Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο Ριζοσπάστη του Σ/Κ 5–6 Φλεβάρη

■ ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Πάνω από 80 φορείς καλούν στο συλ­λα­λη­τή­ριο στον Εύο­σμο Θεσσαλονίκης
Το Σάβ­βα­το 5/2, στις 5 μ.μ., στην πλα­τεία | Μαθη­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες και για την κατα­δί­κη της δολο­φο­νί­ας του 19χρονου Αλκη

Στον «Ριζο­σπά­στη» του επό­με­νου Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, 12 — 13 Φλε­βά­ρη: Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τα 30 χρό­νια από τη Συν­θή­κη του Μάαστριχτ

■ ΑΦΙΕΡΩΜΑ | 30 χρό­νια από τη Συν­θή­κη του Μάαστριχτ

Ορό­ση­μο στην κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης, με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ — ΝΔ — Συνασπισμού

■ ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ για τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΝΟΜΟ
Ούτε με «πολα­κιά­δες» δεν κρύ­βε­ται η ταύτιση

Κουίζ για … δυνα­τούς λύτες οι δια­φο­ρές τους πίσω από τη λασπομαχία

Επί­και­ρα και κρί­σι­μα ζητή­μα­τα της καθο­δή­γη­σηςτου Δ. Γόντι­κα μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ

■ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στην COSCO

Απερ­γία τη Δευ­τέ­ρα για Σύμ­βα­ση, ΒΑΕ, μόνι­μη και στα­θε­ρή δουλειά

■ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΜΑΪΛΗ

Η συμ­βο­λή ενός κομ­μου­νι­στή, ενός στε­λέ­χους του ΚΚΕ δεν τελειώ­νει με τον θάνατο
Συγκί­νη­ση στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε η ΚΟ Αττι­κής την περα­σμέ­νη Κυριακή
Ο «Ριζο­σπά­στης» δημο­σιεύ­ει ολό­κλη­ρη την ομι­λία της Αλέ­κας Παπαρήγα

■ ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

«Πρό­βες πολέ­μου» συνο­δεύ­ουν τα παζά­ρια ΝΑΤΟ – Ρωσίας

■ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕ­ΣΙ­ΓΡΑ­ΦΑ­Ο­μό­φω­νο — μαζι­κό «ΟΧΙ» στις απο­λύ­σεις και το ξεσπί­τω­μα­Α­περ­γία την ερχό­με­νη Πέμ­πτη και κινη­το­ποί­η­ση στην Αθή­να απο­φά­σι­σαν σε Γενι­κή Συνέλευση

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στη Λάρυ­μνα την Κυρια­κή 13 Φλε­βά­ρηΠρο­ε­τοι­μά­ζο­νται για σκλη­ρή αναμέτρηση,έχοντας στο πλευ­ρό τους συν­δι­κά­τα και φορείς απ’ όλη τη χώρα

■ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΗΣ — ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε με επί­τευγ­μα τη σημα­ντι­κή υπερ­κά­λυ­ψη του πλά­νου στο 129,26%
Ανα­μέ­νε­ται η τελι­κή κατά­τα­ξη στην άμιλ­λα, μετά και την ενσω­μά­τω­ση όλων των κριτηρίων

Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του ρόλου του αστι­κού κράτους

Γίνε συνδρομητής στο Ριζοσπάστη

■ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ στον ΚΟΣΜΟ
Προ­χω­ρά η κατάρ­γη­ση περιο­ρι­στι­κών μέτρων ενώ οι λαοί παρα­μέ­νουν αθωράκιστοι

■ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΕΣΥ»
Πανυ­γειο­νο­μι­κή απερ­γία στις 24 Φλε­βά­ρη, δύο χρό­νια από το ξέσπα­σμα της πανδημίας
Μόνι­μες προ­σλή­ψεις, ενί­σχυ­ση των νοσο­κο­μεί­ων και επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα διεκ­δι­κούν οι υγειονομικοί

■Απαι­τού­νται μέτρα και έργα για την πρό­λη­ψη του καρκίνου

■ Δήλω­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για την Παγκό­σμια Μέρα κατά του καρκίνου

■ Με δωρε­ές και ευερ­γε­σί­ες ξεπρο­βάλ­λει το «νοσο­κο­μείο — επιχείρηση»

■ Κεί­με­νο του Τμή­μα­τος Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ με αφορ­μή τη σύμ­βα­ση δωρε­άς για το Παι­δια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσσαλονίκης

■ Σκαν­δα­λο­λο­γία και σκάν­δα­λα στην υπη­ρε­σία του συστήματος

■ Ο … ταπει­νός ιστο­ρι­κός Ρατσέν­κο και η κοπριά στα λάχανα

Kυκλοφορεί ο «Οδηγητής» του Φλεβάρη

«Τίπο­τα δεν ξεχνιέ­ται… όταν η οργή γίνε­ται δύνα­μη για ανα­τρο­πή!» ανα­φέ­ρει το πρω­το­σέ­λι­δο του τεύ­χους Φλε­βά­ρη του «Οδη­γη­τή» που κυκλο­φο­ρεί, ανα­φε­ρό­με­νο στα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα της πρό­σφα­της κακο­και­ρί­ας και στα πολ­λά παρό­μοια που έχουν προηγηθεί.

Παρού­σα και σε αυτό το τεύ­χος η στή­λη «Συζη­τά­με συλ­λο­γι­κά — δρού­με μαχη­τι­κά», που φιλο­ξε­νεί συνέ­ντευ­ξη με στε­λέ­χη της ΚΝΕ με αφορ­μή την πρό­σφα­τη διευ­ρυ­μέ­νη Σύνο­δο του ΚΣ της Οργά­νω­σης με θέμα την παρέμ­βα­ση στο μέτω­πο του αθλη­τι­σμού. Ακό­μα, αντα­πο­κρί­σεις του «Οδη­γη­τή» από τις Συν­δια­σκέ­ψεις των ΟΠ Πελο­πον­νή­σου και Δυτι­κής Μακεδονίας.

Αυτόν τον μήνα «εγκαι­νιά­ζε­ται» νέα ενό­τη­τα του «Οδη­γη­τή» με θέμα τη συμπλή­ρω­ση 70 χρό­νων από την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ και 30 χρό­νων από την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ, της γενέ­θλιας πρά­ξης της ΕΕ. Το πρώ­το άρθρο της ενό­τη­τας αφο­ρά τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία, αλλά και τα όσα έχουν προηγηθεί.

Από τις σελί­δες των μαθη­τών και των φοι­τη­τών ξεχω­ρί­ζει η συζή­τη­ση του «Οδη­γη­τή» με μαθη­τές των ΕΠΑΛ από Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλλά και η αρθρο­γρα­φία για τις φετι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, τις πρώ­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μετά από 3 χρόνια!

Δια­βά­στε ακό­μα: Για τις αλλα­γές στη λει­τουρ­γία των αστι­κών κομ­μά­των / Καζακ­στάν: 30 χρό­νια μετά το «τέλος της ιστο­ρί­ας», η φλό­γα παρα­μέ­νει ζωντα­νή! / Πάμε Γυμνά­σιο: 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ / Μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στο εξε­τα­στι­κό τσου­νά­μι, για σχο­λεία ανοι­χτά και ασφα­λή / Με αφορ­μή τα απο­τρό­παια γεγο­νό­τα βια­σμών: Ασπί­δα προ­στα­σί­ας η συλ­λο­γι­κή πάλη για την ισο­τι­μία των γυναι­κών / 50 χρό­νια από τον θάνα­το της Ευτυ­χί­ας Παπα­γιαν­νο­πού­λου / Για τις εξε­λί­ξεις στην Κοσμο­λο­γία.

■ H «οπα­δι­κή» βία και η σήψη του σύγ­χρο­νου ποδοσφαίρου

■ ΠΟΔΝ: Κατα­δι­κά­ζει την απο­τρό­παια δολο­φο­νία και τη δρά­ση φασι­στι­κών συμμοριών

■ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
Κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση των κιν­δύ­νων από την κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία για τις βάσεις
Συνέ­ντευ­ξη με τον Σάβ­βα Βασι­λειά­δη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέα της Επι­τρο­πής Περιο­χής Κρή­της, για τις εξε­λί­ξεις στη βάση της Σού­δας και στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο

■ Στην Αττι­κή Οδό απο­κα­λύ­φθη­κε η αντι­λαϊ­κή πολιτική

Καμία συμ­με­το­χή των Ενό­πλων Δυνά­με­ων έξω από τα σύνορα

■ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Βαθαί­νει η εμπλο­κή στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

■ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
Προ­ω­θού­νται τα σχέ­δια των ομί­λων ενά­ντια στις λαϊ­κές ανάγκες

■ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΤΡΩΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ
Συνο­δός της Γης για τα επό­με­να 4.000 χρόνια

■ Εξω­πλα­νή­τη σε σχή­μα πεπο­νιού ανα­κά­λυ­ψε ο «Χέωψ»!

■ Φρει­δε­ρί­κη: Από τον ναζι­σμό στο παρα­κρά­τος και στα «παι­δι­κά Νταχάου»

■ Δέκα χρό­νια χωρίς τον Θόδω­ρο Αγγελόπουλο

«Οφεί­λου­με να ξανα-ανα­κα­λύ­ψου­με, να ξανα-μελε­τή­σου­με τον Αγγε­λό­που­λο και το έργο του»

Συζη­τά­με με τον Λευ­τέ­ρη Χαρω­νί­τη με αφορ­μή την έκδο­ση του βιβλί­ου του «Μια επο­χή — Μνή­μες και σκέ­ψεις σκόρ­πιες με τον Θόδω­ρο Αγγε­λό­που­λο», από τη «Σύγ­χρο­νη Εποχή»

■ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2022 — ΠΕΚΙΝΟ

Στο φόντο της όξυν­σης πολυ­ε­πί­πε­δων ανταγωνισμών

■ ΔΙΕΘΝΗ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Εκλο­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στη «σκιά» στή­ρι­ξης αντι­λαϊ­κών «προ­ο­δευ­τι­κών συγκλίσεων»

■ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΙΝΑΣ — ΡΩΣΙΑΣ

Στο­χευ­μέ­νη εμβά­θυν­ση «στρα­τη­γι­κής συνερ­γα­σί­ας» σε «έναν κόσμο που διέρ­χε­ται σημα­ντι­κές αλλαγές»
Η Κοι­νή Δήλω­ση εκφρά­ζει «αντί­θε­ση στην περαι­τέ­ρω διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ» και στα σχή­μα­τα της Δύσης στον Ινδο-Ειρηνικό

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο