρα της χώρας!

ΣΕΛ.  4   —   6,    11

31η ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΝΕ: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ραντεβού στις Νηές Μαγνησίας

Χιλιά­δες νέοι και νέες θα πλημ­μυ­ρί­σουν τον χώρο από την ερχό­με­νη Πέμ­πτη, μαζί και οι μικροί φίλοι του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» | Διε­θνι­στι­κό μήνυ­μα η συμ­με­το­χή αντι­προ­σω­πειών 3 Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των και 8 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεολαιών

ΣΕΛ.  14   —   15

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»

Ξεκινά το «ταξίδι» του σε όλη τη χώρα

Θα κορυ­φω­θεί στις 22, 23 και 24 Σεπτέμ­βρη στον γνώ­ρι­μο χώρο του Πάρ­κου «Αντ. Τρί­τσης» | Ανα­κοι­νώ­νο­νται οι πρώ­τοι 70 καλ­λι­τέ­χνες που θα συμ­με­τά­σχουν στις εκδηλώσεις

ΣΕΛ.  15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΗ | ΠΕΡΙΣΣΟΣ:
Τετραμερής συνάντηση των ΚΚ της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Μεξικού και της Τουρκίας

Την επό­με­νη μέρα οι επι­κε­φα­λής των τεσ­σά­ρων Κομ­μά­των θα χαι­ρε­τί­σουν τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της νεο­λαί­ας στον Βόλο

ΣΕΛ.  3

ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 12%

Μονα­δι­κή «ανά­σα» από την ακρί­βεια τα μέτρα που προ­τεί­νει το ΚΚΕ
Στε­νά­ζουν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά | Άπια­στο όνει­ρο έστω και λίγες μέρες δια­κο­πών | Δια­μαρ­τυ­ρία τη Δευ­τέ­ρα 4 Ιού­λη από σωμα­τεία και φορείς για τις αυξή­σεις στα ακτο­πλοϊ­κά εισιτήρια

ΣΕΛ.  12

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ναρ­κο­πέ­διο για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα το παζά­ρι ΝΑΤΟ — Τουρκίας

ΣΕΛ.  6

ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Για μια δεκα­ε­τία πιο «επι­κίν­δυ­νη και αντα­γω­νι­στι­κή» προ­ε­τοι­μά­ζο­νται ΝΑΤΟ και Ρωσία

ΣΕΛ.  8   —   9

ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Η αναζωπύρωση βρίσκει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση τα νοσοκομεία

Αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα για ουσια­στι­κή θωρά­κι­ση, προ­σλή­ψεις και υποδομές

ΣΕΛ.  29

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο