Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ 51–52

teuxos51_52

 

Αγα­πη­τοί αναγνώστες

Αν θέλε­τε να λαμ­βά­νε­τε τα Θέμα­τα Παι­δεί­ας στην ώρα τους, γίνε­τε συν­δρο­μη­τές. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το περιο­δι­κό μας δε δημο­σιεύ­ει δια­φη­μί­σεις και δεν έχει άλλους χορη­γούς από τους ανα­γνώ­στες του. Ενι­σχύ­στε την προ­σπά­θειά μας:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Σημεί­ω­μα σύντα­ξης: “Μια θελη­μα­τι­κή σύγ­χυ­ση” (Δ.Γληνού Η τρι­λο­γία του πολέ­μου)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

 • Μεγά­λη άνο­δος σε ψήφους και ποσο­στά της Παν­σπου­δα­στι­κής (Γ.Κονταργύρης)

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ο φασι­σμός ξανάρ­χε­ται… «σα χάσεις τα ταξι­κά γυα­λιά σου»

 • Γ. Μαρ­γα­ρί­τη: Ο φασι­σμός στο χτες και στο σήμερα
 • Μ.Αντύπα: Ο Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος στις ιστο­ρι­κές σπουδές
 • Μ.Παπαδόπουλου: Η ανη­συ­χη­τι­κή διείσ­δυ­ση του νεο­φα­σι­σμού στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία και η έλλει­ψη ιστο­ρι­κής παιδείας
 • Ά. Ιωαν­νά­του: Οι έννοιες “μάζα” και “εθνι­κή κουλ­τού­ρα” στη ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία του Μεσοπολέμου
 • Θ. Παπα­ρή­γα: Η ταξι­κή φύση του Ναζι­στι­κού κόμματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

 • Αξιο­λό­γη­ση Εκπαι­δευ­τι­κού Έργου: «ο βασι­λιάς είναι γυμνός» (Σ.Σάββα)

ΜΕΛΕΤΕΣ — ΕΡΕΥΝΕΣ — ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ:

 • Χρ.Δ.Τουρτούρα: Παι­δα­γω­γι­κός προ­βλη­μα­τι­σμός και αντί­στα­ση σε εκπαι­δευ­τι­κές πολι­τι­κές αντι­παι­δα­γω­γι­κού προσανατολισμού
 • Κ.Σιδηρόπουλου‑Π.Μερτίκα: Ο σχο­λι­κός εκφο­βι­σμός και η απο­κή­ρυ­ξη της βίας (ή του φαντά­σμα­τός της)
 • Ν.Μαντούβαλου: Η δια­μόρ­φω­ση των βασι­κών εννοιών της Φυσι­κής μέσα από τη σχο­λι­κή διδασκαλία

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Μνή­μη Γιώρ­γου Χουρμουζιάδη

 • Το ιστο­ρι­κό περιε­χό­με­νο της Προϊστορίας
 • Δείγ­μα­τα “πρω­το­γρα­φής”: κώδι­κες γρα­πτής επι­κοι­νω­νί­ας στο πλαί­σιο του προϊ­στο­ρι­κού πολιτισμού
 • Ταξί­δι στην εξέ­λι­ξη του Ανθρώ­που: μια εκπαι­δευ­τι­κή εκδρο­μή από τα Θέμα­τα Παιδείας
 • Σύντο­μο βιο­γρα­φι­κό Γ.Χουρμουζιάδη (1932–2013)

ΜΕ ΤΗ ΛΥΡΑ: Άγνω­στα ποι­ή­μα­τα του Βάρ­να­λη για παιδιά

 • Επι­λο­γή από την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή “Κορυ­δαλ­λός”
 • Η. Κακα­βά­νη: Έργα του Κώστα Βάρ­να­λη για παιδιά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:

 • Η ψυχο­λο­γι­κή σκέ­ψη κατά την Αναγέννηση

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

 • Συλ­λο­γι­κό –“Ανα­πτυ­ξια­κή Ψυχο­λο­γία και αγω­γή του παι­διού” (Χ.Παπαϊωάννου)
 • Ε. Για­ρο­σλάβ­σκι “Πώς γεν­νιού­νται, ζουν και πεθαί­νουν οι θεοί και οι θεές” (Θ.Εξηντάρης-Ξηντάρης)
 • Σπ.Τουλιάτου “Θεω­ρία και διδα­σκα­λία της ιστο­ρί­ας” (E.Μπιμπίρη)
 • Η.Κακαβάνη “Ο άγνω­στος Βάρ­να­λης και 19 αδη­μο­σί­ευ­τα ποι­ή­μα­τά του” (Γ.Λαδογιάννη)
 • Θ.Καραγιάννη “Ιστο­ρία της Δρα­μα­τουρ­γί­ας για παι­διά στην Ελλά­δα και στην Κύπρο” (Μαί­ρη Δημάκη-Zώρα)
 • ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ: (γενι­κή επι­μέ­λεια Ε.Μπιμπίρη)
 • “Οφσάιντ(Α.Γκούσκου)
 • H ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ – Μια εξε­ρεύ­νη­ση στο λογο­τε­χνι­κό κόσμο της Ζωρζ Σαρή (Ζωή Βαλάση)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:

 • “Όταν ο ήλιος”θεα­τρι­κή δια­σκευή της Βένιας Στα­μα­τιά­δη (Θ.Καραγιάννης)
 • Βάλιας Σεμερ­τζί­δης-Το επι­κό στοι­χείο είναι ο άνθρω­πος (Γ.Μηλιώνης)
 • Έφυ­γε από τη ζωή ο ζωγρά­φος- χαρά­κτης Γ.Βαρλάμος
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο