Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαγωνισμός νουβέλας

Με την περη­φά­νια του πετυ­χη­μέ­νου δια­γω­νι­σμού ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος τον Απρί­λη του 2020, οι εκδό­σεις Ατέ­χνως προ­κη­ρύσ­σουν δια­γω­νι­σμό νου­βέ­λας με θέμα την παν­δη­μία και όσα ζήσα­με τον τελευ­ταίο χρόνο.

Το έργο που δια δια­κρι­θεί θα δημο­σιευ­τεί — εκδο­θεί με ευθύ­νη και δαπά­νη των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως. Υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις (αν πλη­ρεί τα κρι­τή­ρια της τέχνης και προ­τα­θεί από την Επι­τρο­πή), μπο­ρεί να εκδο­θεί (αυτό­νο­μη έκδο­ση) και το δεύτερο.

Κρι­τή­ρια για την επι­λο­γή, από τη συγκρο­τη­θεί­σα επ’ αυτού επι­τρο­πή, θα είναι η ποιό­τη­τα του έργου, η αλή­θεια του και η συμ­βο­λή του στη λογο­τε­χνι­κή απο­τύ­πω­ση της πανδημίας.

Στην περί­πτω­ση που η Επι­τρο­πή κρί­νει ότι όλα τα υπο­βλη­θέ­ντα έργα δεν ικα­νο­ποιούν τις βασι­κές απαι­τή­σεις της προ­κή­ρυ­ξης, έχει την ευχέ­ρεια να ειση­γη­θεί τη μη έκδο­ση έργου.

Τα ονό­μα­τα των μελών της επι­τρο­πής θα δημο­σιευ­τούν σε χρό­νο που θα επι­λέ­ξουν οι εκδό­σεις και του­λά­χι­στον δύο μήνες πριν την ολο­κλή­ρω­ση του διαγωνισμού.

Καθέ­νας έχει το δικαί­ω­μα να λάβει μέρος με ένα (1) μόνο έργο.

Έκτα­ση Νου­βέ­λας: μέχρι 30.000 λέξεις

Είναι επι­λο­γή του συμ­με­τέ­χο­ντα αν το έργο συνο­δεύ­ε­ται και από σύντο­μο βιο­γρα­φι­κό σημείωμα.

Η υπο­βο­λή του έργου μπο­ρεί να γίνει με ψευ­δώ­νυ­μο. Όμως για τα τρία έργα που θα επι­λε­χθούν για την τελι­κή δια­λο­γή, οι εκδό­σεις θα πρέ­πει να έχουν τα πλή­ρη στοι­χεία του συγ­γρα­φέα (δια­φο­ρε­τι­κά το έργο απορρίπτεται).

Τα έργα θα πρέ­πει να είναι ανέκ­δο­τα και αδη­μο­σί­ευ­τα σε έντυ­πη ή ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή (e‑book, ή σε site και blog).

Ο δημιουρ­γός ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη ότι το έργο που κατα­θέ­τει είναι δικό του δημιούργημα.

Τα κεί­με­να θα αξιο­λο­γού­νται εφό­σον απο­στέλ­λο­νται σε δακτυ­λο­γρα­φη­μέ­νη μορ­φή (έγγρα­φο Word)

Τα έργα υπο­βάλ­λο­νται μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου ([email protected])

Η ημε­ρο­μη­νία ολο­κλή­ρω­σης του δια­γω­νι­σμού είναι η 15ή Απρι­λί­ου 2020.

Τελι­κή ημε­ρο­μη­νία κατά την οποία η έκδο­ση θα ολο­κλη­ρω­θεί η 15ή Ιου­νί­ου 2021.

Περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες:

[email protected]

697 9795057

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο