Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο σημερινό Ριζοσπάστη | Τρίτη 13-Σεπ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Κινη­το­ποί­η­ση την Πέμ­πτη στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες και σε άλλες πόλεις
Σελ.  15

Σήμε­ρα οι συγκε­ντρώ­σεις για ρεύ­μα φτη­νό στον λαό!
Στις 7 μ.μ. στα κεντρι­κά γρα­φεία των εται­ρειών — παρό­χων, που που­λά­νε «χρυ­σά­φι» το ρεύ­μα και το κρά­τος στη­ρί­ζει την κερ­δο­φο­ρία τους
Σελ.  15

«Καμιά ανα­μο­νή! Η ζωή μας δεν χωρά­ει σε “voucher” και “pass”» η απά­ντη­ση χιλιά­δων δια­δη­λω­τών στις κυβερ­νη­τι­κές εξαγγελίες

Διεκ­δι­κούν: Αυξή­σεις στους μισθούς, ρεύ­μα και καύ­σι­μα φτη­νά, ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισοδήματος

Σε ετοι­μό­τη­τα για νέους, πιο μαχη­τι­κούς αγώ­νες και με απερ­γία το επό­με­νο διάστημα

Σελ.  12   —   13

Καμπάνες

Οι πρώ­τες «καμπά­νες» για το πώς ο λαός θα πλη­ρώ­σει τον νέο λογα­ρια­σμό της «εξοι­κο­νό­μη­σης» ρεύ­μα­τος τον χει­μώ­να ακού­στη­καν μετά την πρό­σφα­τη Σύνο­δο των υπουρ­γών Ενέρ­γειας της ΕΕ και την εξει­δί­κευ­ση του ευρω­παϊ­κού σχε­δια­σμού στη χώρα μας.

Όσο κι αν προ­σπά­θη­σε η κυβέρ­νη­ση να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις από τη ΔΕΘ, με υπο­σχέ­σεις ότι το κρά­τος «θα στα­θεί δίπλα στον πολί­τη για όσο και­ρό χρεια­στεί», σε τίπο­τα δεν αλλά­ζει το γεγο­νός ότι η πανά­κρι­βη Ενέρ­γεια θα συνε­χί­ζει να κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισό­δη­μα και να κατα­δι­κά­ζει περισ­σό­τε­ρους στην ενερ­γεια­κή φτώχεια.
(…)

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ανά­γκη αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης με το «καλη­μέ­ρα»
Δ. Κου­τσού­μπας: Το ΚΚΕ στο πλευ­ρό γονιών, εκπαι­δευ­τι­κών, μαθη­τών, για να δυνα­μώ­σει η ελπί­δα, να περ­πα­τή­σου­με τον δρό­μο του σύγ­χρο­νου σχολείου
Σελ.  19

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»

Στις 15–16-17 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου — Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

  • «Καμιά ανα­μο­νή! Η ζωή μας δεν χωρά­ει σε “voucher” και “pass”» η απά­ντη­ση χιλιά­δων δια­δη­λω­τών στις κυβερ­νη­τι­κές εξαγγελίες
  • Διεκ­δι­κούν: Αυξή­σεις στους μισθούς, ρεύ­μα και καύ­σι­μα φτη­νά, ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισοδήματος
  • Σε ετοι­μό­τη­τα για νέους, πιο μαχη­τι­κούς αγώ­νες και με απερ­γία το επό­με­νο διάστημα

Σελ.  12   —   13

Συνέ­ντευ­ξη Μητσο­τά­κη στη ΔΕΘ
Άθλια προ­σπά­θεια να μπλέ­ξει το ΚΚΕ σε ανυ­πό­στα­τα σενά­ρια κυβερ­νή­σε­ων συνεργασίας
ΚΚΕ: Αντι­κει­με­νι­κή η δυνα­τό­τη­τα συνερ­γα­σί­ας ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ για τη στα­θε­ρό­τη­τα του σάπιου συστήματος
ΣΕΛ.  4
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Προ­κλή­σεις και … προ­σκλή­σεις με φόντο τα ΝΑΤΟι­κά σχέδια
ΣΕΛ.  6

«Σταθερότητα»…

Ακού­γο­ντας τον πρω­θυ­πουρ­γό από τη ΔΕΘ να ανα­μα­σά­ει τα περί «στα­θε­ρό­τη­τας» και «αστά­θειας», ανά­λο­γα με το τι θα βγά­λει η κάλ­πη των επό­με­νων εκλο­γών, και τον Αλ. Τσί­πρα να «απα­ντά­ει» από την ομι­λία στου Γου­δή ότι «πράγ­μα­τι χρεια­ζό­μα­στε στα­θε­ρό­τη­τα, αλλά ο μεγα­λύ­τε­ρος παρά­γο­ντας αστά­θειας είναι ένας πρω­θυ­πουρ­γός που υπο­νο­μεύ­ει τη δημο­κρα­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα», ανα­ρω­τιέ­ται κανείς ποιες είναι οι δια­φο­ρές τους και ποια ακρι­βώς «στα­θε­ρό­τη­τα» διακυβεύεται.
«Στα­θε­ρό­τη­τα» λοι­πόν για τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να ψηφί­ζουν μαζί την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, που ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» των αντα­γω­νι­σμών και των πολέ­μων, εμπλέ­κο­ντας ακό­μα πιο βαθιά τη χώρα μας σε αυτούς. «Στα­θε­ρό­τη­τα» είναι να ψηφί­ζουν και οι δυο στη Βου­λή τη σύμ­βα­ση που παρα­δί­δει τα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας στην αμε­ρι­κα­νι­κή ΟΝΕΧ και τα μετα­τρέ­πει σε αγκυ­ρο­βό­λιο του ΝΑΤΟ. «Στα­θε­ρό­τη­τα» είναι ο ένας να γρά­φει και ο άλλος να …κορ­νι­ζά­ρει τη Συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, που μετα­τρέ­πει το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ΝΑΤΟι­κό ορμη­τή­ριο. «Στα­θε­ρό­τη­τα» είναι ο ένας να κόβει και ο άλλος να ράβει «κοστο­λο­γη­μέ­να» μέτρα — ασπι­ρί­νες για την Ενέρ­γεια, για να μη θίξουν την πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης», που φορ­τώ­νει μεγά­λο κόστος στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. «Στα­θε­ρό­τη­τα» είναι, τέλος, να σκυ­λο­κα­βγα­δί­ζουν για το ποιος παρα­κο­λου­θού­σε ποιον, αλλά να προ­στα­τεύ­ουν αμφό­τε­ροι το θεσμι­κό πλαί­σιο που επι­τρέ­πει την παρα­κο­λού­θη­ση των πάντων, με νόμους και μηχα­νι­σμούς που φέρουν την υπο­γρα­φή τους.

Η αντι­λαϊ­κή «στα­θε­ρό­τη­τά» τους δεν απει­λεί­ται λοι­πόν από το ποιος θα είναι ο κορ­μός της επό­με­νης αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης. Οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι και οι ξένοι σύμ­μα­χοί τους έχουν δεμέ­νο τον γάι­δα­ρό τους και αισθά­νο­νται σίγου­ροι ότι σε συν­δυα­σμούς των δύο, των τριών, ή και όλων με όλους, τα αστι­κά κόμ­μα­τα θα δια­σφα­λί­σουν σε κάθε περί­πτω­ση τη στα­θε­ρό­τη­τα της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Αυτήν τη «στα­θε­ρό­τη­τα», που σημαί­νει αστά­θεια στη δική του ζωή, έχει κάθε συμ­φέ­ρον να κλο­νί­σει ο λαός με την πάλη του, αλλά και με την ψήφο του όταν έρθει η ώρα, βγά­ζο­ντας πιο δυνα­τό το ΚΚΕ. Το μόνο κόμ­μα που δεν μπαί­νει σε παζά­ρια και δεν χωρά­ει σε κανέ­να αντι­λαϊ­κό μετε­κλο­γι­κό σενά­ριο, απ’ αυτά που σωρη­δόν στή­νο­νται στην πλά­τη των εργα­ζο­μέ­νων και των άλλων βιοπαλαιστών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης
του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη ΔΕΘ

Το πρό­γραμ­μα της επί­σκε­ψης του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κατά τη διάρ­κεια της Διε­θνούς Εκθε­σης έχει ως εξής:

Την Παρα­σκευή 16 Σεπτέμ­βρη, στις 12.00, στην αίθου­σα Α’ του Συνε­δρια­κού Κέντρου «Ν. Γερ­μα­νός», θα μιλή­σει με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τις οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές εξελίξεις».

Το από­γευ­μα της ίδιας μέρας (16/9), στις 18.00, θα επι­σκε­φτεί τον χώρο της Εκθε­σης και θα συνα­ντη­θεί με τη διοί­κη­ση της ΔΕΘ — HELEXPO.

Το Σάβ­βα­το 17 Σεπτέμ­βρη, στις 21.30, θα μιλή­σει στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πρώ­ην Στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου στην Πολίχνη.

Το πρό­γραμ­μα της επί­σκε­ψης του Δ. Κου­τσού­μπα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη περι­λαμ­βά­νει επί­σης περιο­δεί­ες, επι­σκέ­ψεις, συνα­ντή­σεις με μαζι­κούς φορείς της πόλης κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο