Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου

Σάβ­βα­το 17 — Κυρια­κή 18-Σεπ-2022 — αριθ. φύλ­λου: 14089

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ
Ολοι στον αγώ­να για αυξή­σεις στους μισθούς, ρεύ­μα, καύ­σι­μα και τρό­φι­μα φτη­νά για τον λαό!
Κάλε­σμα μάχης από το ΠΑΜΕ στα συν­δι­κά­τα και στους εργα­ζό­με­νους να πάρουν στα χέρια τους την οργά­νω­ση της απεργίας
Σελ.  3-46

ΟΛΟΙ στον αγώνα!
Ολοι στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη!
Κάλεσμα μάχης στους εργαζόμενους
και τα συνδικάτα για απεργιακό ξεσηκωμό

Το κάλε­σμά του, που απευ­θύ­νε­ται στις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και στην εργα­τι­κή τάξη, κυκλο­φό­ρη­σε την Παρα­σκευή το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο μπρο­στά στην πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία της 9ης Νοέμ­βρη, προ­κει­μέ­νου η μάχη αυτή να μετα­τρα­πεί σε έναν κορυ­φαίο σταθ­μό της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης του επό­με­νου διαστήματος.

KAMIA ANOXH — KAMIA ANAMONH ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που γεν­νά φτώ­χεια, πεί­να, εκμε­τάλ­λευ­ση και πολέ­μους, που αφή­νει τον λαό να ξεπα­γιά­ζει για να ζεσταί­νο­νται τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ουσια­στι­κών αυξή­σε­ων στους μισθούς και στις συντά­ξεις, για Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις που κατο­χυ­ρώ­νουν στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για ρεύ­μα και βασι­κά αγα­θά φτη­νά για τον λαό

«…μην έχεις πια την πεί­να για καμάρι…»

Δεν αφή­νου­με τους λογα­ρια­σμούς να τρέ­χουν και τα άγχη της επι­βί­ω­σης να μας πνί­γουν! Λογα­ρια­ζό­μα­στε τώρα με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, με την κυβέρ­νη­ση, με την ΕΕ και όλους τους θεσμούς του συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης, τα σύγ­χρο­να κορά­κια που μας καλούν σε προ­σαρ­μο­γή στη φτώ­χεια, στην πεί­να, στο κρύο και τελι­κά στον θάνατο!

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Στη μάχη για να επι­κρα­τή­σει γενι­κός ξεση­κω­μός έως τις 9 Νοέμβρη

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Ξανά στον δρό­μο του αγώ­να στις 5 Οκτώβρη
Σε πανατ­τι­κή συγκέ­ντρω­ση την Τετάρ­τη 5 Οκτώ­βρη στις 10 π.μ. στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος προ­χω­ρούν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις, απα­ντώ­ντας στην κοροϊ­δία των «αυξή­σε­ων» που προ­πα­γαν­δί­ζει η κυβέρ­νη­ση και προ­βάλ­λο­ντας στο ακέ­ραιο όλες τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις τους, που μένουν ανικανοποίητες.

Οι υπο­σχέ­σεις των άλλων κομ­μά­των, όλα αυτά τα χρό­νια, «για την ανά­πτυ­ξη που έρχε­ται» και «θα οδη­γή­σει σε λαϊ­κή ευη­με­ρία», θρυμ­μα­τί­ζο­νται απ’ την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Το σύστη­μα της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης δεί­χνει το πραγ­μα­τι­κό, αντι­δρα­στι­κό και σάπιο πρό­σω­πό του.

Το πακέ­το μέτρων για την Ενέρ­γεια ελά­χι­στα μπο­ρεί να ανα­κου­φί­σει τους εργα­ζό­με­νους, να αντι­με­τω­πί­σει τις συνέ­πειες μιας τερα­τώ­δους αύξη­σης του κόστους ζωής. Δεν είναι τίπο­τα άλλο παρά μια νέα ανα­δια­νο­μή της φτώ­χειας και της μιζέ­ριας ανά­με­σα στα λαϊ­κά στρώματα.

Αυτό που επεί­γει είναι να ενι­σχυ­θεί το αγω­νι­στι­κό πνεύ­μα μέσα στην εργα­τι­κή τάξη και όλο τον λαό, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, παντού, σε όλες τις μάχες και στις εκλο­γές. Για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό και γι’ αυτό χρειά­ζε­ται ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό.
Σελ.  12   -   15

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»
Λαο­θά­λασ­σα και παλ­μός στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όλα έτοι­μα για την κορύ­φω­ση στην Αθήνα

Το Σάβ­βα­το 17/9 η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στις 9.15 μ.μ. στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου | Στις 22/9 ανοί­γει η αυλαία του κεντρι­κού τρι­η­μέ­ρου στο Πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης» | Δυνα­τά φεστι­βα­λι­κά ραντε­βού και σε άλλες μεγά­λες πόλεις αυτό το Σαββατοκύριακο
Σελ.  18   —   23

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Εξοι­κο­νό­μη­ση» στις λαϊ­κές ανά­γκες, νέες πολύ­μορ­φες ενι­σχύ­σεις στα μονοπώλια
Κομ­μέ­νες και ραμ­μέ­νες στα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων οι προ­τά­σεις που παρου­σί­α­σε η Κομισιόν
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΕΠ
Οργά­νω­ση της λαϊ­κής αντε­πί­θε­σης μπρο­στά στον «δύσκο­λο χειμώνα»

9η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Π. ΦΥΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Με τον φασισμό δεν ξεμπερδεύουμε όσο υπάρχει το σύστημα που τον αναπαράγει

Το Σάββατο η συναυλία, την Κυριακή η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο