Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου», 4–5 Γενάρη

Εξαγωγή τεχνογνωσίας στην χειραγώγηση της λαϊκής διαμαρτυρίας

 • Οξύ­νε­ται επι­κίν­δυ­να η κατά­στα­ση στη Μ.Ανατολή — Ανατ. Μεσό­γειο: Ο λαός σε επα­γρύ­πνη­ση! Μαζι­κή πάλη ενά­ντια στα Αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κά σχέ­δια και τις συμφωνίες 
 • Οργα­νώ­σεις χρη­μα­το­δο­τού­με­νες από την Αμε­ρι­κα­νι­κή MED: Εξα­γω­γή τεχνο­γνω­σί­ας στη χει­ρα­γώ­γη­ση της λαϊ­κής διαμαρτυρίας
 • Ομο­σπον­δί­ες — Εργα­τι­κά Κέντρα — Συν­δι­κά­τα: Απο­φά­σεις και πρω­το­βου­λί­ες για την ενί­σχυ­ση του απερ­για­κού μετώ­που με αιχ­μή το Ασφαλιστικό.
 • Θάνος Μικρού­τσι­κος 1947 — 2019: Τίμη­σε με την τέχνη του τον λαό και τιμή­θη­κε απ’ αυτόν.
 • Οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση του ΚΚΕ: Τελι­κή ευθεία για την υπερ­κά­λυ­ψη του πλάνου
 • Ελλη­νο­τουρ­κι­κά: Επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις και στο βάθος .…συνεκ­με­τάλ­λευ­ση
 • Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση αγνο­εί στοι­χεία που κραυγάζουν
 • ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ: Την Κυρια­κή η γιορ­τή για παι­διά Ελλή­νων και μεταναστών
 • Υγεία: Πικρή για το λαό η διε­θνής εμπει­ρία από τις ΣΔΙΤ.
 • «ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» — ΝED
  Χρη­μα­το­δό­της «αυθόρ­μη­των» κινη­μά­των με αμε­ρι­κα­νι­κή πατέντα

Καλημέρα με το Ριζοσπάστη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο