Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβήτης και διακοπές χωρίς απρόοπτα

Η τακτι­κή μέτρη­ση και το ρυθ­μι­σμέ­νο σάκ­χα­ρο απο­τε­λούν βασι­κούς παρά­γο­ντες για ξέγνοια­στες δια­κο­πές, για άτο­μα που πάσχουν από δια­βή­τη, σύμ­φω­να με τον επί­κου­ρο καθη­γη­τή Παθο­λο­γί­ας Δια­βή­τη στην Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Πανα­γιώ­τη Χαλ­βα­τσιώ­τη. Σε συνέ­ντευ­ξη του στο Πρα­κτο­ρείο FM και στην εκπο­μπή της Τάνιας Η. Μαντου­βά­λου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» δίνει χρή­σι­μες συμ­βου­λές στους «γλυ­κού­λη­δες» για ταξί­δια χωρίς απρόοπτα.

Στο αεροπλάνο

Στα αερο­πο­ρι­κά ταξί­δια οι δια­βη­τι­κοί θα πρέ­πει να έχουν τα φάρ­μα­κα, τις ται­νί­ες μέτρη­σης και τα μηχα­νά­κια μαζί τους στην καμπί­να, στις χει­ρα­πο­σκευ­ές. Και μάλι­στα σε διπλά­σιες ποσό­τη­τες απ’ ότι συνή­θως χρειά­ζο­νται, για το διά­στη­μα που θα λεί­ψουν, ανα­φέ­ρει ο καθη­γη­τής. «Επί­σης θα πρέ­πει να έχουν και μία γνω­μά­τευ­ση από τον θερά­πο­ντα για­τρό, στην οποία θα ανα­φέ­ρε­ται ότι πρέ­πει να έχουν μαζί τους τις βελό­νες και τις συσκευ­ές, για­τί θα περά­σουν από έλεγ­χο για αιχ­μη­ρά αντι­κεί­με­να. Αν το ταξί­δι είναι πολύ­ω­ρο, οι αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες προ­σφέ­ρουν ειδι­κά γεύ­μα­τα για δια­βη­τι­κούς, φτά­νει να γίνε­ται ενη­μέ­ρω­ση, τη στιγ­μή της κράτησης».

Θα πρέ­πει αν δεν έχουν άνθρω­πο μαζί τους, να ενη­με­ρώ­σουν το προ­σω­πι­κό του αερο­σκά­φους ότι έχουν δια­βή­τη, προ­κει­μέ­νου να έχουν προ­τε­ραιό­τη­τα στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση σε πιθα­νή υπο­γλυ­και­μία. Καλό είναι να έχουν κι ένα μικρο­γεύ­μα μαζί τους. Σε περί­πτω­ση υπε­ρα­τλα­ντι­κού ταξι­διού που αλλά­ζουν οι ώρες ζώνης και χάνε­ται μισή μέρα ή κερ­δί­ζε­ται μισή νύχτα, θα πρέ­πει μετά από συνεν­νό­η­ση με το για­τρό τους, να προ­σαρ­μό­σουν τη δόση. Όσον αφο­ρά τους ινσου­λι­νο­ε­ξαρ­τώ­με­νους, σε κάποιες περιο­χές του πλα­νή­τη, διευ­κρι­νί­ζει ο κ. Χαλ­βα­τσιώ­της, οι συσκευα­σί­ες των φαρ­μά­κων στη δοσο­λο­γία δεν είναι ίδιες με την Ελλά­δα, και καλό είναι να το γνω­ρί­ζουν πριν φύγουν.

Με αυτοκίνητο

Όταν κάποιος οδη­γεί θα πρέ­πει να είναι σίγου­ρος ότι τα ζάχα­ρα του είναι καλά και δεν οδη­γεί­ται σε υπο­γλυ­και­μία, για λόγους ασφα­λεί­ας, τονί­ζει ο καθηγητής.

Διατροφικά τιπς

Μεγά­λη προ­σο­χή χρειά­ζε­ται στα τρό­φι­μα και στο νερό, για­τί όπως επι­ση­μαί­νει ο κ. Χαλ­βα­τσιώ­της, η διάρ­ροια μπο­ρεί να απο­ρυθ­μί­σει το ζάχα­ρο. «Επει­δή συνή­θως στις δια­κο­πές τα γεύ­μα­τα γίνο­νται έξω, καλό είναι να γνω­ρί­ζουν οι δια­βη­τι­κοί πως παρα­σκευά­στη­καν και να ρωτούν στα εστια­τό­ρια, μήπως έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κάτι απα­γο­ρευ­μέ­νο, το οποίο δεν φαί­νε­ται, και μπο­ρεί να ανε­βά­σει το ζάχα­ρο. Επί­σης και οι χυμοί που ενί­ο­τε περιέ­χουν ζάχα­ρη είναι επι­κίν­δυ­νοι, όπως και τα αλκο­ο­λού­χα ποτά, για­τί οδη­γούν σε υπογλυκαιμίες».

Σε περί­πτω­ση που παρου­σια­στεί λοί­μω­ξη, σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή, θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στεί άμε­σα για να μην απο­ρυθ­μι­στεί πλή­ρως το ζάχα­ρο και χαλά­σουν οι δια­κο­πές. Όσον αφο­ρά τα παγω­τά, καλά και ασφα­λή είναι τα 0% συν 0%, δηλα­δή τα μηδέν όσον αφο­ρά τους υδα­τάν­θρα­κες και μηδέν όσον αφο­ρά τα λίπη.

Η γυμναστική είναι κομμάτι της θεραπείας

Κανέ­να είδος γυμνα­στι­κής δεν απα­γο­ρεύ­ε­ται, απλώς χρειά­ζο­νται οι κατάλ­λη­λες προ­φυ­λά­ξεις, μας λέει ο κ. Χαλ­βα­τσιώ­της. Η αυξη­μέ­νη φυσι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα είναι απαι­τού­με­νη στο δια­βή­τη, για­τί είναι ένα κομ­μά­τι θερα­πεί­ας. «Ως εκ τού­του καλό είναι να κολυ­μπούν, να περ­πα­τούν, να συμ­με­τέ­χουν στα σπορ της αρε­σκεί­ας τους. Όμως θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν τα επί­πε­δα του σακ­χά­ρου τους πριν την δρα­στη­ριό­τη­τα. Εάν η άσκη­ση είναι επί­πο­νη, να κάνουν μέτρη­ση και κατά τη διάρ­κεια. Οι δια­βη­τι­κοί τύπου 1, αν μετρη­θούν πριν την άσκη­ση, και το σάκ­χα­ρο τους είναι πάνω από 250, απα­γο­ρεύ­ε­ται να γυμνα­στούν. Πρέ­πει πρώ­τα να κάνουν ινσου­λί­νη και να ρυθμιστούν».

Λίγο υψηλότερο το σάκχαρο για καταδύσεις

Όσον αφο­ρά το scuba diving, επι­τρέ­πε­ται να το κάνουν οι δια­βη­τι­κοί, απλά θα πρέ­πει το σάκ­χα­ρο τους να είναι λίγο πιο υψη­λό από το μέσον όρο, για­τί η διού­ρη­ση και η πίε­ση του νερού, μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε πτώ­ση τιμών σακ­χά­ρου, λέει ο κ. Χαλ­βα­τσιώ­της και προ­σθέ­τει: Ο δια­βη­τι­κός θα πρέ­πει να συνο­δεύ­ε­ται πάντα από κάποιον άλλο δύτη, και δεν υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα αν ακο­λου­θή­σει τις οδη­γί­ες του εκπαι­δευ­τή του και προ­σέ­χει τα επί­πε­δα του σακ­χά­ρου, πριν κολυ­μπή­σει σε βάθος.

Πολύ νερό στην ορειβασία

Αν του αρέ­σουν τα βου­νά, στην ορει­βα­σία για παρά­δειγ­μα, μπο­ρεί να υπάρ­ξει πρό­βλη­μα με την αφυ­δά­τω­ση, γι’ αυτό θα πρέ­πει να κατα­να­λώ­νει αρκε­τά λίτρα νερού. Στα μεγά­λα υψό­με­τρα θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ότι υπάρ­χει και η νόσος των μεγά­λων υψο­μέ­τρων και μπο­ρεί να ζαλι­στεί, λόγω του ότι το οξυ­γό­νο είναι αραιό. Προ­σο­χή θέλει και η ηλια­κή ακτι­νο­βο­λία, είτε στο βου­νό είστε στη θάλασ­σα, για τους γνω­στούς λόγους που αφο­ρούν όλους μας.

Ποτέ ξυπόλητοι

Όσον αφο­ρά τις ειδι­κές προ­φυ­λά­ξεις για τους δια­βη­τι­κούς είναι η προ­στα­σία των άκρων, σύμ­φω­να με τον κ. Χαλ­βα­τσιώ­τη. «Ένα από τα προ­βλή­μα­τα που έχει η ασθέ­νεια, είναι το δια­βη­τι­κό πόδι που γίνο­νται οι πλη­γές στα πόδια, δεν αντι­με­τω­πί­ζο­νται εύκο­λα και μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε ακρω­τη­ρια­σμούς. Άρα επει­δή υπάρ­χουν κρυμ­μέ­να γυα­λιά ή αγκά­θια οπου­δή­πο­τε, ο δια­βη­τι­κός δεν πρέ­πει να φορά­ει ούτε σαγιο­νά­ρες, ούτε σαν­δά­λια, αλλά κλει­στά παπού­τσια και κάλ­τσες που οφεί­λει να αλλά­ζει συχνά, για­τί ο ιδρώ­τας μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει τη γέν­νη­ση μυκήτων».

Πηγή; ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο