Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου

ΣΕΛ.  10   —   13

  • Το δίλημ­μα «συμ­βι­βα­σμός και συνεκ­με­τάλ­λευ­ση ή πολε­μι­κή εμπλο­κή με την Τουρ­κία» έχει τους ίδιους κιν­δύ­νους για το παρόν και το μέλ­λον του λαού
  • Προ­ε­τοι­μά­ζε­ται το έδα­φος για συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαί­ου και της Ανατ. Μεσο­γεί­ου, που θα περι­πλέ­ξει παρα­πέ­ρα την κατά­στα­ση και θα οξύ­νει τις αντι­θέ­σεις σε βάρος των λαών
  • Η κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, με την αυθαί­ρε­τη συμ­φω­νία για τον καθο­ρι­σμό θαλάσ­σιων ζωνών με τη Λιβύη, και η στά­ση Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών και Ευρω­παί­ων αφαι­ρούν και το τελευ­ταίο «φύλ­λο συκής» από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα που παρου­σιά­ζουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή εμπλο­κή της χώρας και το ρόλο των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ ως «εγγύ­η­ση» για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας, την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην περιοχή.
  • Το ναρ­κο­πέ­διο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και σχε­δί­ων ενι­σχύ­ε­ται από τις απο­φά­σεις της τελευ­ταί­ας Συνό­δου του ΝΑΤΟ, που ανα­νέ­ω­σε τις απει­λές σε Ρωσία και Κίνα, επι­βε­βαί­ω­σε τον προ­σα­να­το­λι­σμό της ευρω­α­τλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας στην ανα­βάθ­μι­ση και του πυρη­νι­κού της οπλο­στα­σί­ου, ενώ ανα­δεί­χθη­καν ξανά οι ισχυ­ρές αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της.

Καλημέρα με το Ριζοσπάστη

ΣΕΛ.  3

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ |> Τη Δευ­τέ­ρα η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Συνά­ντη­ση στις Βρυξέλλες

  • Την ειση­γη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση θα κάνει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και τη συζή­τη­ση θα συντο­νί­σει ο Κ. Παπαδάκης
  • 38 οι συμ­με­τέ­χο­ντες από 32 χώρες

ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! |> Το Σάβ­βα­το 7 Δεκέμ­βρη το παν­θεσ­σα­λι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στον Βόλο
Επι­τρο­πές Αγώ­να, σωμα­τεία και φορείς καλούν σε αγώ­να ενά­ντια στις βάσεις που προ­βλέ­πει η «Αμυ­ντι­κή Συμ­φω­νία» Ελλά­δας — ΗΠΑ  |> ΣΕΛ.  13

ΑΓΡΟΤΕΣ — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
Με επί­κε­ντρο τη Θεσ­σα­λία προ­ε­τοι­μά­ζουν πανελ­λα­δι­κό συντο­νι­σμό |> ΣΕΛ.  19

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Δια­χρο­νι­κή επί­θε­ση από όλες τις κυβερ­νή­σεις του κεφαλαίου
Το Σάβ­βα­το 14/12 το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των συντα­ξιού­χων στην Αθή­να |> ΣΕΛ.  9

ΣΩΜΑΤΕΙΑ — ΦΟΡΕΙΣ
Την Κυρια­κή η σύσκε­ψη στη Λάρυ­μνα για τη ΛΑΡΚΟ |> ΣΕΛ.  8

ΑΡΘΡΟ
Για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής των παι­διών προ­σφύ­γων και μετα­να­στών |> ΣΕΛ.  27

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Προ­κλη­τι­κά δώρα στο κεφά­λαιο και ο λογα­ρια­σμός στο λαό |> ΣΕΛ.  6

Ακό­μα πιο άδι­κο το σκλη­ρό, ταξι­κό φορο­λο­γι­κι­κό σύστημα
Από τις τοπο­θε­τή­σεις βου­λευ­τών του ΚΚΕ |> ΣΕΛ 7

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Στη λογι­κή του εφη­συ­χα­σμού και των ευρω­α­τλα­ντι­κών «προ­στα­τών» |> ΣΕΛ 10

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ — ΛΙΒΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ
Τέλος στο παρα­μύ­θι 
ότι το ΝΑΤΟ είναι «σωτή­ρας» των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των |> ΣΕΛ 11
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Οι τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις ανοί­γουν τη βεντά­λια αντα­γω­νι­σμού και παζα­ριού |> ΣΕΛ 12
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις και εσω­τε­ρι­κές αντι­θέ­σεις |> ΣΕΛ 13
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
Τα βήμα­τα των επι­κίν­δυ­νων «διευ­θε­τή­σε­ων» φέρουν τη σφρα­γί­δα της ΝΑΤΟι­κής λυκο­συμ­μα­χίας |> ΣΕΛ 14
37ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
Ενι­σχυ­μέ­νη η ΔΑΣ για τέταρ­τη συνε­χό­με­νη φορά |> ΣΕΛ 37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΗ — ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019
Κλι­μα­κώ­νε­ται η προ­σπά­θεια για την υπερ­κά­λυ­ψη των πλάνων
Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις ήδη καλύ­πτουν τους στό­χους τους ενώ εντεί­νε­ται η άμιλ­λα — Κατά 59,87% καλύ­πτε­ται το πανελ­λα­δι­κό πλά­νο |> ΣΕΛ 4
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την ερχό­με­νη Κυρια­κή η εκδή­λω­ση για την παρου­σί­α­ση του Λευ­κώ­μα­τος |> ΣΕΛ 4
Καλημέρα με το Ριζοσπάστη
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο